BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luvhengo Usapfa (Taung Agricultural College, South Africa), Lekunze Joseph Nembo (School of Business and Governance, North-West University, South Africa)
Title
Identifying Factors that Influence Small-Scale Farmers' Access to Credit from Commercial Banks in Greater Taung Municipality, North West Province, South Africa
Czynniki wpływające na dostępność kredytu Udzielanego przez banki komercyjne Małym gospodarstwom rolnym z gminy greater taung W prowincji północno-zachodniej (RPA)
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 601-611, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Kredyt, Regresja logistyczna
Arable farm, Credit, Logistic regression
Note
streszcz., summ.
Country
Republika Południowej Afryki (RPA)
Republic of South Africa
Abstract
Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na dostęp właścicieli małych gospodarstw rolnych z gminy Greater Taung do kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Znajomość warunków udzielania kredytu na zasadach formalnych powinna przyczynić się do zwiększenia produktywności, poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, a ponadto przełoży się na wzrost PKB. Dane zostały zebrane za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza. Przy zastosowaniu prostej metody wyboru losowego z grupy 280 rolników wytypowano 110 respondentów. Do analizy danych użyto oprogramowania SPSS i metod regresji logistycznej. Na podstawie wyników ustalono, że wraz ze wzrostem potrzeb kredytowych o jedną jednostkę dostępność kredytu udzielanego na zasadach formalnych wzrasta ponad czterokrotnie, przy czym analogiczna zależność dotyczy własności gruntów. Ponadto wzrostowi o jedną jednostkę zmiennych określających percepcję ryzyka, odległości pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, obawom o spłatę kredytu i dostępowi do usług upowszechniania wiedzy towarzyszy stopniowe obniżanie szans na wystąpienie faktycznej potrzeby dostępu do kredytu. Uznano, że w obszarze poddanym badaniu wszystkie czynniki z wyjątkiem własności gruntów znacznie przyczyniają się do poprawy dostępu do kredytu. Placówki instytucji kredytowych powinny zatem być lokalizowane bliżej gospodarstw rolnych, a ich prowadzeniem powinni zajmować się urzędnicy, którzy rozumieją wyzwania stojące przed tutejszymi rolnikami. Pozwoli to uprościć procedury kredytowe i poprawić sposób postrzegania kredytu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to identify factors that influence access to formal bank credit by small-scale farmers in the Greater Taung Municipality area. Understanding factors that determine access to formal credit should help improve productivity, food security and contribute to GDP (Gross Domestic Production). A structured questionnaire was used to sample 110 farmers from a total of 280 using a simple random approach. SPSS and Logistic regression were employed to analyse data. The findings revealed that, as the odds of credit need increases by one unit, access to formal credit increases more than 4 times and a similar explanation pertains to land ownership. Also, the perception towards risks, distance between lender and borrower, loan repayment and access to extension advice increase by 1 unit while there were progressive decreases in the odds for the actual need to access credit. All factors except land ownership was found to contribute significantly to access to credit in the study area. There is a need to establish loans offices closer to farms and operated by officers who understand farmers' challenges within the area in order to simplify lending procedures and improve their perception towards formal credit. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdalla, E. M., Ebaidalla, E. M. (2012). Determinants of small farmer's access to formal credit institutions in Kassala state, East Sudan. Univ. Kassala J., First Issue.
 2. Chauke, P. K., Anim, F. D. K. (2013). Predicting Access to Credit By Smallholder Irrigation Farmers: A Logistic Regression Approach. J. Human Ecol., 42(3): 195-202.
 3. DAFF (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry). (2012). A framework for the development of smallholder farmers through cooperatives development. Directorate Co-operative and Enterprise Development.
 4. Dube, L., Mariga, T., Mrema, M. (2015). Determinants of Access o Formal Credit by Smallholder Tobacco Farmers in Makoni District, Zimbabwe. Green. J. Agric. Sci., 5 (1), 34-42.
 5. Freeman, H. A., Ehui, S. K., Mohammad, A. J. (1998). Credit constraints and smallholder dairy production in the East African Highlands: Application of a switching regression model. J. Agric. Econ., 19, 33-44.
 6. Inganga, B. W., Njeru, A., Ombui, K., Ondabu, I. T. (2014). Factors affecting Customer Demand of Financial Services Offered by Commercial Banks in Nairobi county. Int. J. Sci. Res. Pub., 4(11), 1-25.
 7. Karanja, J. G., Mwangi, A. K., Ngigi, N. S. (2014). Analysis of factors influencing access to credit services by women entrepreneurs in Kenya. Res. J. Fin. Account., 5(11), 34-41.
 8. Kiplimo, J. C., Ngenoh, E., Koech, W., Bett, J. (2015). Determinants of Access to Credit Financial Services by Smallholder Farmers in Kenya. J. Dev. Agric. Econ.,7(9), 303-313.
 9. Kirsten, J. F., VAN ZYL, J. (1998). Definition of small scale farmers in the South African context. South Africa. Agrekon, 37(4), 555.
 10. Komicha, H. H., Öhlmer, B. O. (2007). Influence of Credit Constraint on Technical Efficiency of Farm Households in Southeastern Ethiopia. International Conference on African Development Archives. Paper 125. Retrieved Jan 15th 2016 from: http://scholarworks.wmich.edu/africancenter_icad_archive/125
 11. Odendo, M., de Groote, H., Odongo, O., Oucho, P. (2002). Participatory Rural Appraisal of Farmers' Maize Selection Criteria and Perceived Production Constraints in the Moist Mid-altitude Zone of Kenya. IRMA Socio-Economic Working Paper No.02-01. CIMMYT and KARI, Nairobi.
 12. Olagunju, F. I., Ajiboye, A. (2010). Agricultural Lending Decision: A Tobit Regression Analysis. Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev., 10 (5).
 13. Ortman, G. F., King, R. P. (2010). Research on agri-food supply chains in Southern Africa involving small scale farmers: Current status and future possibilities. Agrekon, 49, 397-417.
 14. READ (2015). Department of Rural Environmental Agricultural development, annual provincial report. Retrieved Jan 2nd 2016 from: www.nwpg.gov.za.
 15. Wooldridge, A. (2002). The Role of Financial and Business Development Services (BDS) in Micro and Small Enterprise (MSE) Development in Ethiopia. Addis Ababa: Associations of Ethiopian Microfinance Institutions.
 16. World Bank (2014). Promoting Opportunity, Growth, and Prosperity. The Challenge of Growth with Inclusion, The World Bank annual report. Retrieved Dec 11th 2015 from: http://www.worldbank.org/en/about/annual-report-2015
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00331
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu