BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ligenzowska Joanna (University of Agriculture in Krakow)
Title
Regional Innovation Systems in Sweden
Regionalne systemy innowacji w Szwecji
Source
Ekonomia Międzynarodowa, 2016, nr 16, s. 388-405, rys., bibliogr. s. 402-404
Keyword
Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Rozwój regionalny, Polityka innowacyjna
Regional Innovation System, Regional development, Innovation policy
Note
streszcz., summ.
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Przez ostatnie dwie dekady rządy i naukowcy poświęcali coraz więcej uwagi regionom, jako jednostkom budowania innowacyjności i konkurencyjności w zglobalizowanym świecie. Innowacje i systemy ich wspierania stały się ważnym narzędziem dla osiągania celów polityki gospodarczej. Europa 2020, kluczowa koncepcja strategiczna UE na najbliższe lata, skupia się na tworzeniu gospodarki trwałej, inkluzyjnej i wykorzystującej wiedzę. Innowacje umieszczono "w sercu strategii", jako najskuteczniejszy środek "radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi" (European Commission 2010, s. 2). Nowa era kapitalizmu wymaga jednak nowego podejścia do regionów. Regiony coraz częściej traktowane są jak przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, w których najważniejszymi kryteriami oceny i elementami są: ciągła poprawa, nowe pomysły, tworzenie wiedzy i uczenie się na poziomie organizacji (Florida 2003, s. 236). Wzrost zainteresowania klastrami regionalnymi i systemami innowacji na płaszczyźnie badań i polityki gospodarczej wskazują na wzrost znaczenia specyficznych zasobów regionalnych dla pobudzania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obrębie danego regionu. Ważne stają się także interakcje między firmami i ich otoczeniem, ponieważ procesy uczenia się oraz generowania innowacji są ściśle powiązane ze swoimi lokalizacjami (Storper 1997). Kluczowe stają się zatem nie tylko zasoby regionalne, ale także regionalny kontekst społeczny i instytucjonalny (Asheim, Isaksen 2002). Niniejsza praca opisuję rolę innowacji w rozwoju Szwecji i szwedzkich regionów, skupiając się na analizie przez pryzmat regionalnych systemów innowacji. Wskazano najważniejsze podmioty z punktu widzenia tychże systemów. Podstawę rozważań stanowiły dokumenty kształtujące politykę gospodarczą w Szwecji i jej regionach oraz analiza literatury. Wykorzystano dane statystyczne z baz EUROSTAT oraz OECD. (abstrakt oryginalny)

Over the past two decades, social scientists and governments have been paying more and more attention to regions as designated sites of innovation and competitiveness in the globalizing economy. Thus, innovation and innovation systems are becoming increasingly interesting to policy-makers as ways of achieving their economic and social goals. Europe 2020, the European Union's key strategy for the current decade, aims to foster a smart, sustainable, and inclusive economy. "Innovation has been placed at the heart of the strategy", as it provides the "best means of successfully tackling major societal challenges" (European Commission 2010, p. 2). The new age of capitalism requires a new kind of region. In effect, regions are increasingly defined by the same criteria and elements which comprise a knowledge-intensive firm: continuous improvement, new ideas, knowledge creation and organizational learning (Florida 2003, p. 236). The increased policy and research interest in regional clusters and innovation systems reflects the growing significance of the regional level, and the importance of specific and regional resources, for stimulating the innovation capability and competitiveness of firms. The social and interactive practice of innovation also points to the importance of the relationship between the firm and its environment. The learning economy perspective affirms that learning and innovation are localized, not placeless processes (Storper 1997). Thus, it emphasizes that innovation is a territorially-embedded process, based not only on resources that are place specific but also on social and institutional contexts (Asheim, lsaksen 2002). This paper describes the role of innovations in Sweden and Swedish regions in development and growth, mainly by analysing the concept of regional innovation systems. Moreover, the actors and associations from the innovation system perspective are pointed out in the article. An analysis of the policy documents and a literature overview was the basis of the empirical material. Data comes from the OECD and EUROSTAT databases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asheim B. T., Coenen L., Svensson-Henning M. (2003) Nordic SMEs and Regional Innovation Systems - Final Report. Oslo, Nordic Industrial Fund (http://www.nordicinnovation.net).
 2. Asheim B. T., Gertler M. S. (2004), Regional Innovation Systems and the Geographical Foundations of Innovation, [in:] Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford.
 3. Asheim B. T., Isaksen A. (2002), Regional Innovation Systems: The Integration of Local 'Sticky' and Global 'Ubiquitous'Knowledge, "Journal of Technology Transfer", Vol. 27.
 4. Beije P. (1998), Technological change in the modern economy: basic topics and new developments, Cheltenham.
 5. Cooke P. (1992), Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, Geoforum 23.
 6. Cooke P. (1998), Introduction: Origins of the Concept, [in:] Braczyk H., Cooke P., Heidenreich M. (eds.) (1998) Regional Innovation Systems, London.
 7. Cooke P. (2001), Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy, "Industrial and Corporate Change", Vol. 10 (4).
 8. Doloreux D. (2002), What We Should Know About Regional Systems of Innovation, "Technology in Society", Vol. 24.
 9. Edquist C., 1997. Introduction, [in:] Edquist, C. (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, London.
 10. European Regional Development Fund, (2010), Innovation System Guidebook, http://eit.europa.eu (8.02.2016).
 11. European Commission (2010), Innovation Union Scoreboard 2010.The Innovation Union's performance scoreboard for research and Innovation, Directorate-General for Enterprise and Industry, February 2011.
 12. European Commission (2010), European Competitiveness report 2010. An integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Front Stage, Directorate-General for Enterprise and Industry, SEC (2010) 1272.
 13. EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat (8.02.2016)
 14. Florida R. (2003), The Learning Region[in:] Zoltan J. A. (ed.) RegionalInnovation Knowledge and Global Change, London.
 15. Freeman C. (ed.) (1987) Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London.
 16. Johnsen I., Olsen L. (2014), Regional Innovation Monitor Plus - Southern Sweden.
 17. Johnsen I., Fredricsson Ch. (2014), Regional Innovation Monitor Plus - West Sweden.
 18. Kuhlmann S., Arnold E. (2001), RCN in the Norwegian Research and Innovation System. Background report No 12 in the evaluation of the Research Council in Norway, Royal Norwegian Ministry for Education, Research and Church Affairs, Oslo.
 19. Lindqvist M. (2012), Regional Innovation Monitor Plus - Northern Central Sweden.
 20. Lundvall B.-Å., Borras S. (1997) The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, European Communities, Luxembourg.
 21. Lundvall B-Å. (ed.) (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London.
 22. Maddison A. (2006) The World Economy. Vol. 1-2, OECD.
 23. Metcalfe I. (1997), National Innovation System, OECD.Nelson, R.R. (ed.) (1993), National Innovation Systems. A Comparative Analysis, New York.
 24. Nilsson, L. (2011), Efter Industrialismen: Urbaniseringoch Tätortsutveckling I Sverige 1950-2005, Malmö.
 25. OECD (2010), Innovation Strategy: Innovation to Strengthen Growth and Address Global and Social Challenges.
 26. OECD (2012), Main Science and Technology Indicators, 2012/1, Paris.
 27. Patel P., Pavitt K. (1994), National innovation systems: why they are important and how they might be measured and compared, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 3.
 28. Schön L., (2004), Total Factor Productivity in Swedish Manufacturing in the Period 1870- 2000, In Exploring Economic Growth: Essays in Measurement and Analysis, [in:] Heikkinen S., van Zanden J.L. (eds.), A Festschrift for Riitta Hjerppe on Her Sixtieth Birthday, Amsterdam.
 29. Soja E.W. (2009), Regional Planning and Development Theories[in:] Thrift N., Kitchin R. (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford UK.
 30. Storper M. (1997), TheRegional World. Territorial Development in a Global Economy, New York and London.
 31. Swedish Agency for Economic and Regional Growth (2011), Statistik, (https://tillvaxtverket.se/statistik.html).
 32. Swedish Institute (2011), The Swedish Innovation Strategy, N2012.33.
Cited by
Show
ISSN
2082-4440
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.16.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu