BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszka Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
The Direct Sales Phenomenon Considering the Stipulations Towards the Consumer And Producer
Zjawisko sprzedaży bezpośredniej w świetle wymogów wobec konsumenta i producenta
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 2 (44), s. 361-368, tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Sprzedaż bezpośrednia, Odpowiedzialność, Konsumpcja, Obszary problemowe
Direct sales, Responsibility, Consumption, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie zjawiska sprzedaży bezpośredniej z punktu widzenia wymagań, którym muszą sprostać zarówno producent, jak i konsument. W części pierwszej omówiono kwestie związane z odpowiedzialnością konsumencką oraz proekologicznymi zachowaniami konsumenckimi. W dalszej części przedstawiono rozwiązania dotyczące sprzedaży bezpośredniej w Polsce, wskazując na liczne obszary problemowe. Ponadto, w podsumowaniu, na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano na wielowymiarowe korzyści związane ze skróceniem łańcucha dostaw w ramach sprzedaży bezpośredniej. Zwrócono również uwagę na trudności, które mogą zaistnieć w rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present the phenomenon of the direct supply in the context of the requirements towards both - consumer and producer. With regards to consumer responsibility and constituting the new model of consumption, some of the direct supply issue in Poland were presented. In support of the analysis, it was pointed out that there are some benefits of such type of transaction. Attention was paid to other problems which could disturb the development of the direct supply development in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowska, A. (2013). Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. In: Handel Wewn., 71, 66-73.
 2. Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsum. Rozwój, 1, 62.
 3. Fryzel, B. (2016). CSR i emocjonalność konsumenta - czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne? Raport z badań NCN, DEC--2012/05/B/HS4/02505, 90-91.
 4. Grzegorzewska-Ramocka, E. (2014). Rola konsumenta w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - zarys problematyki. Stud. Mater. Misc. Oecon., 18(1), 228.
 5. Haig, R. (n.d.). Building a new economy where people really take control. Retrieved from: http://www.fairtrade.org.pl/a153_rozpoznawalnosc_fairtrade___badanie_globescan_2011.html
 6. http://www.neweconomics.org/blog/entry/how-to-activate--our-local-economics
 7. http//www.paysloirenature.fr
 8. Italian NRN contribution to the short supply chain (2015). Retrieved May 5th 2016 from: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine_en
 9. Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekon. Środ., 2(32), 36-50.
 10. Kryk, B. (2013). Zrównoważona jakość życia z zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów. Handel Wewn., 6A(2), 5-19.
 11. Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2009). Ekologiczna płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Pr. Nauk. UE Wroc. Ekon., 5(79), 95-110.
 12. Mój Rynek (2011). Publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 13. Neale, A. (2015). Zrównoważona konsumpcja - źródła koncepcji i jej zastosowanie. Pr. Geogr., 141, 141-158.
 14. Nestorowicz, R. (2015). Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 487-493.
 15. Nowak-Lewandowska, A. (2016). Odpowiedzialna konsumpcja a odpowiedzialność wobec konsumenta. Raport-podsumowanie CSR a pokolenie Y. Retrieved April 4th 2016 from: http://csr.szczecin.pl/pliki/prezentacje/Nowak-Lewandowska_Renata.pdf
 16. Olejniczuk-Merta, A. (2011). Konsumpcja w Polsce w 2010. Zachowania młodych konsumentów w świetle teorii zachowań konsumenckich. 112, Raporty IBRKK.
 17. Petit guide vert du gastronome éclairé. Retrieved from: http:// issuu.com/cm37/docs/guidegastronome
 18. Przegląd Obszarów Wiejskich UE - Lokalna Żywność i Krótkie Łańcuchy Dostaw. Magazyn Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2012). Retrieved May 10th 2016 from: http://enrd.ec.europa.eu.
 19. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego (2014). Retrieved April 25th 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce.
 20. Systemy sprzedaży bezpośredniej w krajach UE (2015). Retrieved April 20th 2016 from: http://www.raportrolny.pl/raporty/item/2188-systemy-sprzedażybezpośiedniej-w-krajach-ue
 21. Trudel, R. (2011). Socially conscious consumerism. Network for Business Sustainability. Retrieved April 15th 2016 from: http:/nbs.net/wp-content/uploads/NBS-Consumerism-Promer.pdf.
 22. Waloszczyk, K. (2002). Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji. Globalny wzrost konsumpcji a kryzys ekologiczny. Warszawa.
 23. Wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej - nowe rozporządzenie (2015). Biuro Ministra, Zespół prasowy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved April 20th 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy.
 24. Zalega, P. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teoria. Modele. Warszawa: PWE.
 25. Zasady sprzedaży produktów żywnościowych przez rolników (2016). Retrieved May 10th 2016 from: http://www.sodr.pl/index.php/1099-zasady-sprzedazy-produktowzywnosciowych-przez-rolnikow.
 26. Zrałek, J. (2013). Dekonsumpcja jako przejaw konsumpcji zrównoważonej i jej konsekwencje dla marketingu. Handel Wewn., I, 105.
 27. Ustawa z dnia 9 kwietnia o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (2015). Dz. U. 2015, poz. 699.
 28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (2015). Dz. U. Nr 112, poz. 1703.
 29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (2010). Dz. U. Nr 113, poz. 753.
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (2007). Dz. U. 2007 nr 112 poz. 774.
 31. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (rozdział III załącznik II). (2004). Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:f84001
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywności podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2007). Dz. U. 2007 nr 106 poz.730.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00296
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu