BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przesławska Gabriela (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Instytucjonalne uwarunkowania polityki regulacyjnej państwa
Institutional Conditions of State Regulatory Policy
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 169-184
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Polityka regulacyjna, Regulacyjna funkcja państwa, Struktura instytucjonalna, Państwo
Regulatory policy, Regulatory function of the state, Institutional structure, State
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczną prezentację występujących w literaturze ekonomicznej teorii regulacji z podkreśleniem zwłaszcza ich instytucjonalnej genezy i kontekstu. Zasadniczym jednakże zamiarem opracowania jest przybliżenie teoretycznej koncepcji państwa regulacyjnego oraz zasad konstrukcji efektywnej struktury instytucjonalnej, mającej podstawowe znaczenie dla prowadzenia polityki regulacyjnej. (fragment tekstu)

Unlike neoclassical economics which considers government and political processes as external from market and economic occurrences, institutional economics acknowledges the necessity of state in organizing collective activities and decisions. The presumption above is a starting-point to analyze the state regulatory policy. In the article, institutional aspects of the effectiveness of the regulatory influence of state on economy are presented. The essence of conception of the regulatory state (influencing by regulatory rules), being a new perspective opposite to the conception of the "actively managing state", is shown. However, the fundamental substance of the article is the problem of an appropriate form of institutional structure of the regulatory policy. This problem has the basic significance in conditions of uncertainty. Its purpose is to limit negative externalities of decisions enterprises make. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press 2003, s. 6-10.
 2. Aoki M., Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, Cambridge, Mass. 2001, s. 18.
 3. Becker G., A theory of competition among pressure groups for political influence, The Quarterly Journal of Economics 1983, Vol. 98, s. 371-399.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000, s. 619-620.
 5. Bonbright J.C., Principles of Public Utility Rates, New York 1961, cyt. za: A. T. Szablewski, Regulacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej z perspektywy amerykańskiego instytucjonalizmu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica, Łódź 1991.
 6. Buchanan J.M., Rent Seeking and Profit Seeking, [w:] J.M. Buchanan, R.D. Tollison, G. Tullock (eds.), Toward a Theory of The Rent-Seeking Society, Texas A&M University Press 1980, s. 3-15.
 7. Coase R., The Theory of Social Cost, Journal of Law and Economics 1960, Vol. 3, No. 1.
 8. Davis L.E., North D.C., Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
 9. Demsetz H., Why Regulate Utilities, Journal of Law and Economies 1968, No. 11.
 10. Glaeser E.L., Shleifer A., The Rise of Regulatory State, Journal of Economic Literature 2003, Vol. 41, June, s. 401-425.
 11. Horn M.J., The Political Economy of Public Administration, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 26 i n.
 12. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, A. Wojtyna (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 64.
 13. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Warszawa 1998, s. 15.
 14. Laffont J.J., Martimort D., The Theory of Incentives, The PrincipalAgent - Model, Princeton University Press, Princeton 2002, s. 1.
 15. Laffont J.J., The New Economies of Régulation Ten YearsAfter, Econometrica 1994, Vol. 62, No. 3.
 16. Levy B., Spiller P.T., The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation, Journal of Law, Economics and Organizations 1994, Vol. 10, No. 2, s. 201-246.
 17. Majone G., From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, Journal of Public Policy 1997, No. 2, s. 149.
 18. Montias J.M., The Structure of Economic Systems, Yale University Press, New Haven 1976, s. 20.
 19. North D.C., Three Approaches to the Study of Institutions, [w:] D.C. Colander (ed.), Neoclassical Political Economy, The Analysis of Rent-Seeking and DUP Activities, Ballinger Publishing Company 1984, s. 33-40.
 20. Olson M., The Logic of Collective Action, Harvard University Press 1965.
 21. Raczyński M., Monopol a nierówności, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 1-2, s. 7.
 22. Stigler J.G., The Economic Theory of Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science 1971, Vol. 2, No. l, Spring.
 23. Stiglitz J.E., Information and the Change in the Paradigm in Economies, American Economic Review 2002, Vol. 92, No. 3.
 24. Surdej A., Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 121.
 25. Surdej A., Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 39-42.
 26. Szablewski A.T., Teoretyczne przestanki deregulacji infrastruktury, "Ekonomista" 1992, nr 3, s. 402.
 27. Turner A., Just Capital. The Liberal Economy, Macmillan, London 2002, s. 82.
 28. Wagner R.E., Agency, Economic Calculation and Constitutional Construction, [w:] J. van den Broek (ed.), Public Choice, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1988, s. 9-41.
 29. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego-homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 19.
 30. Wojtyna A., Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa 2005, nr 9, s. 17.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu