BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binderman Zbigniew (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szczesny Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie gospodarki turystycznej w Polsce w latach 2002-2008
Regional Differentiation of Polish Tourism Economy Within 2002-2008
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Porządkowanie liniowe, Syntetyczny miernik
Touristic economy, Linear ordering, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zastosowanie technik wizualizacji do analizy regionalnego zróżnicowania gospodarki turystycznej w latach 2002-2008. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie liniowego uporządkowania polskich województw, jak również ich pogrupowania i określenia tempa wzrostu w rozważanym okresie. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi za pomocą innych metod. Wyniki badań pokazały, że poziom rozwoju turystyki między województwami w latach 2002-2008 był bard/o zróżnicowany, przy czym zróżnicowanie regionalne zmniejszyło się po wstąpieniu Polski do UE. Rozważne przez autorów klasyfikatory mają proste interpretacje geometryczne i nie zależą od kolejności rozważanych cech. (abstrakt oryginalny)

Conducted research has shown an improvement in the level of tourism availability in Poland during the studied period. An average level of tourism (defined as an annual average from 16 voivodeships) rose during the studied period by nearly 70%, which gives an average annual growth of 9%. It is worth to note that this growth was significantly larger during 2005-2008 than during 2002-2005. In a regional perspective those changes are not uniform. Regional differentiation of voivodeships during a given year, measured by a coefficient of variation, decreased visibly by 16%. Radar methods employed in the research turned out to be very useful in the analysis of the studied phenomenon. Radar methods, modified by the authors, can be employed on a wider scale, for example, because of, easy multidimensional data visualization. In the next stage we anticipate the creation of an user friendly computer package. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alkorn J., 2001. Marketing w turystyce. PWN, Warszawa.
 2. Binderman A., 2006. Klasyfikacja danych na podstawie dwóch wzorców. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, z. 60, 25-34.
 3. Binderman A., 2008. Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce. MIBE IX. Wyd. SGGW, Warszawa, 29-38.
 4. Binderman Z., 2009. Ocena regionalnego zróżnicowania kultury i turystyki w Polsce w 2007 roku. Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, T. XII, 335-351.
 5. Binderman Z., 2009a. Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw. Kwartalnik Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 247-260.
 6. Binderman Z., 2010a. Zjawisko niedosytu w polu preferencji, indukowane przez miernik dwuwzorcowy. MIBE XI (praca przyjęta do druku).
 7. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2008. O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa. MIBE IX, Wyd. SGGW, Warszawa39-48.
 8. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2009a. Tendencies in changes of regional differentation of farms structure and area. Quantitative methods in regional and sectoral analysis, sc. ed. Witkowska D., Łatuszyńska M.US, Szczecin, 33-50.
 9. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2009b. O pewnych metodach porządkowych w analizie polskiego rolnictwa wykorzystujących funkcje użyteczności. Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, T. 96, z. 2, 77-90.
 10. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2010a. The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland. Quantitative methods in regional and sectoral analysis. US, Szczecin, 67-103.
 11. Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2010b. Radarowe Mierniki Zgodności Struktur. MIBE XI (praca przyjęta do druku).
 12. Binderman Z., Szczęsny W., 2009. Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations. CASTR, Siedlce, WSFIZ, 117-131.
 13. Blakely E.J., 1989. Planning Local Economic Development. Theory and Sage Publication. London--New Delhi.
 14. Borkowski B., Szczęsny W., 2002. The method of the taxonomic in investigations the spatial differentiation of agriculture, RNR, Series G, T. 89, 42.
 15. Cieślak M., 1974. Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.
 16. Gatnar E., 1998. Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa.
 17. Gatnar E., Wywiał J., 2007. Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym. Taksonomia 5, AE, Wrocław.
 18. Gorzelak G., 1989. Reforma ekonomiczna w Polsce na tle rozwoju regionalnego, Ekonomista.
 19. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4.
 20. Isard W., 1965. Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa.
 21. Jackson D.M., 1970: The stability of classifications of binary attribute data, Technical Report 70-65, Cornell University, 1-13.
 22. Kudłacz T, 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa, 15.
 23. Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 24. Malina A., 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 25. Marszałkowicz T, 1965. Statystyka teoretyczna. PWN, Warszawa. Michalski T, 1999. Statystyka. WSiP, Warszawa.
 26. Młodak A., 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 27. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 28. Opallo M., 1972. Mierniki rozwoju regionów, PWE, 120.
 29. Panek E., 2000. Ekonomia matematyczna. AE Poznań.
 30. Rocznik Statystyczny Województw 2005 r., 2009 r. GUS, Warszawa.
 31. Turystyka w 2003 r., 2008 r. GUS, Warszawa.
 32. Zeliaś A., 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu