BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimach Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Źróbek Ryszard (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Substituted Property in Expropriation of Real Estate : the Case of Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 2, s. 141-157, tab., bibliogr. 30 poz.
Economics and Law
Keyword
Wywłaszczenie, Nieruchomości, Odszkodowania
Expropriation, Real estate, Compensation
Note
JEL Classification: K11, K19, K25, H13, H82, P14
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Motivation: Substituted property is a concept appearing, among other places, in the real property expropriation procedure. Its most frequent use is in the context of granting an equivalent of expropriated property. Historically, this concept has been used in reference to different regulation. Aim: In this article the statutory definition of substituted land (parcel) has been found and its ongoing pertinence subjected to analysis. Results: A new definition of substituted property is proposed along with amendment of the provisions of the Real Property Management Act (1997), one which may contribute to popularizing the concept of substituted property as an equivalent of expropriated real estate. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek, G. (Ed.). (2011). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 2. Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. FAO. (2008). Compulsory acquisition of land and compensation. Retrieved 12.06.2017 from http://www.fao.org.
 4. Judgement of Constitutional Court of 11 January 1995. W 11/94, Lex no 25585.
 5. Judgement of Constitutional Court of 12 January 1999. P 2/98 (OTK 1999/1/2), Lex no 36155.
 6. Judgement of Constitutional Court of 21 March 2000. K 14/99 (OTK 2000/2/61), Lex no 39994.
 7. Judgement of Constitutional Court of 28 January 2003. K 2/02 (OTK-A 2003/1/4), Lex no 74917.
 8. Judgement of Supreme Court of 12 October 2007. V CSK 230/07, Lex no 485903.
 9. Judgement of Supreme Court of 19 December 2006. V CSK 332/06, Lex no 421051.
 10. Judgement of Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 16 November 2006. II SA/Gl 318/06, Lex no 930193.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997] (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) (Poland).
 12. OECD. (2004). 'Indirect expropriation' and the 'right to regulate' in international investment law. OECD Working Papers on International Investment, 4. doi:10.1787/780155872321.
 13. Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. [Protocols No. 1 (Paris, 20 March 1952) and No. 4 (Strasbourg, 16 September 1963) to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175) (Poland).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej [Regulation of the Council of Ministers of 14 June 1999 on determining state organizational units and territorial self-government units from the assets of which substituted properties may be separated and determining the state organizational unit which may be charged with the obligation to pay compensation to the legal persons of churches, other religious associations and national interchurch organizations having lodged claims before the Interchurch Regulation Commission] (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 552) (Poland).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich [Regulation of the Council of Ministers of 14 June 1999 on determining state organizational units and territorial self-government units from the assets of which substituted properties may be separated and determining the state organizational unit which may be charged with the obligation to pay compensation to Jewish religious communities or the Union of Jewish Religious Communities in Poland] (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 553) (Poland).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego [Regulation of the Council of Ministers of 14 June 1999 on determining state organizational units and territorial self-government units from the assets of which substituted properties may be separated and determining the state organizational unit which may be charged with the obligation to pay compensation to the legal persons of the Polish Autocephalous Orthodox Church] (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 554) (Poland).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamiennych oraz wynagrodzenia pieniężnego za niektóre nieruchomości nierolnicze na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska [Regulation of the Council of Ministers of 31 March 1958 on the rules and procedure for granting substituted property and financial compensation for certain non-agricultural properties in Reclaimed Territories and in the territory of the former Free City of Gdańsk] (Dz.U. 1958 nr 20 poz. 86) (Poland).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej [Regulation of the Council of Ministers of 9 October 2001 on determining state organizational units and territorial self-government units from the assets of which substituted properties may be separated and determining the state organizational unit which may be charged with the obligation to pay compensation to the legal persons of the Polish Evangelical Church of the Augsburg Confession] (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1410) (Poland).
 19. Słownik Języka Polskiego. (2017). Retrieved 12.06.2017 from http://sjp.pwn.pl.
 20. Szalewska, M. (2005). Wywłaszczenie nieruchomości. Toruń: Dom Organizatora.
 21. Tsunokawa, K., & Hoban, C. (Ed.). (1997). Roads and the environment: a handbook. World Bank Technical Paper, 376.
 22. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych [Housing Co-operatives Act of 15 December 2000] (Dz.U. 2013 poz. 1222) (Poland).
 23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Protection of Tenants, Municipal Apartment Resource, and Amendment of the Civil Code Act of 21 June 2001]. (Dz.U. 2016 poz. 1610) (Poland).
 24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Real Property Management Act of 21 August 1997] (Dz.U. 2016 poz. 2147) (Poland).
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Civil Code of April 23, 1964] (Dz.U. 2017 poz. 459) (Poland).
 26. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Spatial Planning and Development Act of 27 March 2003] (Dz.U. 2017 poz. 1073) (Poland).
 27. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [Toll Highways and the National Road Fund Act of 27 October 1994] (Dz.U. 2017 poz. 1057) (Poland).
 28. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [Rail Transport Act of 28 March 2003] (Dz.U. 2016 poz. 1727) (Poland).
 29. Ustawa z dnia 29 maja 1957 o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska [Settlement of Ownership Matters of Certain Non-Agricultural Properties in Reclaimed Territories and in the territory of the former Free City of Gdańsk Act of 29 May 1957] (Dz.U. 1957 nr 31 poz. 137) (Poland).
 30. Woś, T. (1995). Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot. Poznań, Kluczbork: Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu