BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauliček Tomáš (Slovak Agricultural University in Nitra), Čičo Peter (Slovak Agricultural University in Nitra), Zaujec Juraj (Slovak Agricultural University in Nitra), Burda Marek (Slovak Agricultural University in Nitra)
Title
Risk Assessment and Actions to Reduction of Risk in Explosive Environment
Oceny ryzyka oraz działania zmierzające do obniżania ryzyka w środowisku zagrożonym wybuchem
Source
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 3(7), s. 18-20, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ryzyko, Awaryjność, Analiza przyczyn i skutków wad, Badania zdarzeń
Risk, Failure rate, Failure mode and effects analysis (FMEA), Event studies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zajmuje się oceną ryzyka i środków redukcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla gazu ziemnego CNG na stacjach przy napełnianiu samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów.Stacja paliw była monitorowana przez dwa lata gdzie zastosowano metodę FMEA do zdefiniowania i oceny braków, sugerując środki zaradcze w celu zmniejszenia liczby awarii w systemie. Zastosowanie metody FMEA pomaga poprzez identyfikację i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zapobiegania występowaniu działań niepożądanych. (abstrakt oryginalny)

This article deals with assessment and risk reduction measures in explosive atmospheres, respectively of natural gas filling station CNG for cars, lorries and buses. The filling station was monitored for two years and FMEA have been applied to define and evaluate deficiencies, suggest corrective measures to reduce the number of failures in the system. Application of the method FMEA helped by identifying and minimizing the likelihood of failures in the system, which is of great importance from the viewpoint of preventing the occurrence of adverse events. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrássyová Z., Hrubec J., Pichňa P., Kotus M.: Supplier assessment for Seat parts in automotive industry. In MendelNet 2010. Mendelova univerzita, Brno 2010, s. 491-496.
  2. Burda M., Čičo P., Bujna M.: Posúdenie rizika, pracovného miesta komplexnou metódou. In Kvalita a spoľahlivosť technických systémov. SPU. Nitra 2010. s.61-65.
  3. Kotus M.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. SPU. Nitra 2011, s. 129.
  4. Kotus M., Andrássyová Z., Prístavka M.: Quality evaluation of manufacturing process of die casting. [in:] Borkowski, S., Szoltysek, K. (ed.):Technical and food products quality. Yurii V. Makovetsky. Dnipropetrovsk 2010, s. 158-165.
  5. Kredatusova M., Bujna M.: Identifikácia a analýza ohrozenia vo vybranom procese. International student scientific conference 2010. SPU. Nitra 2010.
  6. Pačaiová H., Sinay J., Glatz J.: Bezpečnosť a riziká technických systémov. Technická univerzita. Košice 2009, s. 246
  7. Sinay J. et al.: Riziká technických zariadení, manažérstvo rizika. OTA, a.s. Košice 1997, s. 212.
  8. EN ISO 14121-1. Bezpečnosť strojov: Posudzovanie rizika. Časť 1: Princípy. SÚTN. Bratislava 2009.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu