BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Działo Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pomoc publiczna a polityka konkurencji w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego
State Aid and Competition Policy in the European Union in the Period of Economic Crisis
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 1, s. 211-224, tab., bibliogr. 10 poz.
Economics and Law
Keyword
Sektor finansowy, Pomoc publiczna, Kryzys finansowy, Polityka konkurencji, Kryzys gospodarczy
Financial sector, Public aid, Financial crisis, Competition policy, Economic crisis
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Globalny kryzys gospodarczy spowodował konieczność zaangażowania państwa w ratowanie przed bankructwem wielu podmiotów gospodarczych, początkowo w sektorze finansowym, a następnie, w późniejszej fazie kryzysu, także w realnej sferze gospodarki. W krajach Unii Europejskiej działania te przyjmują formę pomocy publicznej, która jest szczegółowo uregulowana, ponieważ oznacza korzyści dla jej beneficjentów, a więc narusza reguły konkurencji rynkowej. W związku z tym udzielanie pomocy publicznej jest kontrowersyjne, gdyż potencjalnie wpływa ono niekorzystnie na politykę konkurencji prowadzoną w UE. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu udzielanej pomocy publicznej na politykę konkurencji w krajach UE w dobie kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The global economic crisis has caused the need for the state involvement in process of rescuing before the bankruptcy of many economic entities, initially in the financial sector, and then, at a later stage of the crisis, also in the real economy. In the European Union action takes the form of state aid, which is strongly regulated because it means benefits for its beneficiaries, and therefore violates the rules of market competition. Therefore, the provision of state aid is controversial because it potentially affects adversely competition policy pursued in the EU. The purpose of this article is to analyze and assess the impact of the state aid on competition policy in the EU in the times of economic crisis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Commission, Commission Staff Working Document Accompanying the Document: State aid Scoreboard 2012 Update - Report on State aid granted by the EU Member States, Brussels 2012, http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2012/part1_en (03.09.2013).
  2. European Commission, Commission Staff Working Document Accompanying the Report from the Commission on Competition Policy 2008, Brussels 2009, http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2008/part2_en (04.09.2013).
  3. European Commission, State Aid Scoreboard. Report on State aid granted by the EU Member States, Brussels 2012, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure (29.08.2013).
  4. European Parliament, Lisbon European Council: Presidency Conclusion, 23 and 24 March 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.html (23.08.2013).
  5. Komisja Europejska, Komunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości, Bruksela 2009, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html (29.08.2013).
  6. Korbutowicz T., Pomoc publiczna w UE w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] J. Kundera (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011.
  7. Rutkiewicz K., Główne kierunki udzielania pomocy publicznej w Polsce i jej wpływ na konkurencję, PTE Toruń Working Papers, No 32/2008.
  8. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83/47, 30.03.2010.
  9. Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, Dz. Urz. UE C 83/1, 07.04.2009.
  10. Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, Dz. Urz. UE, C 270, 25.10.2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu