BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Offshoring in the Transaction Costs Theory
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 1, s. 71-82, tab., bibliogr. 17 poz.
Economics and Law
Keyword
Offshoring, Koszty transakcyjne, Globalizacja
Offshoring, Transaction cost, Globalization
Note
summ.
Abstract
The paper presents an idea of offshoring, a concept assuming movement and realization of production and service processes abroad. It displays different kinds of offshoring as well as presents the transaction cost theory, which considerably influences in explanation of offshoring activities. There were also presented attractiveness of particular countries for running offshoring activities as well as the global and Polish offshoring markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.T Kaerney Inc, Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence, Chicago 2011.
 2. Assocition of Business Service Leaders In Poland, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012.
 3. Blinder A.S., Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa, "Studia Regionalne i Lokalne", No. 4(26)/2006.
 4. Chilimoniuk-Przeździecka E., Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", No. 30/2011.
 5. Ciesielska-Maciągowska D., Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na przyspieszenie procesów outsourcingu i offshoringu, http://www.sgh.waw.pl/katedry/karik/Referat20/D._Ciesielska_koszty_tranzakcyjne_a_offshoring_i_outsourcing.doc (16.08.2013).
 6. Cieślińska K., Koncepcja paradygmatów T. S. Kuhna a nauka o przedsiębiorstwie, "Zeszyty Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Poznań 2006.
 7. Dietrich M., Transaction Cost Economics and Beyond. Towards a new Economics of the Firm, Routledge, London 1994.
 8. Dominguez L.R., Outsourcing krok po kroku dla menadżerów, IPS, Warszawa 2009.
 9. Gorynia M., Mroczek K., Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, "Ekonomista", No. 2/2013.
 10. Gorynia M., Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, "Ekonomista", No. 4/1998.
 11. Murawiak K., Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, [in:] M. Winiarski (ed.), Nowe idee początków XXI wieku, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 12. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa zachowania strategiczne układów outsourcingu, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 13. Oczkowska R., Offshoring w świetle wybranych koncepcji ekonomicznych, [in:] B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 14. Pitelis Ch., Pseiridis A., Transaction costs versus resource value?, "Journal of Economic Studies", Vol. 26, No. 3/1999.
 15. UNCTAD, Information Economy Report 2010. ICTs Enterprises and Poverty Alleviation, New York, Geneva 2010.
 16. Williamson O.E., Instutycje ekonomiczne kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 17. Williamson O.E., The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes, "Journal of Economic Literature", Vol. XIX (December 1981).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.006
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu