BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewska-Mieszkowska Katarzyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Legal and Financial Considerations of National and Ethnic Minorities' Broadcasts in the Public Regional Media
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 1, s. 83-94, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Economics and Law
Keyword
Media, Mniejszości narodowe, Finansowanie mediów, Prawodawstwo
Media, Ethnic minority, Media financing, Legislation
Note
summ.
Abstract
One of the fundamental duties of public media in Poland is to implement the so-called social mission, within which the media are obliged, among other things, to broadcast programs for national and ethnic minorities. The basis for undertaking by minorities any activities in broadcasting are legal and financial considerations, which are the main determinants of creating the programs and their broadcasting. In order to determine the legal conditions which guarantee broadcasting for minorities and in order to compare the number of broadcasts and related costs, the national law and documents of the National Broadcasting Council (KRRiT) were subjected to research analysis. In the analysis the following methods were applied: descriptive, comparative and statistical. They allowed to confirm the research hypothesis which assumes that the Polish state creates appropriate conditions for broadcasting for minorities, thanks to provisions of the law and funds transferred from subscriptions. However, equally important determinant in this field is the initiative and activity of the minority communities themselves, since according to KRRiT they are supposed to realize and run broadcasts for minorities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Giedrojć M., Problem środków masowego przekazu oraz dostępu do nich mniejszości narodowych i etnicznych w pracach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, the paper presented during the III International Scientific Conference on the topic 'National and ethnic minorities in Poland on the European background. Media of minorities, minorities in media', which was held in Lublin on 11-13 June 2013.
  2. GUS, Przynależność narodowo-etniczna ludności - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf (30.05.2013).
  3. KRRiT, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/informacja_krrit_2013.pdf (30.05.2013).
  4. KRRiT, Media Publiczne 2012. Aneks do sprawozdania, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/aneks_2013.pdf (30.05.2013).
  5. KRRiT, Realizacja misji mediów publicznych w zakresie nadawania audycji dla Mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/mniejszosci_maj_2012/prezentacja_spotkanie_31-05-2012.pdf (30.05.2013).
  6. KRRiT, Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem polskim w publicznej radiofonii i telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/stanowiska/st2010/st_101027_mniejszosci.pdf (30.05.2013).
  7. PAP, Rośnie ściągalność abonamentu. Zasługa Poczty?, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/751958,Rosnie-sciagalnosc-abonamentu-Zasluga-Poczty (30.05.2013).
  8. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1993, nr 7, poz. 34, Dz.U. 1995, nr 66, poz. 335 i Dz.U. 1995, nr 142, poz. 701, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 1.
  9. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 62, poz. 550, z 2009 r. nr 31, poz. 206, nr 157, poz. 1241.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.007
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu