BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlińska Janina (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Prawa i obowiązki władz lokalnych w zakresie nieruchomości komunalnych
Rights and Duties of Local Authorities Related to Communal Property
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 361-374
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Własność komunalna, Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości, Samorząd terytorialny, Gmina
Communal ownership, Real estate management, Real estate, Local government, District
Note
summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie i wskazanie zakresu przedmiotowego pojęcia "własność komunalna", a także próba odpowiedzi na pytania: 1) jakie są uprawnienia władz lokalnych w zakresie nieruchomości komunalnych? 2) na jakie ograniczenia napotykają władze lokalne w egzekwowaniu prawa własności nieruchomości? 3) jakie obowiązki spoczywają na właścicielu nieruchomości komunalnych? a także 4) jakie dochody z nieruchomości komunalnych uzyskano, a jakie nakłady na te nieruchomości poniesiono w wybranej jednostce samorządowej? Badaną jednostką samorządową jest Poznań, a analizowanym okresem lata 2002-2004. Pytaniom podporządkowano układ opracowania. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to define and show the scope of the notion "municipal property", but also to make an effort to answer the following questions: 1) what gives the local authorities the property right and what are the other related rights?; 2) what are the limitations as regards the execution of the right by the local authorities?, 3) what are the responsibilities of the municipal goods holder?, and also 4) what is the income on the municipal property? and what are the expenditures incurred by the individual municipality? The selected municipality is Poznań and the analyzed period is the years 2002-2004. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 333.
 2. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, s. 207.
 3. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998, s. 65.
 4. Gonet W., Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papierów wartościowych, Finanse Komunalne 2004, nr 11, s. 35.
 5. Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Wykorzystanie wieloletniego planu inwestycyjnego jako narzędzia wspomagającego kompleksowe planowanie i realizowanie inwestycji, [w:] Polska samorządność w integrującej się Europie, I Forum Samorządowe, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 162.
 6. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 71.
 7. Jończyk-Kucharczyk E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, wyd. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 27.
 8. Kotlińska J., Determinanty wielkości wpływów z nieruchomości komunalnych i wydatków z nimi związanych, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 11, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, z. 471, Szczecin 2007.
 9. Kotlińska J., Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania), [w:] E. Denek (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, z. 38.
 10. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 76.
 11. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przypisy i komentarz, wyd. 2 zm., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 86.
 12. Wasilkowski J., Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim, Wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 15.
 13. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wyd. Difin, Warszawa 2003, s. 167.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu