BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Mateusz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zasady opodatkowania nieruchomości na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w świetle nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 roku
Principles of Taxation of Real Estate and Joint Ownership Real Estate under the Act on Local Taxes and Charges after the Amendment of 25th June 2015
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 3(24), s. 62-67, bibliogr. 36 poz.
Issue title
Człowiek na rynku nieruchomości
Keyword
Nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Regulacje prawne
Real estate, Property tax, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie Ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca dokonał istotnej zmiany w zakresie zasad opodatkowania nieruchomości wspólnych podatkiem od nieruchomości. Zmiana objęła również zasady opodatkowania garaży wielostanowiskowych, będących przedmiotem współwłasności. Nowelizacja ustawy podatkowej ma szansę stać się początkiem zmian w zakresie podatku od nieruchomości oraz zakończyć wieloletnie spory doktrynalne i praktyczne, które skutkują zmniejszeniem dochodów budżetów gminnych. (abstrakt oryginalny)

The Amending Act of the Act on Local Government and Some Other Acts of 25th January 2015 has made substantial change to the taxation of joint ownership real estate. The amendment has also concerned to the garages' taxation issues. The amendment of the tax law has a chance to become a beginning in the discussion on tax changes and finish the doctrinal and practical disputes. Moreover it should be noticed that those problems effect on reducing the income of municipal budgets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., (2015) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Bończyk-Kucharczyk E., (2012) Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Bończyk-Kucharczyk E., (2012) Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 598.
 4. Borszowski P., Stelmaszczyk K., (2016) Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Departament Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów, (2009) Pismo z dnia 2009 r., znak PL/833/70/APQ/09/197 "Biuletyn Skarbowy" nr 5.
 6. Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., (2010) Leksykon podatków i opłat lokalnych, Warszawa: ABC.
 7. Dowgier R., (2013) Komentarz do artykuł 91 o.p. [w:] Kosikowski C., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX, punkt 2.
 8. Etel L., (2003) Ogólna charakterystyka systemów opodatkowania nieruchomości [w:] Etel L., red., Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Warszawa: Kancelaria Sejmu.
 9. Etel L., (2011) Podatek od lokali garażowych, "Finanse Komunalne" nr 5.
 10. Etel L., (2012) Komentarz do artykuł 3 u.p.o.l. [w:] Etel L., Podatek od nieruchomości. Kometarz, LEX, punkt 20.
 11. Etel L., (2013) Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Etel L., Popławski M., (2012) Jakie podatki zasilają budżet gminy? [w:] Kosikowski C., red., Salachna J. M., (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Komentarz do artykuł 2 u.p.o.l., (2016) [w:] Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Komentarz, LEX.
 14. Komentarz do artykuł 2 u.p.o.l., (2016) [w:] Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX, punkt 1.
 15. Komentarz do artykuł 3 u.p.o.l., (2016) [w:] Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX, punkt 7.
 16. Komentarz do artykuł 91 o.p., (2015) [w:] Babiarz S., red., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2015, LEX, punkt 2.
 17. Kończak-Kucharczyk E., (2012) Wspólność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Kosikowski C., (2013) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Minister Finansów, (2015) Odpowiedź na interpelację poselską znak PL-LS.054.24.2015, Warszawa: sejm.gov.pl [27.09.2016].
 20. Modzelewski W., Bielawny J., Unisk M., (2016) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
 21. Owczarczyk-Szpakowska G., (2012) Podatek od nieruchomości. Funkcjonowanie i model docelowy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy.
 22. Pahl B., (2012) Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, Warszawa: LEX.
 23. Prawnopodatkowe skutki wyodrębnienia własności lokali, (2016) [w:] Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX).
 24. Ruśkowski E., (red.), Salachna J.M., (red.), (2013) Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk: ODDK.
 25. Szczygieł Ł., (2016) Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych [w:] Podatki 2016. Najnowsze zmiany, Warszawa: Gremi Business Communication.
 26. Śleszyńska E., (2008) Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa, Warszawa: Minigo.
 27. Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07 [w:] OSNC 2008, nr 7-8, poz.69.
 28. Wyrok NSA z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt II FSK 733/10 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 29. Wyrok NSA z dnia 16 listopada 1994 r., sygn. akt SA/Ł 152/94 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 30. Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt I FPS 4/11 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 31. Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2012/11 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 32. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa/727/14 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 33. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 793/13 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 34. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 630/10 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 35. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 418/09 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
 36. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/OL 684/09 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl [27.09.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu