BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolanin-Jarosz Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Title
The Analysis of Global Brands - a Comparative Study Poland - Slovakia - Hungary
Analiza świadomości marek globalnych - studium porównawcze Polska - Słowacja - Węgry
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 135-144, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Marka globalna, Świadomość konsumenta, Studium przypadku
Global brand, Consumer awareness, Case study
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Słowacja, Węgry
Poland, Slovak Republic, Hungary
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem jest określenie stopnia świadomości wiodących marek globalnych. Zasadniczy materiał badawczy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim przeprowadzonych w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Debreczynie (Węgry) i Koszycach (Słowacja), na próbie 1200 respondentów (dorosłych mieszkańców). Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz wywiadu, opracowany przez autorkę artykułu. Okresem badawczym były lata 2012-2013. Otrzymane wyniki badań wskazują, iż najbardziej popularnymi markowymi produktami żywnościowymi okazały się: szwajcarskie czekolady Milka, francuskie jogurty Danone czy włoskie wina Martini. Z kolei za najbardziej znane markowe produkty nieżywnościowe uczestnicy badania uznali: amerykańską odzież i obuwie sportowe Nike, fińskie telefony komórkowe Nokia, czeskie samochody Škoda oraz włoską odzież i perfumy Giorgio Armani. (abstrakt oryginalny)

The empirical research results, which aim was to define the degree of awareness of the leading global brands, have been presented in the following article. The fundamental research material has been acquired thanks to direct interviews done in three cities: Rzeszów (Poland), Debrecen (Hungary) and Kosice (Slovakia), on the sample of 1,200 respondents (adult inhabitants). The survey questionnaire, elaborated by the author of this article, has been used as a measuring tool. The research period was from 2012 to 2013 year. The achieved research results indicate that the most popular food products brands are Swiss chocolate Milka, French yoghurt Danone and Italian wine Martini. In turn, according to the respondents, the most recognizable non-food products brands are: American clothes and Nike sports shoes, Finnish mobile phones Nokia, Czech Škoda cars and Italian clothes and perfumes Giorgio Armani. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu [Statistics in management]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  2. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki [Creating strong brand]. PWE, Warszawa.
  3. Kędzior, Z. (2003). Konsument na rynku [Consummer on the market]. Postawy wobec produktów [Attitudes towards products]. Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  4. Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2002). Marketing. Podręcznik Europejski. PWE, Warszawa.
  5. Michalski, E. (2015). Foreign market entry strategy. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 14 (2), 107-117.
  6. Özsomer, A. (2012). The Interplay Beetwen Global and Local Brands. A Closer Look at Perceived Brand Globalnees and Local Iconness. Journal of International Marketing. American Marketing Association, 20 (2), 72-95
  7. Stawecki, Ł. (2005). Zarządzanie marką oraz jej architekturą na przykładzie marki Porsche [Brand and its architecture management on the example of Porche brand] Marketing i Rynek, 4, 24-32.
  8. Steenkamp, J.B. (2014). How global brands create firm value: the 4V model. International marketing Review, 31(1), 5-29.
  9. Urbanek. G. (2002). Zarządzanie marką [Brand management]. PWE, Warszawa.
  10. Urbanek, G. (2010). Wykorzystanie marki w sektorze dostaw energii [The use of brand in the supplying energy sector]. Marketing i Rynek, 10, 54-55.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu