BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baszyński Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce po roku 1989 : od braku nadzoru po nadzór zintegrowany
The Functioning of Banking Supervision in Poland After 1989 : From No Supervision to the Integrated Supervision
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 213-225
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Nadzór bankowy, Nadzór zintegrowany, Sektor bankowy, Banki, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Bank supervision, Integrated supervision, Banking sector, Banks, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie argumentacji dotyczącej zalet i wad tworzenia instytucji nadzoru zintegrowanego z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego i nadzoru nad działalnością banków. (fragment tekstu)

The main purpose of this article is to present the institutional changes, which took place in the banking supervision in Poland since 1989 to the last change made by parliament authorities in 2006. In the first stage the conduct of banking supervision was placed under the wing of the Central Bank, namely The President of the National Bank of Poland. In the second stage at the beginning of 1998 banking supervision was entrusted to the Commission for Banking Supervision. In the third stage banking supervision in Poland was partly integrated in 2006 and probably will be completely integrated under control of the Commission for Financial Supervision at the beginning of 2008. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza a Polsce, WN PWN, Warszawa 2007, 304.
 2. Baszyński A., Jarmołowicz W., Kształtowanie się struktury konkurencyjnej rynku usług bankowych w Polsce (w latach 1989-2004), [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, seria: Ekonomia i Prawo, t. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 277-302.
 3. Baszyński A., Wybrane problemy przebudowy sektora bankowego. Od monopolu państwa do konkurencyjnego rynku, [w:] Z. Dach, A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, PTE, Kraków 2005, s. 385-405.
 4. Goodhart C.A.E., The Organisational Structure of Banking Supervision, Financial Stability Institute Occasional Papers 2000, No. l, s. 1.
 5. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998, s. 34.
 6. Koterwasa M., Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, Bank i Kredyt 2003, nr 10, s. 56-66.
 7. Leksykon finansowo bankowy, W. Jaworski (red.), PWE, Warszawa 1991, s. 253.
 8. Nieborak T., Samoregulacja a rola państwa w sferze regulacji rynku finansowego, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, seria: Ekonomia i Prawo, t. 3, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 208-209.
 9. Smółko M., Model nadzoru bankowego w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, strona internetowa portalu NBPortal.pl: www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_ B4875. PDF z 1 października 2007 r.
 10. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o nadzorze Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń z 17 stycznia 2006 r., maszynopis powielony.
 11. Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, W. Baka (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 29-171.
 12. Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo AE, Poznań 2006, s. 39-86.
 13. Szambelańczyk J., Przyszłość polskiego systemu gwarantowania depozytów w warunkach integracji i globalizacji, [w:] Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, W. Baka (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 451-466.
 14. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2061 z 22 sierpnia 2007 r., s. 2-8.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu