BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Jan Krzysztof (Akademia Finansów w Warszawie)
Title
Homogeniczność systemu finansowego w Polsce : szanse i zagrożenia
The Homogeneity of Poland's Financial System : Opportunities and Threats
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 197-212
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
System finansowy, Standaryzacja, Instrumenty finansowe, Usługi finansowe
Financial system, Standardization, Financial instruments, Financial services
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie na współwystępowanie sił zwiększających jednorodność i różnorodność krajowego systemu finansowego. Poniżej przypomniano czynniki ujednolicające krajowe systemy finansowe. Centralizacja władzy służy homogenizacji systemu finansowego, ułatwia globalizację rynków finansowych. Następnie odnotowano czynniki różnicujące krajowy system finansowy. Decentralizacja władzy prowadzi do heterogenizacji systemu finansowego, rozbudowy lokalnych instytucji finansowych. W zakończeniu wskazano na potrzebę umiejętnego godzenia tych obu tendencji. Styl sprawowania władzy, scentralizowany lub zdecentralizowany, bezpośrednio określa sposób sprawowania kontroli nad sektorem finansowym i stopień jego faktycznej homogenizacji. (fragment tekstu)

The efficient financial market theory focused research on information asymmetry and lack of ownership transparency. Following the main stream of economics see heterogeneity as natural to financial instruments and institutions or markets. Financial market, institutions and instruments segmentation for marketing mix or operational risk management created external effect in form of homogeneity of financial systems. The paper's purpose is the analysis of factors increasing or decreasing homogeneity in financial system. When homogeneity of financial system increasing also growth probability of systemic risk boosts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allen H., Hawkins J., Sato S., Electronic trading and its implications for financial systems, BIS Papers 7, 2002.
 2. Beinhocker E.D., The Origin of Wealth. Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston 2006, s. 97.
 3. Benham A., Benham L., Property Rights In Transition Economies, International Center for Economic Growth, Washington University, Washington 1998.
 4. Boruch A., Pieniądz elektroniczny-pieniądz przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. de Larosiere J., The achievements and challenges of EU financial integration and its implications for the US, New York 2007.
 6. Flejterski S., Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2006, s. 96.
 7. Hahn F.R., Finance-Growth Linkage and Risk Diversification, WIFO Working Paper 281, 2006.
 8. Heinke S., How enterprise use the internet for financial services, E-Banking 21 Snapshot Deutsche Bank Research, May 2007.
 9. Hessling A.F., Notions on Homogeneity and Heterogeneity of Global Economy, University of Bielefeld, Bielefeld 2005.
 10. Kowalik T., Własność filarem systemu społeczno-gospodarczego, [w:] K. Porwit, P. Kozłowski (red.), Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy, INE PAN, Warszawa 2001, s. 312-341.
 11. Lucas R.E. Jr., Wymiana i rozprzestrzenianie się rewolucji przemysłowej, KNF, Warszawa 2007.
 12. Maechler A.M., Mitra S., Worcell De L., Decomposing Financial Risks and Vulnerabilities in Eastern Europe, IMF Working Paper 248, 2007.
 13. Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, K. Meredyk (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.
 14. Palosi-Nemeth B., Emerging Capital Markets in Financial Globalization, TIGER Working Paper 100, 2007.
 15. Panić M., Globalization and National Economic Welfare, Palgrave, New York 2003, s. 9.
 16. Pilecka A., Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP), założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2007, nr 2.
 17. Polszakiewicz B., Wprowadzenie, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, seria: Ekonomia i Prawo, 1.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 10.
 18. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna. Narodziny i rozwój, PWSBiA, Warszawa 2004.
 19. Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 44.
 20. Verder D., State and Finance In the OECD: Previous Trends and Current Change, Politics Society 1/2000, s. 35-65.
 21. Xafa M., Global Imbalances and Financial Stability, IMF Working Paper 111, 2007.
 22. Youngs G., Global Political Economy in the Information Age. Power and inequality, Routledge, New York 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu