BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wodecka-Hyjek Angelika (Wydział Zarządzania), Kafel Tomasz (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Współczesne rozwiązania organizacyjno - prawne świadczenia usług publicznych
New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 648-662, tab., bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Usługi publiczne, Menedżeryzm, Przedsiębiorstwo sektora publicznego
Public administration, Public services, Managerialism, Public sector enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano model menadżerskiej administracji publicznej. Zaprezentowano klasyfikację usług publicznych realizowanych w gminach. Przedstawiono udział polskich organizacji pozarządowych w świadczeniu usług publicznych. Wskazano obszary i skalę działań organizacji pozarządowych w 2006 r.

This paper presents the most important issues related to "New Public Management" model implementation in Polish public administration. The key characteristics of the "New Public Management" model are elaborated. The principles of public, private and non-governmental sector cooperation in providing public services with the market-type mechanisms are next described, and followed by a section that defines current legal terms important in public services provision. The main part of the article examines the specific conditionings of outsourcing and the role of Polish non-governmental organizations in providing public services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna [2003], red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Chmielnicki P. [2005], Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Municipium, Warszawa.
 3. Frączak P., Skrzypiec R. [2006], Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym [w:] Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym (ekspertyza przygotowana pod red. M. Rymszy na zlecenie MPiPS), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector [1999], MD: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore.
 5. Hausner J. [2002], Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, Materiały seminarium naukowego, t. III, AE w Krakowie, Kraków.
 6. Herbst J. [2006], Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006, Ekonomia społeczna. Teksty (materiał z Internetu: http://ekonomiaspoleczna.pl).
 7. Iwankiewicz-Rak B. [1997], Marketing organizacji niedochodowych, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 9. Kożuch B. [2003], Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 10. Managing with Market-type Mechanism [1993], PUMA OECD, Paryż.
 11. Mazur S. [1999], Administracja publiczna - zarys ewolucji [w:] Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, red. M. Benio, MSAP, Kraków.
 12. Oleński J. [2004], Outsourcing w e-administracji, II Forum Informatyki w Administracji, 20-21 kwietnia, Łańsk-Warszawa 2004, www.e-administracja.org.pl/baza _wiedzy/index.php (26.09.2006).
 13. Osborn D., Gaebler T. [1992], Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
 14. Padovani E., Young D. [2006], Managing High-risk Outsourcing, „Public Management", January/February.
 15. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania, 2006 (materiał z Internetu: http://badania.ngo.pl).
 16. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych [1999], red. M. Wyrzykowski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 17. Prawo administracyjne [2000], red. J. Boć, Wrocław-Kolonia.
 18. Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych [2004], red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków-Warszawa.
 19. Stanisz B. [2003], Organizacje non-profit procesie wyrównywania nierówności społecznych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 20. Studia z zakresu zarządzania publicznego [2002], Materiały seminarium naukowego, t. III, AE w Krakowie, Kraków.
 21. Urbaniak B. [1992], Organizacje niekomercyjne w gospodarce rynkowej, „Gospodarka Narodowa", nr 9.
 22. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 14 z 1990 r., poz. 95.
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.nr 96, poz. 873.
 24. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 25. Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego [1999], red. M. Benio, MSAP, Kraków.
 26. Wojciechowski E. [2003], Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 27. Wygnański K. [2006], Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia społeczna. Teksty (materiał z Internetu: http://ekonomiaspołeczna.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu