BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paczocha Janusz (Narodowy Bank Polski), Rogowski Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Title
Nowy system regulacyjny a kontrolna rola państwa w gospodarce
The New Regulatory System and Government Controlling Role in the Economy
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 227-244
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Polityka regulacyjna, Rola państwa w gospodarce, Regulacje prawne, Państwo, Polityka gospodarcza państwa
Regulatory policy, States' role in economy, Legal regulations, State, State economic policy
Note
summ.
Abstract
Polskie doświadczenia w reformowaniu regulacji, choć wprowadzone w ślad za wytycznymi OECD i UE, odbiegają od doświadczeń wiodących państw. Analizując działania polskich władz można stwierdzić, że lata 1997-2007 to okres, w którym uchwalono kilka programów rządowych w sprawie poprawy środowiska regulacyjnego, ale dotyczyły one tylko wybranych instrumentów systemu regulacyjnego (głównie wdrożenia Oceny Skutków Regulacji). Programy te, przez sam fakt ograniczenia się na wybranych działaniach, nie mogły przynieść zadowalających wyników. Poza tym utworzone jednostki realizacyjne były i są zbyt nisko umocowane w strukturze administracji, mają też niewystarczające uprawnienia decyzyjne. Na dodatek - jak pokazała praktyka - każdy następny rząd tylko w minimalnym zakresie kontynuował działania poprzednika. W efekcie takich połowicznych działań adresaci regulacji (i obywatele i przedsiębiorcy) uznają Polski system regulacyjny za nieprzejrzysty i podatny na działania dyskretne, a obowiązujący system prawny jest odbierany jako restrykcyjny i kosztowny w stosowaniu. Potwierdzają to wielokrotne badania ankietowe Ministerstwa Gospodarki, związków pracodawców, izb gospodarczych, a także organizacji międzynarodowych. Zarówno mechanizmy tworzenia regulacji jak i obowiązujące regulacje są uznawane za przestarzałe w stosunku do innych modernizujących się państw. (fragment tekstu)

This chapter presents international experience in regulatory reform and the resulting conditions necessary to achieve better regulation. They were used as models by the Polish governments in introducing reform instruments, including the RIA. Analysis of the experience from the initial years of that instrument makes it possible to state that the efficacy and effectiveness of RIA depends not only on operational methods but mainly on the incorporation of RIA in a broader regulatory system. The concept of the new cohesive regulatory system for Poland is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Raport, Warszawa 2004.
 2. Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, [w:] Legislacja w praktyce; Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Ł. Złakowski (red.), Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003.
 3. Commission of the European Communities, 2001, COM(2001) 428 Final.
 4. Commission of the European Communities, 2002, COM(2002) 278 Final.
 5. Commission of the European Communities, 2005, SEC(2005) 79l.
 6. Convey P., Janod V., Nicoletti G., Product market regulation in OECD Countries: 1998 to 2003, OECD Economic Department Working Papers No. 419, OECD 2005.
 7. FIAS, Poland, Administrative Barriers to Investment, World Bank 2004.
 8. Goetz K., Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, Ernst&Young, Warszawa 2005.
 9. Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 10. Kochanowski J., Trzy powody kryzysu prawa, Rzeczpospolita, 4.01.2003.
 11. Krajowa Izba Gospodarcza, Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych, Warszawa 2007, www.kig.pl.
 12. Lopez-Carlos A., Porter M.E., Sala-i-Martin X., K. Schwab, The Global Competitiveness, Report 2006, 2007.
 13. Ministerstwo Gospodarki, Analiza barier działalności gospodarczej, Warszawa 2006, www.mg.gov.pl.
 14. OECD, 1995, Zalecenie Nr C(95)21/final.
 15. Paczocha J., Rogowski W., Ocena skutków przepisów a perspektywa wdrożenia reformy regulacji, [w:] W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2007.
 16. Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, seria: Ekonomia i Prawo, t. 1, Toruń 2005, i t. 2, Toruń 2006.
 17. SIGMA, Raport "Potencjał zarządzania regulacyjnego w Polsce", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 18. Szpringer W., Rogowski W. (red.), Ocena skutków regulacji -poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2007.
 19. World Economic Forum 2006, Global Competitiveness Report 2005-2006; Doing Business 2006, World Bank 2006.
 20. Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja?, [w:] Legislacja w praktyce, RPO, Warszawa 2002.
 21. Zoll A., Centrum Legislacyjne Rządu - wizja, perspektywy przyszłość, [w:] Tworzenie prawa w Polsce - tradycja i współczesność, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2000.
 22. Zoll A., Reagowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa, [w:] Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za 2004 r., Biuletyn RPO-Materiały, zeszyt nr 50/2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu