BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Składanek Bartłomiej (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, student)
Title
Problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia - perspektywy na przyszłość
Problems of Planning and Spatial Planning on the Example of the City of Radom - Future Perspectives
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 3(24), s. 101-105, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Człowiek na rynku nieruchomości
Keyword
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Spatial planning, Spatial development, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to jedno z ważniejszych zadań administracji publicznej współczesnego państwa, które stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Jest również przedmiotem ożywionego zainteresowania praktyki. Kwestie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego uregulowane są w polskim systemie prawnym przede wszystkim Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień problemowych instytucji oraz procedur planowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia oraz wskazanie pewnych rozwiązań, które mogą doprowadzić do poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

Spatial planning and development is one of the most important tasks of the public administration of the modern state, which has become a subject of interest in many scientific disciplines. It is also the subject of intense interest in practice. Planning and spatial planning issues are regulated in the Polish legal system, primarily the Act of 27 March 2003 on planning and spatial development. The aim of this article is to bring closer the problematic issues of planning and spatial planning institutions and procedures to the problems of the city of Radom and to identify certain solutions that can contribute to improving the quality of planning and spatial planning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borsa M., (2008) Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej [w:] Strzelecki Z., (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brzeziński C., (2013) Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" nr 289.
 3. http://www.ios.edu.pl [26.06.2017].
 4. http://www.mib.gov.pl [26.06.2017].
 5. http://www.radom.pl [26.06.2017].
 6. Izdebski H., Zachariasz I., (2013) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz Lex, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 7. Jać M., Jać P., (2012) Planowanie przestrzenne - o potrzebie i kierunkach zmian [w:] Zachariasz I., (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 8. Kruś M., Leoński Z., Szewczyk M., (2012) Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 9. Szlachetko J.H., (2017) Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 10. Szwajdler W., (2013) Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 935 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 820 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2007 roku, V CSK 230/07, LEX nr 485903.
 16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, II OSK 648/09, LEX nr 597750.
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2010 roku, V CSK 452/09, LEX nr 852597.
 18. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2011 roku, II OSK 62/10, LEX nr 953082.
 19. Zachariasz I., (2012) Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu