BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejczyk-Bujnowicz Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2014
Net International Investmnet Position of the Countries of European Union in the Years 2006-2014
Source
Ekonomia Międzynarodowa, 2016, nr 16, s. 299-312, rys., tab., bibliogr. s. 309-311
Keyword
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Analiza porównawcza, Międzynarodowe przepływy kapitałowe
International investment position, Comparative analysis, International capital flows
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest próba ocenienia zmian, jeśli chodzi o międzynarodową pozycję inwestycyjną netto w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2014 w kontekście przestrzegania zaleceń w ramach ogłoszonej procedury zakłóceń makroekonomicznych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji teoretycznych, będących punktem wyjścia dalszych rozważań. W tym celu przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów w latach 2006-2014. Na tej podstawie spróbowano ocenić współczesne tendencje dotyczące salda netto MPI w UE. W krajach UE występują znaczące różnice w przepływach kapitału mierzonego międzynarodową pozycją netto. Wybuch kryzysu w 2008 r. wywołał zmiany w tendencji w kształtowaniu się struktury kapitału w MPI. W okresie 2006-2014 następuje wzrost absolutnych wartości aktywów oraz pasywów MPI. W większości krajów UE pogłębia się ujemne saldo przepływów finansowych międzynarodowej pozycji inwestycyjnej względem PKB badanych krajów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate changes in the net international investment position in the European Union in the years 2006-2014 in the context of compliance within the framework of the announced process of macroeconomic disturbances. It was reviewed of the most important theoretical concepts. The goal of the article is a critical analysis of the literature of the subject and analysis of statistical data regarding the international investment position of countries for the period 2006-2014. On this basis, it was made an attempt to assess the current movement behavior of the MPI net balance in the EU. In the EU there are significant differences in capital flows measured by the net international position. The outbreak of the crisis in 2008 caused changes in trend in the development of the capital structure in MPI. During 2006-2014 increased the absolute value of the assets and liabilities of MPI. In most EU countries deepens the negative balance of financial flows of international investment position to GDP of the countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aizenman J., Pinto B., Radziwill A. (2007), Sources for Financing Domestic Capital - is Foreign Saving a Viable Option for Developing Countries?, "Journal of International Monetary and Finance", Vol. 26, No. 5.
 2. Bhagwati J. (1998), The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars, "Foreign Affairs", Vol. 7, No. 3.
 3. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.-W. (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics", Vol. 45.
 4. Burnside C., Dollar D. (2000), Aid, Policies and Growth, "The American Economic Review", Vol. 90, No. 4.
 5. Cardarelli R., Elekdag S., Kose M.A. (2009), Capital Flows:Macroeconomic Implications and Policy Responses, IMF Working Paper, WP/09/40.
 6. Catao A.V., Milesi-Ferretti G.M. (2013), External Liabilities and Crises, IMF Working Paper No. 13/113.
 7. Faria A., Lane P.R., Mauro P., Milesi-Ferretti G.M. (2006), The Shifting Composition of External Liabilities, IIIS Discussion Paper No. 190.
 8. Feldstein M., Horioka Ch. (1980), Domestic Savings and International Capital Flows, "Economic Journal", 90/358.
 9. Gourinchas P.-O., Jeanne O. (2006),Capital Flows to Developing Countries: the Allocation Puzzle, NBER Working Paper No. 13602.
 10. Grabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2016), Verification of the hypothesis "too much finance"in the Polish economy, "Central European Review of Economics and Finance", Vol. 11, No. 1.
 11. Gruić B. (2013), Determinants of international investment position, Croatian National Bank, Zagreb.
 12. Hausmann R., Fernandez-Arias E. (2001), Is Foreign Direct Investment a Safer Form of Financing?, "Emerging Markets Review", Vol. 2, No. 1.
 13. Johnson S., Ostry J., Subramanian A. (2007), The Prospects for Sustained Growth in Africa: Benchmarking the Constraints, IMF Working Paper, WP 07/52.
 14. Kose M.A., Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J. (2006), Financial Globalisation: A Reappraisal, NBER Working Paper No. 12484.
 15. Lucas R. (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, "American Economic Review", No. 80.
 16. Maciejczyk-Bujnowicz I. (2015), Changes in capital flows in process of integration of the European Union - selected aspects[w:] Sokołowski J., Węgrzyn G., Rękas M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401, Wrocław.
 17. Mody A., Murshid A.P. (2011), Growth from International Capital Flows: The Role of Volatility Regimes, IMF Working Paper 11/90.
 18. Prasad E., Rajan R., Subramanian A. (2006a), Patterns of International Capital Flows and their Implications for Economic Development, referat zaprezentowany podczas sympozjum "The New Economic Geography: Effects and Policy Implications", Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 24-26 sierpnia 2006 r.
 19. Prasad E., Rajan R., Subramanian A. (2006b),Foreign Capital and Economic Growth, IZA Discussion Paper No. 3186.
 20. Rajan R., Subramanian A. (2005), What Undermines Aid's Impact on Growth, "American Economic Review", Vol. 88, No. 3.
 21. Rodrik D. (1998), Who Needs Capital-Account Convertibility?, Essays in Interantional Finance, No. 207, Princeton, NJ: Princeton University.
 22. Stiglitz J. (2000), Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability, "World Development", Vol. 28, No. 6.
 23. TFUE, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej(wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
 24. TUE, Traktat o Unii Europejskiej(wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-4440
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.16.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu