BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernecka Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Przywileje i ograniczenia dostępu do środków pomocowych dla rodzin w zakresie zakupu mieszkań
Privileges and Restrictions on Access to Housing Assistance for Families in the Purchase of Housing
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 3(24), s. 20-24, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Człowiek na rynku nieruchomości
Keyword
Nieruchomości, Rodzina, Programy pomocowe
Real estate, Family, Assistance programs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedstawionym artykule zostały wskazane definicje rodziny w zakresie socjologicznym i prawnym. Autorka wskazuje na liczne definicje tworzone przez ustawodawcę polskiego oraz ich częściową tożsamość. Kolejno przedstawione zostają zagadnienia związane z polityką prorodzinną. Wskazano źródła finansowania socjalnego rodziny, programów podwyższających kwalifikacje zawodowe oraz znalezienie zatrudnienia. Również w zakresie nabycia pierwszego mieszkania zostaje przedstawiony program rządowy "Mieszkanie dla młodych", dzięki któremu państwo pomaga w dofinansowaniu wkładu własnego młodym obywatelom. W drugiej części artykułu wskazane zostały przywileje programu oraz jego ograniczenia. (abstrakt oryginalny)

The definition of a family in terms of sociology and law is indicated in this article. The author points to numerous definitions created by the Polish legislator and their partial identity. Next is presented issues related to pro-family policy. Indication of sources of family social finances, programs to increase professional qualifications and finding employment. Also in the acquisition of the first apartment is presented government program "Apartment for the young", that to which the state helps to subsidize the own contribution to young citizens. The second part of the article points out the program's privileges and limitations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borysiak W., (2016) [w:] Safjan M., Bosek L., (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do artykuł 1-86, Warszawa: C.H. Beck.
 2. Giddens A., (2004) Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gromek K., (2016) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 4. http://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/ [12.07.2017].
 5. https://mdmprogram.com/jakie-sa-limity-mdm/warszawa-mazowiec-kie/ [12.07.2017].
 6. http://www.mieszkaniedm.pl/banki/ [12.07.2017].
 7. http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/ [12.07.2017].
 8. Ignaczewski J., (2017) Kodeksowe zagadnienia szczegółowe niezwiązane z reżimem majątkowym [w:] Ignaczewski J., (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa: C.H. Beck.
 9. Jakubiec S., (2011) Mediacje, jako metoda pracy z rodziną, Kraków: WSFP Ignatianum.
 10. Kurzynowski A., (1991) Rodzina w polityce społecznej państwa [w:] Kurzynowski A., (red.), Problemy rodziny w polityce społecznej, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 11. Orzeczenie TK z 28 maja 1997 roku sygnatura akt K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.
 12. Tyszka Z., (1995) Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] Pilch T., Leparczyk I., (red.), Pedagogika Społeczna, Warszawa: Żak.
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682).
 14. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 15. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).
 16. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930).
 17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697).
 18. Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1184).
 19. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785).
 20. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1814).
 21. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).
 22. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).
 23. Wyrok NAS z dnia 29 sierpnia 2008 roku sygnatura akt I OSK 1429/07, Legalis nr 126891.
 24. Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 roku sygnatura akt I OSK 2099/10, Legalis nr 352534.
 25. Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2012 roku sygnatura akt I OSK 1709/11, Legalis nr 473901.
 26. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 czerwca 2005 roku sygnatura akt II SA/Lu 494/05, Legalis nr 308468.
 27. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 czerwca 2006 roku sygnatura akt IV SA/Gl 421/05, Legalis nr 318271.
 28. Wyrok WAS w Łodzi z dnia 12 czerwca 2007 roku sygnatura akt II SA/Łd 319/07, Legalis nr 120160.
 29. Wyrok WSA z dnia 30 kwietnia 2008 roku sygnatura akt IV SA/Gl 1067/07, Legalis nr 164829.
 30. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 maja 2009 roku sygnatura akt II SA/Gd 161/09, Legalis nr 213694.
 31. Wyrok WAS w Gliwicach z dnia 6 listopada 2009 roku sygnatura akt IV SA/Gl 190/09, Legalis nr 312109.
 32. Wyrok WSA w Łodzi z dnia z dnia 12 listopada 2009 roku sygnatura akt II SA/Łd 651/09, Legalis nr 207566.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu