BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonów Dobrosława (University of Wrocław)
Title
Influence of Stamp Duty on Undertaking and Running Economic Activity
Source
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 1, s. 5-19, bibliogr. 24 poz.
Economics and Law
Keyword
Podatki i opłaty, Opłaty administracyjne, Koszty działalności gospodarczej
Taxes and fees, Administrative fees, Economic activities costs
Note
JEL Classification: G3, H2
summ.
Abstract
Aim: The article is devoted to stamp duty issues. The problem analysis of legal construction of this public levy with paying special attention to its influence on undertaking and running economic activity has been carried out in the article. Motivation: The stamp duty is one of the performances, which a taxpayer-entrepreneur is burdened with; and thereby, the stump duty is one of the costs of running economic activity. The cost is regulated mainly in the situation when the entrepreneur requests to carry out an official action, a permit or a certificate concerning his individual business from the public administrative agencies. Results: Undertaking and running economic activity in accordance with the legal rules in force are conditioned by such official actions. Therefore, the stump duty is the entrepreneur's basic cost connected with the organization of legally run economic activity. Little interest of the levy law doctrine in public charges issues, especially slight achievements in the topic of special situation of the entrepreneur as a subject burdened with many different charges, mainly all the administrative charges among other things has been the grounds for the undertaken research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam, L. (1962). Podatki i opłaty w kapitalizmie. Warszawa: PWE.
 2. Antonów, D. (2014). Pojęcie opłaty administracyjnej w polskim języku prawnym i prawniczym. In Z. Ofiarski (Ed.), XXV lat przeobrażeń w pawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Antonów, D. (2016a). Opłaty publiczne w działalności gospodarczej na przykładzie branży transportu drogowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 50(1). doi:10.17951/h.2016.50.1.537.
 4. Antonów, D. (2016b). Świadczenia pieniężne związane z działalnością administracji. In E. Ura, E. Feret, & S. Pieprzny (Eds.), Jednostka wobec działań administracji publicznej. Rzeszów.
 5. Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Borszowski, P. (2010). Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Ciapała, J. (2001). Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
 8. Gliniecka, J. (2007). Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz-Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta.
 9. Jaśkiewiczowa, J. (1964). Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce. In Z. Jaśkiewicz (Ed.), Studia podatkowe i budżetowe. Toruń: UMK.
 10. Judgement of Constitutional Tribunal of 8 July 2008. K 46/07 (Dz.U. 2008 nr 123 poz. 803) (Poland).
 11. Judgement of WSA in Wrocław of 28 September 2010. II SA/Wr 387/10. Lex No 755580.
 12. Kabza, J. (2014). Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Act of 2 April 1997, the Polish Republic Constitution] (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) (Poland).
 14. Krzywoń, A. (2011). Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 15. Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podatkowy, 10.
 16. Mastalski, R. (2014). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Retrieved 24.01.2017 from http://www.sejm.gov.pl.
 18. Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN.
 19. Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych [Act of 11 May 2007 on Creating and Working of Shopping Centres of Big Surfaces] (Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880) (Poland).
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Act of 15 February 1992 on Income Tax on Legal Persons] (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86) (Poland).
 21. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [Act of 16 November 2006 on Stamp Duty] (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635) (Poland).
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity] (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) (Poland).
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Civil Code of April 23, 1964] (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) (Poland).
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax] (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) (Poland).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu