BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta-Wajda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Potential Trade Effects of Tariff Liberalization Under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU Agri-Food Sector
Potencjalne efekty handlowe liberalizacji taryfowej dla sektora rolno-żywnościowego Unii Europejskiej w ramach umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP)
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 2 (44), s. 421-433, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Liberalizm handlowy, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Trade liberalization, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie potencjalnych efektów handlowych zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) dla sektora rolno-żywnościowego w UE. Analiza ex post objęła charakterystykę obrotów produktów rolno-żywnościowych UE z USA w latach 2004-2014 na podstawie danych statystycznych z bazy Banku Światowego WITS. Ocena ex ante przeprowadzona została z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej SMART. W efekcie zrealizowanych badań stwierdzono, że chociaż bilateralne relacje handlowe UE-USA w zakresie produktów rolno-żywnościowych mają względnie niewielkie znaczenie, są istotne na poziomie poszczególnych branż. Umowa TTIP, obejmująca redukcję barier taryfowych w handlu rolno-żywnościowym UE-USA, przyczynić się może do pobudzenia wzajemnych obrotów rolno-żywnościowych w większym stopniu dla USA. Utworzenie strefy wolnego handlu wywoła głównie efekt kreacji, przy czym będzie on asymetryczny - skupiony w kilku grupach produktów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the potential trade effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU agri-food sector. The ex post analysis covered the characteristics of agri-food trade between the EU and the US in the years 2004-2014 on the basis of statistical data from the database of the World Bank WITS. The ex ante evaluation was carried out using SMART - a partial equilibrium model. The results of the study indicate that although bilateral agri-food trade relations of the EU-US have relatively little importance, but it is significant at the individual industries level. TTIP agreement, which includes the reduction of tariff barriers to agri-food trade between the EU and the US, will contribute to boosting bilateral agri-food trade to a greater extent for the US. The creation of a free trade produces mostly creation effect, whereby it will be asymmetric - concentrated in a few product groups. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aichele, R., Felbermayr, G., Heiland, I. (2014). Going Deep: The Trade and Welfare Effects of TTIP, CESifo Working Paper No. 5150, Category 8: Trade Policy, December. Retrieved from: https://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/publications/working-papers/CESifoWP/CESifoWPdetails?wp_id=19148232
 2. Ambroziak, Ł., Kaliszuk, E. (2009). Strefa wolnego handlu Unia Europejska i Ukraina - skutki handlowe dla Polski. Gosp. Narod., 11-12, 141-163.
 3. Arita, S., Mitchell, L., Beckman, J. (2015). Estimating the Effects of Selected Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade on U.S.-EU Agricultural Trade. Econ. Res. Serv. USDA, Nov.
 4. Beckman, J., Arita, S., Mitchell, L., Burfisher, M. (2015). Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures, ERR-198. U.S. Department of Agriculture. Econ. Res. Serv., Nov.
 5. Bureau, J. Ch., Disdier, A. C., Emlinger, Ch., Fouré, J., Felbermayr, G., Fontagné, L., Jean, S. (2014). Risks and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agreement. Study, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies European Parliament, Brussels. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU%282014%29514007_EN.pdf
 6. Capadlo, J. (2014). The trans-Atlantic Trade and InvestmentPartnership: European Disintegration, Unemployment and Instability, Global Development and Environment Institute, Working Paper No. 14-03. Tufts University.
 7. Cororaton, C. B., Orden, D. (2016). Potential Economic Effects of the Reduction in Agricultural and Nonagricultural Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, GII Working Paper No. 2016-1, Institute for Society, Culture and Environment. Virginia Tech.
 8. Ecorys (2009). Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment- An Economic Analysis, Reference: OJ 2007/S180-219493, Final Report, Rotterdam.
 9. Ecorys (2016). Trade SIA on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and the USA. Draft Interim Technical Report, European Commission, Brussels.
 10. Felbermayr, G., Heid, B., Larch, M., Yalcin, E. (2014). Macroeconomic potentials of transatlantic free trade: A high resolution perspective for Europe and the world, Economic Policy Sixtieth Panel Meeting Hosted by the Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) Supported by Banca d'Italia. Rome.
 11. Fontagné, L., Gourdon, J., Jean, S. (2013). Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences? CEPII Policy Brief 2013-01, Paris. Retrieved from http://www.cepii.fr/ PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf
 12. Francois, J., Manchin, M., Norberg, H., Pindyuk, O., Tomberger, P. (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, Centre for Economic Policy Research, London. Retrieved from: http:// trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
 13. Hagemejer, J., Michałek, J., Pawlak, K. (2016). Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy. In: M. Dunin-Wąsowicz (Ed.), Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 14. Josling, T., Tangermann, S. (2014). Agriculture, Food and the TTIP: Possibilities and Pitfalls, Paper No. 1 in the CEPS-CTR project "TTIP in the Balance" and CEPS Special Report No. 99.
 15. Khorana, S., Kimbugwe, K., Perdikis, N. (2009). The impact of tariff reductions under the East African Community Customs Union: Intra-trade effects on Uganda. J. Econ. Integr., 24(4), 685-708.
 16. Parlament Europejski (2015). Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2015 r. zawierająca zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP (2014/2228(INI)).
 17. Pawlak, K. (2015). Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki handlowej w sektorze rolno-spożywczym. In: A. Czyżewski, B. Klepacki (Eds.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (p. 547-567). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 18. Pelkmans, J., Lejour, A., Schrefler, L., Mustilli, F., Timini, J. (2014). EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership, Detailed Appraisal of the European Commission's Impact Assessment, European Parliamentary Research Service, European Parliament, Brussels.
 19. Poczta-Wajda, A., Sapa, A. (2011). Modelowanie rynków rolno-żywnościowych z wykorzystaniem matematycznych modeli równowagi ogólnej i częściowej. In: A. Grzelak, K. Pająk (Eds.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2: Problemy szczegółowe metodologii nauk ekonomicznych (p. 260-284). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 20. Puccio, L. (2016). EU-US negotiations on TTIP. A survey of current issues. In-Depth Analysis. European Parliamentary Research Service. Retrieved from: http://www. europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA(2016)586606_EN.pdf
 21. Rowiński, J., Bułkowska, M. (2013). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy. Raport PW 2011-2014 nr 96. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 22. World Tariff Profiles 2015 (2015). WTO OMC, ITC, UNCTAD. Geneva.
 23. World Trade Institute (2016). TTIP and the EU member states An assessment of the economic impact of an ambitious Transatlantic Trade and Investment Partnership at EU Member State level, Bern, January.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00308
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu