BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk-Sołtys Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Title
Geriatric Care Resources in an Aging Society of Rural and Urban Areas in Poland - Mapping of Current Situation
Zasoby opieki geriatrycznej w starzejącym się społeczeństwie wsi i miast w Polsce - diagnoza stanu istniejącego
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 2 (44), s. 369-376, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Proces starzenia się ludności, Ludzie starsi
Process of people ageing, Elderly people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prognozy demograficzne GUS pokazują, że do 2035 r. subpopulacja ludzi mających 65 lat i więcej w Polsce wzro- śnie o 62% w porównaniu do 2010 r., natomiast subpopulacja ludzi mających 80 lat i więcej wzrośnie w tym samym okresie aż o 96%. Celem artykułu jest diagnoza wybranych zasobów opieki geriatrycznej w sytuacji postępującego starzenia się społeczeń- stwa wsi i miast w Polsce. Aby zrealizować cel, przedstawiono prognozy demograficzne dla Polski do 2035 roku z podziałem na poszczególne województwa oraz wieś i miasto, jak również dokonano analizy wybranych zasobów opieki geriatrycznej (łóżek geriatrycznych oraz lekarzy geriatrów) w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w Polsce występuje niedostatek zasobów geriatrycznych, tak łóżek szpitalnych, jak i lekarzy specjalistów. Mimo że prognozowany odsetek osób w wieku 65+ na wsi będzie w 2035 r. niższy niż w miastach, to na terenach wiejskich dostęp do tych zasobów jest bardziej ograniczony ze względu na koncentrację zasobów geriatrycznych głównie w dużych miastach. (abstrakt oryginalny)

GUS demographic forecasts show that by 2035 subpopulation of people with 65 years or more in Poland will grow by 62% compared to 2010. While the subpopulation of people with 80 years or more will increase as much as 96% over the same period. The aim of this article is a diagnosis of selected geriatric care resources in a situation of aging population of rural and urban areas in Poland. To achieve this aim, the study includes demographic forecasting for Poland until 2035 with differentiation on voivodeships and rural and urban areas. Additionally, an analysis of selected geriatric care resources (geriatric beds and specialists in geriatrics) in the context of an aging population was considered. The obtained results conclude that in Poland there is lack of geriatric care resources such as geriatric beds and specialists in geriatrics. Although the projected percentage of people aged 65+ in rural areas will be lower in 2035 than in the urban areas, the access to these resources in rural areas is more limited, due to the concentration of geriatric care resources mainly in big cities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański, J. (2005). Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Stud. Obszar. Wiej., 9.
 2. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2006-2015). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Retrieved April 29th 2016 from: www.csioz.gov.pl
 3. Błędowski, P., Maciejasz, M. (2013). Rozwój opieki długoterminowej w Polsce - stan i rekomendacje. Nowiny Lek., 1(82), 61-69.
 4. Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z., Kubicki, P. (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa.
 5. Dubiel, M. (2014). Odmienność chorowania w geriatrii. Małop. Stud. Region., 2-3, 43-48.
 6. Grodzicki, T. (2007). Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony Zdrowia. Projekt przygotowany przez Zespół ds. Geriatrii, powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r.
 7. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (2010). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Krawczyk-Sołtys, A. (2013). Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 9. Krawczyk-Sołtys, A. (2014). Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 79-86.
 10. NIK o opiece geriatrycznej (2015). Retrieved Sep 23rd 2016 from: www.nik.gov.pl
 11. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Informacja o wynikach kontroli (2014). NIK, Departament Zdrowia, KZD-4101-003/2014.
 12. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). Retrieved Sep 23rd 2016 from: www.stat.gov.pl
 13. Projekt Europa 2030. Wyzwania i szanse (2010). Sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do roku 2030. Retrieved April 29th 2016 from: www.consilium.europa.eu
 14. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014). Retrieved April 29th 2016 from: www.stat.gov.pl
 15. Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku. In: P. Szukalski (Ed.), To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski (p. 5-26). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 16. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. (2014). Monit. Pol., 4 lutego 2014, poz. 118.
 17. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 roku (2014). Warszawa: GUS.
 18. Włodarczyk, W.C., Domagała, A. (1991). Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania. Zarz. Zasob. Ludz., 29-41.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00297
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu