BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Poziom realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze zmian klimatycznych i energii w Polsce oraz Unii Europejskiej - analiza porównawcza
The Realisation Level of the Sustainable Development Conception in Climate Change and Energy Range in Poland and European Union Countries
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 1, s. 195-210, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Economics and Law
Keyword
Rozwój zrównoważony, Zmiany klimatyczne, Energia, Bezpieczeństwo energetyczne
Sustainable development, Climate change, Energy, Energy security
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Współcześnie problematyka związana ze zmianami klimatycznymi i pozyskiwaniem, wykorzystaniem energii jest szeroko dyskutowana tak na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Wyrazem obecności tej tematyki w dyskursie publicznym jest ujmowanie jej w wielu dokumentach międzynarodowych, krajowych (także tych o charakterze strategicznym). Stanowi ona także jeden z obszarów omawianych w kontekście zrównoważonego rozwoju poprzez zwrócenie uwagi m. in. na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawianych, zużycie energii pierwotnej, czy też wielkość emisji gazów cieplarnianych. Także Unia Europejska w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju zaczęła przypisywać szczególne znaczenie wspomnianej problematyce. Wobec powyższego za cel artykułu przyjęto próbę oceny poziomu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze dotyczącym zmian klimatycznych i energii w Polsce na tle krajów unijnych. Celowi pracy podporządkowano jej poszczególne części, w których przybliżono zrównoważony rozwój w zakresie zmian klimatycznych i energii w unijnych dokumentach strategicznych, oraz przeprowadzono analizę porównawczą Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatycznych i energii. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, dokumenty rządowe, zaś przeprowadzone analizy oparto o dane wtórne pochodzące z Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

The sustainable development issue since 60s of XX century is present on the international debate. One of the areas discussed in the sustainable development context is the climate change and energy and this in different ways for example taking energy from renewable energy sources, primary energy consumption or greenhouse gas emission. It goes probably from the connection between the energy sector and interference into the natural environment, the exploitation the natural sources and its high emission, what has a special meaning nowadays. that is why European Union starts to thing about special meaning of this issue, can we find this in its strategy documents. The main aim of this work is the attempt assessment the level of realization the sustainable development in climate change and energy area in Poland and comparing that to the other European countries. The sustainable development in the climate change and energy has been shown in Polish and European countries strategy. The comparative analysis Poland to the other EU countries has been done. The state documents and study literature have been used in this article. The comparative analysis were based on data form Eurostat. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/Euro_2020/E2020_EN_banner.html (13.02.2014).
  2. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators (12.12.2013).
  3. Gabrusewicz T., Pomiar w zrównoważonym rozwoju - w poszukiwaniu wspólnej koncepcji, [w:] W. Czternasty (red.), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar finansowy, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 207/2011.
  4. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2005)2020, Bruksela 2010.
  5. Komisja Europejska, Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, COM(2001)264, Bruksela 2001.
  6. Mazur-Wierzbicka E., Zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, [w:] D. Bochańczyk-Kupka, S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
  7. Rada Unii Europejskiej, Odnowiona Strategia Unii Europejskiej dotycząca Trwałego Rozwoju, Bruksela 10917/2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu