BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydawca:
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

1995
Obraz statystyczny Unii Europejskiej w składzie rozszerzonym od 1.01.1995 - (monografia)
Obraz statystyczny Unii Europejskiej w składzie rozszerzonym od 1.01.1995
Restrukturyzacja regionów przemysłowych, Analiza porównawcza procesów dostosowawczych w regionach Nord-Pas de Calais, Północna Nadrenia-Westfalia, Górny Śląsk, Materiały z konferencji międzynarodowej Gliwice, 10-11 maja 1995
Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie 24-26 października 1994
Regionalne uwarunkowania polityki społecznej, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ustronie Wielkopolskie, 28-31 maja 1995
Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 - (monografia)
Dylematy międzynarodowej integracji gospodarczej - (monografia)
Ekonometria : Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego. Katowice - Kraków - Wrocław - (monografia)
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac - (monografia)
Polityka żywnościowa państwa w warunkach gospodarki rynkowej : (Wybrane problemy) - (monografia)
Procesy i instrumenty transmisji pieniądza w gospodarce rynkowej - (monografia)
Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych - (monografia)
Transformacja systemowa w gospodarkach postsocjalistycznych - (monografia)
Ubezpieczenia ekologiczne. Wybrane zagadnienia - (monografia)
Ekonometria, Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego Katowice-Kraków-Wrocław
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki, Materiały z konferencji naukowo-badawczej
Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej
Racjonalizacja procesów transportowych na tle przemian rynkowych
Spedytor jako operator logistyczny
Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa wybranych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej
Zagadnienia integracji europejskiej niepodległości i świadomości społecznej
Zarządzanie małą firmą
1997
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Bystra Śląska 15-17 listopada 1996
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2
Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej, Materiały z konferencji pod redakcją Urszuli Zagóry-Jonszty Wisła 22-27.10.1997
Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ustronie Wielkopolskie, 29-31 maja 1996 - (monografia)
Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ustronie Wielkopolskie, 29-31 maja 1996
Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie - (monografia)
Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych - (monografia)
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów. Sesja polska - (monografia)
Metodologia modelowania łańcuchów logistycznych w aspekcie funkcjonalnych i organizacyjnych uwarunkowań systemów mikrologistycznych - (monografia)
Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską - (monografia)
Proces dyfuzji innowcji. Podejście marketingowe - (monografia)
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej - (monografia)
Sterowanie procesami podaży kolejowych usług przewozowych - (monografia)
Zagospodarowanie transportowe zurbanizowanych obszarów przygranicznych polsko-czeskich - (monografia)
Zarys metodologii tworzenia systemów multimedialnych dla potrzeb współczesnej organizacji - (monografia)
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Transformacje systemów, Sesja polska
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Podstawy informacyjne a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie
1998
T. 2;   Metody uogólnień w modelowaniu transgranicznych przepływów transportowych : materiały konferencyjne pod red. Stanisława Dziadka Ustroń-Jaszowiec 4-5.11.1998
Przestrzenne i ekonomiczne aspekty rozwoju transportu na przykładzie województwa katowickiego. Materiały z seminarium Polskiej Akademii Nauk, Komisji Transportu, Sekcji Organizacji i Zarządzania; Komisji Transportu przy Oddziale PAN w Katowicach; Katedry Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 12.12.1997
Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997
Intelligent Decision Support Systems in Management, the transformation of business information systems in the 90-ties. International session
Modelowanie preferencji a ryzyko '98
Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa - (monografia)
Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym - (monografia)
Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych - (monografia)
Marketing dużych firm transportowych w warunkach integracji europejskiej na przykładzie PLL LOT S.A. - (monografia)
Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych - (monografia)
Multiobjective analysis in dynamic environment - (monografia)
Narodowy system innowacji w Polsce - (monografia)
Niemcy w procesach ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej - (monografia)
Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy - (monografia)
Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego - (monografia)
Promocja miasta - (monografia)
Rynek pracy w teorii i praktyce - (monografia)
Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej - (monografia)
Transformacja przedsiębiorstwa - (monografia)
Ubezpieczenia na życie : analiza aktuarialna - (monografia)
Współczesne teorie konfliktu społecznego - (monografia)
Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych - (monografia)
Zagospodarowanie transportowe zurbanizowanych obszarów przygranicznych czesko-polskich : Drugi etap - (monografia)
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Nowa rola systemów informatycznych
Regulacyjne bariery rynkowego zarządzania komunikacją miejską
1999
Polityka społeczna wobec reform : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 26-28 czerwca 1999
Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.
Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Część pierwsza) - (monografia)
Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce - (monografia)
Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji - (monografia)
Odnawialne źródła energii jako alternatywne substytuty konwecjonalnych surowców energetycznych (aspekty ekonomiczno-ekologiczne) - (monografia)
Optymalne decyzje inwestycyjne - (monografia)
Statystyka przestrzenna. Wybrane zagadnienia - (monografia)
Wielowartościowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych - (monografia)
Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego - (monografia)
Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki - (monografia)
Człowiek a proces globalizacji
Europejska integracja gospodarcza : w kierunku jednolitego systemu gospodarczego
Modelowanie procesów gospodarczych
Niepełnosprawni w środowisku społecznym
Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań
Prawo pracy u progu XXI wieku
Status polskich przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian podmiotów tego sektora w Unii Europejskiej
Systemy gospodarcze i ich ewolucja
Systemy wspomagania organizacji
Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka
2001
Modelowanie preferencji a ryzyko '01
Barier i stymulatory integracji europejskiej T. 3
Ewolucja przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90
Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000
Systemy wspomagania organizacji SWO'2001
Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa - (monografia)
Decyzje konsumentów i ich determinanty - (monografia)
Determinanty dywersyfikacji cen usług transportu kolejowego - (monografia)
Ilościowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce - (monografia)
Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Część druga) - (monografia)
Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości - (monografia)
Lojalność konsumentów na rynku : Wybrane zagadnienia - (monografia)
Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem - (monografia)
Procesy integracji europejskiej a poziom życia ludności - (monografia)
Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych - (monografia)
Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny - (monografia)
Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (Wybrane aspekty zachodzących zmian) - (monografia)
Ryzyko projektów inwestycyjnych - (monografia)
Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce - (monografia)
Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie - (monografia)
System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze - (monografia)
Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe - (monografia)
Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : Modele, zasady, uwarunkowania - (monografia)
Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych - (monografia)
Zachowania rynkowe młodych konsumentów : Reklama jako determinanta zachowań - (monografia)
Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu - (monografia)
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa
Droga Polski do Unii Europejskiej. Negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe
Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług
Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej
Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne
Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej
Przedsiębiorczość. Samorządność. Rozwój lokalny
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?
Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego
Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej
2002
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki
Cz. 2;   Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki
Modelowanie preferencji a ryzyko '02
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia
Systemy wspomagania organizacji SWO '2002
Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych - (monografia)
Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań - (monografia)
Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach - (monografia)
Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej - (monografia)
Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki - (monografia)
Konkurencyjność transportu miejskiego - (monografia)
Kreowanie jakości : Uwarunkowania - strategie - techniki - (monografia)
System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze - (monografia)
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi - (monografia)
Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych - (monografia)
Źródła wzrostu gospodarczego - analiza dla wybranych krajów na podstawie wieloczynnikowej dynamicznej funkcji produkcji - (monografia)
Konsument i jego wybory rynkowe
Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty
Postawy wobec niepełnosprawności
Problemy polskich banków w procesach integracyjnych z Unią Europejską
Problemy polskiej wsi na przełomie wieków
Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej
Systemy informatyczne organizacji wirtualnych
2003
cz. 1;   cz. 2;   Modelowanie preferencji a ryzyko '03
Systemy wspomagania organizacji SWO'2003
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym - (monografia)
Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych województwa śląskiego w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską - (monografia)
Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej: wybrane zagadnienia - (monografia)
Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce - (monografia)
Marketingowa strategia produktu ponadnarodowego koncernu motoryzacyjnego - (monografia)
Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali - (monografia)
Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej - (monografia)
Obciążenia fiskalne w Polsce : Na podstawie badań - (monografia)
Ocena działalności placówki operacyjnej banku : dylematy metodologiczne i praktyczne - (monografia)
Organizacja ucząca się - (monografia)
Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce - (monografia)
Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych - (monografia)
Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych - (monografia)
Some Contributions to Multivariate Methods in Survey Sampling - (monografia)
Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI wieku - (monografia)
Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych - (monografia)
Strategie dystrybucji przedsiębiorstw na rynku dóbr konsumpcyjnych - (monografia)
Strategie dystrybucji w systemie marketingu przedsiębiorstw branży piwowarskiej - (monografia)
Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej - (monografia)
Strefa euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna - (monografia)
Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej - (monografia)
Sytuacja i status polskich przedsiębiorstw spedycji i transportu na tle wymogów rynku obrotu dóbr i ruchu osób w krajach Unii Europejskiej - (monografia)
Wdrażanie strategii rozwoju miasta - (monografia)
Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną - (monografia)
Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym - (monografia)
Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność - (monografia)
Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych - (monografia)
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi : wydanie drugie - (monografia)
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym
Bezpieczeństwo socjalne
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej
Edukacja osób niepełnosprawnych
Gospodarka Polski w perspektywie integracji europejskiej
Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej
Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych
Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym
Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską
2004
Status kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa : praca zbiorowa. Cz. 1 - (monografia)
cz. 2;   Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
Modelowanie preferencji a ryzyko '04
Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce - (monografia)
Systemy wspomagania organizacji SWO'2004
Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce - (monografia)
Determinanty kształtowania cen usług transportowych - (monografia)
Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń - (monografia)
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego - (monografia)
Inwestycje na rynku nieruchomości - (monografia)
Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym - (monografia)
Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem - (monografia)
Metody i modele statystyki przestrzennej - (monografia)
Miasto : ekonomiczne aspekty funkcjonowania - (monografia)
Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych - (monografia)
Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym - (monografia)
Orientacje strategiczne producentów odzieży na polskim rynku - (monografia)
Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii - (monografia)
Rozwiązania uogólnione w procesach decyzyjnych - (monografia)
Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej - (monografia)
Strategiczne myślenie o przyszłości gminy - (monografia)
Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych - (monografia)
Strategie promocji detalicznych produktów bankowych - (monografia)
Systemy e-commerce : technologie internetowe w biznesie - (monografia)
Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR - (monografia)
Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku : struktury i funkcjonowanie - (monografia)
Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania - (monografia)
Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce - (monografia)
Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI w. - (monografia)
Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji - (monografia)
Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania - (monografia)
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna
Finanse w dobie integracji europejskiej
Kapitał społeczny
Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych
Marketing strategiczny i relacyjny : węzłowe kierunki i metodyka badań
Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych
Niepełnosprawni a praca
Postępy ekonometrii
Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej
Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce
Regions in the Process of Changes
Samorządowa polityka zdrowotna
Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne
Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii
Zachowania konsumentów-determinanty,racjonalność
Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze
2005
Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '05
Polityczna rola marszałka litewskiego Ignacego Potockiego w okresie Sejmu Wielkiego 1788-1792 - (monografia)
Systemy wspomagania organizacji SWO'2005
Adamiecki, Hauswald, Rothert : at the Centenary of Scientific Organization and Management in Poland - (monografia)
Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki : Wybrane zagadnienia - (monografia)
Alianse jako gra strategiczna - (monografia)
Badania marketingowe w Internecie - (monografia)
Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych : uwarunkowania i analiza demoekonometryczna - (monografia)
Działalność banków na rynku papierów wartościowych w Polsce - (monografia)
Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN - (monografia)
Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem - (monografia)
Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia - (monografia)
Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie - (monografia)
Konsolidacja sprawozdań finansowych w procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej - (monografia)
Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej - (monografia)
Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach - (monografia)
Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem - (monografia)
Marketing relacyjny w sektorze banków detalicznych - (monografia)
Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa - (monografia)
Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce - (monografia)
Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych - (monografia)
Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa - (monografia)
Modelowe oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych - (monografia)
Ocena projektów publicznych - (monografia)
Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne - (monografia)
Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian społeczno-gospodarczych : analiza ekonometryczno-statystyczna - (monografia)
Preferencje nabywców instytucjonalnych - metody badania - (monografia)
Promocja miasta - (monografia)
Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku - (monografia)
Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu - (monografia)
Strategie marketingowe korporacji transnarodowych - (monografia)
Strategie promocji produktów komputerowych na tle rozwoju strategii marketingowych producentów krajowych i zagranicznych - (monografia)
Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych - (monografia)
Wirtualna edukacja : Koncepcja i wybrane kierunki realizacji - (monografia)
Wybrane zagadnienia zarządzania projektami - (monografia)
Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w zachowaniach konsumentów - (monografia)
Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego - (monografia)
Entrepreneurship Governance Local and Regional Development
Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny
Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej
Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej
Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych
Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego
Studia regionalne w Polsce: teoria, polityka, projektowanie
Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty
Wykluczenie społeczne
Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
2006
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 1. Koncepcje rachunkowości
Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 2. Analiza standardów rachunkowości
Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny
Modelowanie preferencji a ryzyko '05
Modelowanie preferencji a ryzyko '06
International Strategy of the British Universities in 21st Century - (monografia)
Filozof wśród ekonomistów : księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia obecności prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Systemy wspomagania organizacji SWO 2006
Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń - (monografia)
Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej - (monografia)
Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym - (monografia)
E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie - (monografia)
Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance - (monografia)
Gospodarka Górnego Śląska na przełomie XX i XXI wieku - (monografia)
Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie - (monografia)
Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa - (monografia)
Modelowanie alokacji kapitału w złożonych strukturach organizacyjnych - (monografia)
Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach - (monografia)
Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie - (monografia)
Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej - (monografia)
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka
Działalność jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań
Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów
Innovation management : Innovare Humanum Est
Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej
Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty
Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu
Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej
Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny
Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce
Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy
Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej
Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz
Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii
Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym
Zbiory graniczne i atraktory w modelach ekonomii matematycznej
2007
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania
Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '06
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity
Systemy wspomagania organizacji SWO 2007
Analiza ekonomiczno-przestrzenna - (monografia)
Ceny transportu miejskiego w Europie - (monografia)
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa - (monografia)
Ekonomia rynku pracy - (monografia)
Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych - diagnoza uwarunkowań i zależności - (monografia)
Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski - (monografia)
Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych - (monografia)
Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe - (monografia)
Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa - (monografia)
Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi - (monografia)
Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji - (monografia)
Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji - (monografia)
Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych - (monografia)
Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych - (monografia)
Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i krajach UE - (monografia)
Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską - (monografia)
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - (monografia)
Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych - (monografia)
Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych - (monografia)
Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji - (monografia)
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej - (monografia)
Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji - (monografia)
Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki - (monografia)
Zarządzanie przez controlling w sieci wartości - (monografia)
Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej
Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych
Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania : materiały II wydziałowej konferencji dydaktyczno-naukowej
Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia
Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju
Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku
Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych
Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania
Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego
Rozwój inżynierii systemów informatycznych zarządzania
Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców
Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w Europie i Polsce
Uwarunkowania demograficzne rozwoju rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego
Wartość przedsiębiorstwa inwestującego
Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji
2008
Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1
Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 1
Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2
Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 2
Metody i zastosowania badań operacyjnych '07
Modelowanie preferencji a ryzyko '07
Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07
Modelowanie preferencji a ryzyko '08
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'08. Konwersja wiedzy
Trzy obszary badań społecznych. Historia, politologia, public relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu 70-lecia prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
Systemy wspomagania organizacji SWO 2008: informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki
Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych - (monografia)
Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej - (monografia)
Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania - (monografia)
Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach - (monografia)
Miasto : ekonomiczne aspekty funkcjonowania - (monografia)
Optymalizacja decyzji w module SAS/OR - (monografia)
Osoba - cnota - wartość : wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego - (monografia)
Performance Measurement in Public Organisations : the Theory and the Practice of the Health Care Sector - (monografia)
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej - (monografia)
Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych - (monografia)
Przedsiębiorczość międzynarodowa : aspekty teoretyczne i praktyczne - (monografia)
Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar - (monografia)
Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym - (monografia)
Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi - (monografia)
Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej - (monografia)
Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązania) - (monografia)
Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego - (monografia)
Wybrane modele oceny ryzyka : podejście nieklasyczne - (monografia)
Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych
Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym
Internationales Marketing und Management
Kobieta na rynku pracy : poradnik dla kobiet
Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności: podejścia metodologiczne
Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym
Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach
Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój
Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne
Promocja równych szans, Materiały konferencyjne
Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich
Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej
Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych
Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski
Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej
Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego
Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych
2009
cz. 1;   Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 1
Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej.Tom 1
Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 1
Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej.Tom 2
Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne T. 2
Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008
Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 1
Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2
Business Cycles : Selected Issues - (monografia)
Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw - (monografia)
Dynamika zarządzania organizacjami - (monografia)
Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej - (monografia)
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej - (monografia)
Integracja transportu miejskiego - (monografia)
International Organizations. Regional and Subregional Organizations in Europe - (monografia)
Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania) - (monografia)
Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja - (monografia)
Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach - (monografia)
Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - (monografia)
Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej - (monografia)
Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej - (monografia)
Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy - (monografia)
Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka - (monografia)
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości - (monografia)
Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne - (monografia)
Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny - (monografia)
Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych - (monografia)
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego - (monografia)
Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego - (monografia)
Źródła finansowania działalności zakładów ubezpieczeń - (monografia)
Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa
Badania operacyjne w planowaniu projektów
Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia
Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków
Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących
Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe
Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków
Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja
Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.
Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Strategie marketingowe na wybranych rynkach : aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit
Survey Sampling in Economic and Social Research
Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne
Transport w gospodarce opartej na wiedzy
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami
Zastosowania ekonometrii
2010
Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, Tom 1
Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Cz. 2
Modelowanie preferencji a ryzyko '09
Modelowanie preferencji a ryzyko '10
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10
Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku - (monografia)
Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw - (monografia)
Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje - (monografia)
Przekształcenia spółek handlowych : uwarunkowania ekonomiczne i prawne - (monografia)
Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych - (monografia)
Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych - (monografia)
Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych - (monografia)
Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji - wybrane aspekty - (monografia)
Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych - (monografia)
Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski - (monografia)
Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa - (monografia)
Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta : wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego - (monografia)
Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw - (monografia)
Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego - (monografia)
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej
Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
Efektywność transportu w teorii i w praktyce
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka
Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych
Metody badań operacyjnych w praktyce
Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia
Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce
Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności
Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych
Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności
Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego
Wychowanie w środowisku akademickim. Wybrane zagadnienia
Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2010
Technologie informatyczne firmy 2.0 - (monografia)
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 2
Metody i zastosowania badań operacyjnych '10
Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka : standaryzacja zarządzania ryzykiem - (monografia)
Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego - studium ekonometryczno-statystyczne - (monografia)
Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej - (monografia)
Kierunki rozwoju obsługi logistycznej - (monografia)
Marketing polityczny w środowisku wirtualnym - (monografia)
Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych - (monografia)
Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania - (monografia)
Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy - (monografia)
Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów - (monografia)
Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych : wybrane zagadnienia - (monografia)
Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - (monografia)
Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym - (monografia)
Wprowadzenie do modelowego ujęcia zagadnień ekonomii i jego egzemplifikacja w postaci formalizmu pojęciowego statystyki - (monografia)
Wybrane modele i analizy rynku pracy : uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego - (monografia)
Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi : ceny transferowe - (monografia)
Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej - (monografia)
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych - (monografia)
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce
Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju
Gospodarka Województwa Śląskiego na drodze przemian
Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych
Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych
Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji
Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia
Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.
2011
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3
Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5
Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia
Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia
Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
Systemy wspomagania organizacji SWO 2011
Algebra liniowa z komputerem - (monografia)
Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym - (monografia)
Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury - (monografia)
Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku - (monografia)
Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości - (monografia)
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu problemów społecznych : Wybrane zagadnienia - (monografia)
Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - (monografia)
Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami - (monografia)
Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości - (monografia)
Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego - (monografia)
Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego - (monografia)
Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej - (monografia)
Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne : wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce - (monografia)
Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku - (monografia)
Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - (monografia)
Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce - (monografia)
Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym - (monografia)
Sześćdziesiąt lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - (monografia)
Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych - (monografia)
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna - (monografia)
Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym - (monografia)
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi : wydanie trzecie uzupełnione - (monografia)
Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości - (monografia)
Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego
Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej
Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego
Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu
Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych
Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu
Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research
Marginalizm zachodni
Partnerstwo publiczno-prywatne
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań
Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach
Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji
Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Strategiczny controlling wartości przedsiębiorstwa
Systemy gospodarcze : analiza porównawcza
Systemy ochrony zdrowia
Sześćdziesiąt lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach
Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania
Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy)
Wybrane aspekty przemian strukturalnych
2012
Dylematy ekonometrii: praca zbiorowa, 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Profesora zw. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 4
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11
Warsztaty doktoranckie' 11. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia.
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010
Systemy wspomagania organizacji SWO 2012
Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej - (monografia)
Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia - (monografia)
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem - (monografia)
Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich - (monografia)
Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE - (monografia)
Konsumpcja miejska : ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich - (monografia)
Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku - (monografia)
Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym - (monografia)
Metody badań społecznych - (monografia)
Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - (monografia)
Modele rozwoju usługodawców logistycznych - (monografia)
Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania - (monografia)
Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym - (monografia)
Zabezpieczenia społeczne : zarys problematyki - (monografia)
Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej
Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym.
Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji
Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna
Optymalizacja w praktyce
Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej.
Pomiar efektywności w organizacjach non profit
Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz
Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze
Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania
Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym
System zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie
Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania?
Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie
Szkice o finansach : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej
Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju.
Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju.
Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw
Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia
2013
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5
Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918-1939. Studium historyczno - politologiczno - prawne - (monografia)
Systemy wspomagania organizacji SWO 2013
Alienacja Kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna - (monografia)
Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier - (monografia)
Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji - (monografia)
Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej - (monografia)
Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT - (monografia)
Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych - (monografia)
Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza - zarządzanie - polityka - (monografia)
Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim - (monografia)
Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa - (monografia)
Liberalne kierunki współczesnej mysli ekonomicznej - (monografia)
Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej - (monografia)
Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej - (monografia)
Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów - (monografia)
Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa - (monografia)
Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej - (monografia)
Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro - (monografia)
Obce. Reaktywacja. Szkice - (monografia)
Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane - (monografia)
Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? - (monografia)
Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju - (monografia)
Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju - (monografia)
Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego - (monografia)
Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej - (monografia)
Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny - (monografia)
Taksonomia w polityce logistycznej państwa - (monografia)
Twórcza strategia organizacji - (monografia)
Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji - (monografia)
Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie - (monografia)
Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje - (monografia)
Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia
Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej
Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia
Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
Jakościowe badania marketingowe w Internecie
Marketing wobec wyzwań XXI wieku
Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych
Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu
Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej.
Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych
Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd
Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków
Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej
Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych
Serwicyzacja polskiej gospodarki : przemiany wewnątrzsektorowe
Strategie podatkowe przedsiębiorstw.
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego
Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
2014
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6
Porządkowanie wolności: 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego)
Systemy wspomagania organizacji SWO 2014
Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych - (monografia)
Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego - (monografia)
Estymacja wartości przeciętnej uwzględniająca koszt pozyskania danych - (monografia)
Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych - (monografia)
Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta - (monografia)
Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar - (monografia)
Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych - (monografia)
Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej - (monografia)
Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta - (monografia)
Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego - (monografia)
Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej - (monografia)
Sieci innowacji : implikacje bliskości organizacyjnej - (monografia)
Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji - (monografia)
Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych - (monografia)
Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie - (monografia)
Zarządzanie jakością działań w organizacji : modele i metody doskonalenia - (monografia)
Miasta - metropolie - regiony : nowe orientacje rozwojowe
Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej : kategoria wartości
Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów
Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej. Część II
Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej
Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach
2015
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7
Systemy wspomagania organizacji SWO 2015
Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych - (monografia)
Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego - (monografia)
Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych : studium przypadku - (monografia)
O źródłach inflacji - (monografia)
Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych - (monografia)
Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : podejście modelowe i mieszane - (monografia)
Układ w postępowaniu upadłościowym - jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny - (monografia)
Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji - (monografia)
Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi - (monografia)
Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach
Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm
Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków
Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej
Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian
Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacja, uwarunkowania i efekty
Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym
Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka
Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych
Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej
Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną
Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym
Projekty lokalne i regionalne : rola kompetencji w zarządzaniu projektami
Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej
Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy
Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie
Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania
Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE
Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej
2016
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej
Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8
Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych - (monografia)
Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce : diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości - (monografia)
Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego - (monografia)
Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego - (monografia)
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing - (monografia)
Systemy złożone w zarządzaniu - (monografia)
Testy permutacyjne: teoria i zastosowania - (monografia)
Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów - (monografia)
Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa - (monografia)
Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych - (monografia)
Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach : determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego) - (monografia)
Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : wybrane problemy
Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce
Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw
Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT
Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych
Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich : studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego
Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu
Public relations w perspektywie naukowej
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach
Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy
Sektory bankowe w Unii Europejskiej
Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej
Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji
Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych
2017
Challenges for marketing in 21st century
Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 : (źródła regionalizmu)
Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej - (monografia)
Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej - (monografia)
Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego : podejście zintegrowane - (monografia)
Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów - (monografia)
Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego - (monografia)
Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - (monografia)
Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa - teoria i praktyka - (monografia)
Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy - (monografia)
Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia : diagnoza i kierunki doskonalenia - (monografia)
Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków - (monografia)
Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej - (monografia)
Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym - (monografia)
Zrównoważone społeczeństwo informacyjne - (monografia)
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań
Innowacje w turystyce : wybrane praktyki działań
Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania
Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego
Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju
Nowoczesne metody zarządzania finansami
Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki : wyzwania i problemy w wybranych obszarach
Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej
Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym
Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji
Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu
Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej
Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku
Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości
2018
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.9
Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw - (monografia)
Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej - (monografia)
Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa - (monografia)
Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji Koncepcja i wybrane obszary zastosowań - (monografia)
Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku - (monografia)
Innowacje w marketingu banków detalicznych - (monografia)
Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu - (monografia)
Modelowanie mobilności w miastach - (monografia)
Paradygmaty gospodarowania zasobami informatycznymi w organizacjach biznesowych - (monografia)
Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty - (monografia)
Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych - (monografia)
Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym : implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego - (monografia)
Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym - (monografia)
Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru - (monografia)
Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną - (monografia)
Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych - (monografia)
Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne - (monografia)
Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych
Biznes w kulturze - kulura w biznesie
Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie
Kierunki rozwoju w turystyce
Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu
Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w.
Podatki, finanse, przedsiębiorstwo
Projekty regionalne i lokalne - zarządzanie ryzykiem projektu
Public relations w przestrzeni publicznej
Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
Teorie ekonomiczne XX wieku : twórcy, interpretacje, próba syntezy : Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni
Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej
Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce