BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurowska-Pysz Joanna (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza), Gregor Milan (University of Žilina, Slovakia)
Title
The Transfer of Knowledge in Technological Cross-Border Industry Cluster - Case Study
Transfer wiedzy w transgranicznym, przemysłowym klastrze technologicznym - studium przypadku i wnioski z badań
Source
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 2(14), s. 63-67, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Klastry, Transfer wiedzy
Business cluster, Knowledge transfer
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Słowacja
Poland, Slovak Republic
Abstract
Artykuł omawia problematykę tworzenia i rozwijania działalności klastrów przemysłowych, technologicznych, ukierunkowanych na rozwijanie zasobów wiedzy w środowisku transgranicznym. Omawiany przykład dotyczy klastra polsko-słowackiego, koncentrującego się na badaniach innowacyjnej metody monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji przy pomocy światłowodów z siatkami Bragg'a. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of creation and development of business, technology clusters, aimed at developing knowledge base for cross-border environment. The discussed example concerns Polish-Slovak cluster, focused on research of innovative methods for monitoring the safety of structure using fiber Bragg grating sensors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. T. Bal-Woźniak. Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne [Innovation in terms of the subject. Institutional conditions]. Warszawa, PWE, 2012, p. 113.
 2. R. Cappellin. "International knowledge". Paper presented at 17th ERSA Congress. European Studies Institute in Regional Science. Split, Croatia 2004.
 3. P. Cooke, C. De Laurentis, F. Tödtling, M. Trippl M. Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., 2007.
 4. M. Dolińska. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy [Innovation in the knowledge based economy]. Warszawa, PWE, 2010, p. 78.
 5. M. Gorynia, B. Jankowska. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa [Clusters and international competitiveness and internationalization of the company]. Warszawa, Difin, 2008, p. 169.
 6. W. M. Grudzewski, I. Hejduk. Metody projektowania systemów zarządzania [Management systems design methods]. Warszawa, Difin, 2004, p. 33.
 7. K. Kładź-Postolska. "Transfer wiedzy i innowacji w klastrze" [Transfer of knowledge and innovation in the cluster"]. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2001, tom 32, pp. 259-268.
 8. A. Kowalczyk, B. Nogalski. Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia [Knowledge Management. The concept and tools]. Warszawa, Difin, 2007, pp. 80, 109-110.
 9. J. Kurowska-Pysz. "Optymalizacja współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw w procesach transferu wiedzy i technologii - wnioski z badań" ["Optimization of cooperation between universities and enterprises in the process of knowledge and technology transfer - the conclusions of the research"] in: Innowacyjność akademicka akceleratorem rozwoju nauki i przedsiębiorczości [Academic Innovation as an accelerator for development of science and entrepreneurship]. J. Juraszek J. i J. Kurowska-Pysz J. (red.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 2012, p. 197.
 10. J. Kurowska-Pysz. Wiedza, innowacje, konkurencyjność - uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim [Knowledge, innovation, competitiveness - conditions of activity of industrial technological cluster on a Polish - Slovak border], Żylina, Wydawnictwo CEIT AS, 2013, p. 73.
 11. D. Latusek-Jurczak. "Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy" ["Knowledge acquisition from the environment. Business intelligence. Relations with partners based on knowledge"] in: Zarządzanie wiedzą [Knowledge management]. D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2012, p. 232.
 12. J. Machnik-Słomka. "Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni" ["The importance of knowledge clusters in the commercialization of research results from universities"]. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie nr 4(16), pp. 98-99.
 13. K. Matusiak. (red.) Innowacje i transfer technologii.Słownik pojęć [Innovation and technology transfer.Glossary]. Warszawa, PARP, 2008, pp. 170, 173.
 14. B. Mikuła, A. Pirtruszka-Ortyl, A. Potocki. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy [Fundamentals of corporate governance in the knowledge-based economy]. Warszawa, Difin, 2007, p. 33-35.
 15. P. Morosini. "Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance". World Development 2004, vol. 2, p. 311.
 16. A. Pradela. Model of cooperation of the system of staff education for industry - conceptual framework of educational cluster, Management Systems in Production Engineering No 1(13), 2014, p.2.
 17. M. E. Porter. The Competitive Advantage of Nations. Hampshire and London, Macmillan Press, 1990.
 18. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt K. Zarządzanie wiedzą w organizacjach [Knowledge management in organiztions]. Kraków, Oficyna Wydawnicza, 2002, p. 42.
 19. E. Skawińska, R. I. Zalewski. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów [Business clusters helping the development of comptitive and innovative regions. Warszawa, PWE, 2009, p. 173.
 20. J. Stachowicz, A. Stachowicz-Stanusch. "Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości" ["Clusters - contemporary and future-oriented form of organization heightening the knowledge and values"]. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie nr 4(16), p. 18.
 21. M. A. Weresa. "Formy i metody powiązań nauki i biznesu" ["Forms and methods of links between science and business"], in Transfer wiedzy z nauki do biznesu [Transfer of knowledge from science to business], M. A. Weresa (red.), Warszawa, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2007, p. 34.
 22. E. Skrzypek. "Wycena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji" ["Valuation of knowledge and intellectual capital. The impact for the efficiency of the organization"] in Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą [Strategies for IT and knowledge management]. Z. Szyjewski, J.S Nowak, J. K. Grabara (red.). Warszawa, WNT, 2004, p. 13.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-03-02-2014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu