BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (University of Białystok)
Title
Transaction Costs in the Context of the Requirements of Effective Finance Management for Local Government Units
Source
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 3, s. 325-341, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Economics and Law
Keyword
Koszty transakcyjne, Zarządzanie finansami, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Teoria wyboru publicznego
Transaction cost, Financial management, Local government units, Public choice theory
Note
JEL Classification: D23, H7, H77
summ.
Abstract
Motivation: Transaction costs economics fits in the paradigm of the new institutional economy, in which the costs are treated as a versatile measure for the effectiveness of institutions. Transaction costs are generated in every field of human activity, because we live 'in the world of contracts'. Characteristics of transaction costs include: common unawareness of their existence, difficulties in quantification and omission in economic calculation. This pertains especially to the public sector and the corresponding public transaction costs. In modern public finance system, costs rise at a dynamic rate, thus having a significant effect on government budget, as well as on the effectiveness of the public sector. Aim: The purpose of this paper is to identify and indicate the specificity of public transaction costs for local government sub-sector, as an integral component of public finance sector. The intent of the author is to expose the threads of local governance and public sector within the theory of transaction costs economy, as well as to prove that inclusion of those costs in economic calculations related to local finance system is the necessary condition for effective management of self-government finance. Results: The theoretical achievements of transaction costs economy focuse mainly on market transactions (market transaction costs) and managerial relations (managerial transaction costs), usually marginalizing the thread of public transaction costs occurring in the field of the institutional environment related to the process of making public choices/political decisions and providing of public goods. The highest transaction costs of self-government sub-sector are associated with two levels of its activity. First, contracts concluded at the public entity - public entity level, and second, contracts concluded at the public entity - private entities level. In the first case, it is about transaction costs related to the structure of public institutions, generated as an effect of fiscal relations among individual levels of public authority (transaction costs of intergovernmental relations). The second case is associated with the progressing marketization of relations within the public sector, and the transaction costs associated with the process pertain among others to: the method of provision of local public goods (including consolidation of the entities rendering those services), tender procedures, the public-private partnership, privatization processes of municipal companies, municipal outsourcing, etc. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brol, M. (2013). Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 129.
 2. Buchanan, J.M. & Lee, D.R. (2000). On a fiscal constitution for the European Union. In The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 18. Indianapolis: Liberty Fund.
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich. (2014). Outsourcing usług publicznych. Model kontraktowania usług publicznych. Retrieved 10.01.2017 from http://www.zlecaniezadan.pl.
 4. Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, 97(2).
 5. Coase, R.H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16). doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
 6. Commons, J.R. (1957). Legal foundations of capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
 7. Cooter, R., & Ulen, T. (2016). Law and economics, 6th edition. Addison-Wesley.
 8. Domberger, S. & Jensen, P. (1997). Contracting out by the public sector: theory, evidence, prospects. Oxford Review of Economic Policy, 13(4). doi:10.1093/oxrep/13.4.67.
 9. Dudkin, G. & Välilä, T. (2005). Transaction costs in public-private partnerships: a first look at the evidence. EIB Economic and Financial Reports, 03.
 10. Fedan, R. (2011). Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20.
 11. Feiock, R.C. (2008). A transaction cost theory of federalism. Local Governance Research Laboratory Working Paper. Retrieved 10.01.2017 from http://localgov.fsu.edu.
 12. Furubotn, E.G., & Richter, R. (2005). Institutions and economic theory. The contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor: University of Michigan Press. doi:10.3998/mpub.6715.
 13. Jenks, S. (1994). County compliance with North Carolina's solid waste mandate: a conflict based model. Journal of Federalism, 24(2). doi:10.1093/oxfordjournals.pubjof.a038133.
 14. Kim, J. & Mahoney, J.T. (2005). Property rights theory, transaction costs theory, and agency theory: an organizational economics approach to strategic management. Managerial and Decision Economics, 26(4). doi:10.1002/mde.1218.
 15. Krynicka, H. (2006). Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie, 2.
 16. Kulesza, M. & Sześciło, D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolter Kluwer.
 17. Lubińska, T. (Ed.). (2009). Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 18. Musialik, G. & Musialik, R. (2013). Związek sektora publicznego i rynkowego. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 156.
 19. North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. North, D.C. (1994). Economic performance through time. American Economic Review, 84(3).
 21. North, D.C. (2006). Understanding the process of economic change. New Delhi: Academic Foundation.
 22. Postuła, I. (2013). Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 23. Rada Ministrów. (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Retrieved 10.01.2017 from http://www.mf.gov.pl.
 24. Rosińska, M. (2008). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne - koncepcja "instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw". Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 221.
 25. Rudolf, W. (2015). Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego. Zarządzanie Publiczne, 2(30). doi:10.4467/20843968ZP.15.010.3581.
 26. Sokołowicz, M.E. (2013). Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne. In: A. Nowakowska (Ed.). Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 27. Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2.
 28. Szmitka, S. (2012). Teoretyczne uwarunkowania wyższości własności prywatnej nad publiczną. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, 4.
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych [Public Finances Act of August 27, 2009] (Dz. U. 2016 poz. 1870).
 30. Veblen, T.B. (1899). The theory of the leisure class: an economic study of institutions. London: The Macmillan Company.
 31. Wilkin, J. (Ed.). (2012). Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Scholar.
 32. Williamson, O.E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22(2).
 33. Williamson, O.E. (1985). The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting. London: Collier Macmillan Publishers.
 34. Williamson, O.E. (1998a). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
 35. Williamson, O.E. (1998b). Transaction cost economics: how it works; where is headed. De Economist, 146(1). doi:10.1023/A:1003263908567.
 36. Woźniak-Jęchorek, B. (2014). J.R. Commons vs. O.E. Williamson - dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z punktu widzenia ekonomiki rynku pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne, 92.
 37. Zalewski, A. (Ed.). (2007). Nowe Zarządzania publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 38. Zbroińska, B. (2009). Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego. Gospodarka Narodowa, 11-12.
 39. Zbroińska, B. (2013). Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 17(2).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.023
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu