BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wisła Rafał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Znaczenie instytucji sfery regulacyjnej dla budowania przewagi konkurencyjnej operatorów rynków giełdowych
The Importance of the Institution of Regulatory Environment Directed to the Formation of Competitive Advantage of Stock Exchange Operators
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 269-286
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Rynki giełdowe, Rynek papierów wartościowych, Przewaga konkurencyjna, Konsolidacja
Stock markets, Securities market, Competitive advantage, Consolidation
Note
summ.
Abstract
Podstawowym problemem badawczym i celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie warunki i działania są niezbędne, by w globalnej konkurencji krajowy operator regulowanego giełdowego rynku papierów wartościowych mógł, w sposób zbliżony do optymalnego, wykorzystać szanse związane z liberalizacją i wzrostem globalnych powiązań gospodarczych. W aspekcie sformułowanego tematu stawiana jest teza, że zaufanie między uczestnikami obrotu giełdowego, kształtowane główne przez instytucje sfery regulacyjnej, stanowi silny atrybut przewagi konkurencyjnej w warunkach przybierających na sile aliansów, fuzji i przejęć wśród operatorów giełdowych. Potwierdzeniem ważności stawianej tezy są perturbacje na międzynarodowych rynkach giełdowych z przełomu 2007 i 2008 roku. (fragment tekstu)

For the last several years there has been a distinct trend towards a change in behavior of operators of adjusted stock markets. These actors try to achieve the most competitive position, not only on national (local) market or regional one, but also in a global scale. They take many different actions in order to achieve a better competitive position. One of the tools, which institutions that create infrastructure of financial markets use to build competitive superiority is a creation of attractive regulatory environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 17.
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Monografie SGH nr 505, Warszawa 2002.
 4. Howells P., Bain K., Financial Markets and Institutions, Pearson Education Limited, Harlow 2007.
 5. Krugmann P., Competitiveness, A Dangerous Obsession, Foreign Affairs 1992, No. 2, cyt. za: M. Olczyk, Konkurencyjność - spór wokół definicji, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1 (16), Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, s. 82.
 6. Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007, s. 73.
 7. McKinsey Financial Services Senior Executive Survey, Sustaining New York's and US' Global Financial Service Leadership, New York 2006.
 8. Mishikin F.S., Eakins S.G., Financial Markets and Institutions, Longman, Menlo Park-New York-Harlow-Don Mills-Sydney-Mexico-Madrit-Amsterdam 2000.
 9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Plan działań GPW do 2008 r. zaprezentowany przez Prezesa Zarządu GPW w Warszawie SA, Warszawa, 4 październik 2006 (www.gpw.pl).
 11. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, J. Kotowicz-Jawor (red.), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 13. Raport na temat Potencjału Zarządzania Regulacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki (stan przeglądu na październik 2006r.), s. 9.
 14. Strategia rozwoju rynku kapitałowego "Agenda Warsaw City 2010", Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2004, s. 27.
 15. System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia nr 173, NBP, Warszawa 2004, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu