BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiczek Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Czy szara strefa w Polsce musi być tak rozległa?
Must Black Economy Be So Big in Poland?
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 301-313
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Szara strefa, Badania ankietowe, Praca nierejestrowana, Czynniki demograficzne, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Informal economy, Questionnaire survey, Black-leg labour, Demographic factors, Social and economic conditions
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozmiarów szarej strefy w Polsce oraz próba wskazania na możliwości ograniczenia tego zjawiska. Celowi podporządkowany jest układ opracowania, które podzielono na dwie części. Pierwsza część zawiera charakterystykę szarej strefy w Polsce. W drugiej części wskazano na działania organów administracji rządowej w kierunku likwidacji podziemia gospodarczego. (fragment tekstu)

The black economy (including the illegal and hidden production ) is very injurious phenomenon socially and economically. Unfortunately, the existing methods of limiting the black economy have proved to be inefficient. It seems that control and higher punishments alone will not do away with this phenomenon. The state policy in this range should be characterized by an optimum- association of effective control with economic encouragement to legalize the black economy. The long-lasting black economy spread over a large area causes that the Polish society is getting accustomed to it and does not show any significant resistance. Therefore, it is important that activities should be undertaken to reduce of the black economy in Poland now. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., Kokoszczyński R., Stopyra J., Drugi obieg w Polsce w latach 1977-1988, Wektory Gospodarki 1987, nr 8, s. 27-30.
 2. Bochenek M., Szara strefa, [w:] B. Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej Polsce, UMK, Toruń 2004, s. 187.
 3. Chorążykiewicz G., Szara strefa, Zycie Gospodarcze 1993, nr 8, s. 18.
 4. Frey B.S., Schneider F., Ekonomika gospodarki nieformalnej, [w:] A. Karwińska, A. Surdeja (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 16.
 5. Galor Z., Bezrobocie a lumpenpraca - w kierunku analizy uwarunkowania regionalnego, [w:] A. Potoczek, J. Stępień (red.), Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, WSH-E, Poznań-Włocławek 2003, s. 146.
 6. Gospodarka nieformalna, Wektory Gospodarki 1998, nr 8, s. 47.
 7. Górski Z., Metody pomiaru gospodarki ukrytej, Wektory Gospodarki 1987, nr 8, s. 24-26.
 8. Gwiazda A., Rozwój gospodarki nieformalnej w krajach zachodnich, Gospodarka Planowa 1983, nr 6, s. 288-291.
 9. Jakubiak B., Jeznach M., Szara gospodarka w Polsce, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 4, s. 12-13.
 10. Kloc K., Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, CAS-E, Warszawa 1998, s. 8.
 11. Kotłowski-Rudnik J., Ostatnie dni szarej strefy, Gazeta Prawna 2000, nr 125, s. 1.
 12. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa 2007, s. 140; http://www.stat.gov.pl (10.08.2007).
 13. Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa 2007.05.25, 7; http:// www.stat.gov.pl (20.06.2007).
 14. Mróz B., Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej, Ekonomista 2001, nr 1, s. 93-108.
 15. Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., GUS, Warszawa 2005, s.
 16. Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, [w:] Szara strefa gospodarki (wybrane problemy), Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS ZBS-E, z. 223, Warszawa 1995, s. 10.
 17. Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych (pojęcia, zakres, metody), [w:] Szara gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace, Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 233, GUS, Warszawa 1996, s. 10-11.
 18. Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2006.
 19. Schneider F., Enste D., Hiding In the shadows. The Growth of the Underground Economy, Economic Issues 2002, No. 30, IMF, Washington D.C.
 20. Sroślak G., Społeczna interpretacja kategorii "szarej strefy", [w:] M. Smejda (red.), Szara strefa w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 13-14.
 21. Wyżnikiewicz B., Druga gospodarka w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Wektory Gospodarki 1987, nr 10, s. 7-9.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu