BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baszyński Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Jarmołowicz Wacław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Kształtowanie się struktury konkurencyjnej rynku usług bankowych w Polsce (w latach 1989-2004)
Forming Competitive Structure on Bank Services Market in Poland from 1989 to 2004
Source
Ekonomia i Prawo, 2005, t. 1, s. 277-302
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Rynek usług bankowych, Konkurencja doskonała, Usługi bankowe, Konkurencja niedoskonała, Konkurencyjność banków
Banking services market, Perfect competition, Banking services, Imperfect competition, Banks' competitiveness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny dostosowań instytucjonalnych zachodzących w sektorze bankowym i przy uwzględnieniu kryteriów różnicujących poszczególne modele struktur rynku, takich jak konkurencja doskonała i niedoskonała. (fragment tekstu)

The paper presents the process of forming competitive structure on bank services market in Poland since the beginning of the 1990s, to join the European Union. This process was divided into three principal stages. Their separation corresponds with introducing of essential legislative changes in banking sector functioning, i.e. banking law amendments in 1982 and 1989, formal admittance of foreign banks to operate on the Polish market since the beginning of 1999 and joining the EU in 2004. Liberalisation of Polish bank services market is analysed on the basis of the well-known market structures classification such as: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly. Transition from the state monopoly in bank services providing to monopolistic competition between commercial banks is presented on such a theoretical background. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Baszyński A., Wielkości efektywność zatrudnienia w sektorze bankowym, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 128-129.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 257-258.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 258.
 4. Bertrand J.L.F., Théorie des Richesses: revue de Théories mathématiques de la richesse sociale par Léon Wohras et Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses par Augustin Cournot, Journal des Savants 1883, nr 9, s. 499-508.
 5. Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, wyd. 8, Cambridge 1962.
 6. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000, s. 201-202.
 7. Edgeworth F.Y., The Pure Theory of Monopoly, (tłum. L. Amoroso), Economie Journal 1922, No. 9, s. 111-142.
 8. Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992, s. 3.
 9. Janca A., Sury-Wlaterowicz M., Polska, [w:] Bankowość krajów tworzących gospodarkę rynkową. Europa środkowa i wschodnia: kontynuacja reform, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 121.
 10. Jarmołowicz W., Rynek i infrastruktura rynkowa, [w:] W. Balicki (red.), Makroekonomia, Wyd. AND, Warszawa 1993, s. 266-267.
 11. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, wyd. 6, Warszawa 1997, s. 26.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991, s. 560-563.
 13. Kokoszczyński R., Structural Changes in the Polish Banking Industry - three Dimensions of Consolidation Processes in an Emerging Economy, [w:] The Banking Industry in the Emerging Market Economies: Competition, Consolidation and Systemie Stability, BIS Papers 2001, No. 4, s. 118.
 14. Machlup F., Economics of Seller's Competition, Baltimore 1955, s. 81, cyt. za: Wilczyński W., Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji. Studium krytyczne, PTE, Poznań 1960.
 15. Milewski R., (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 1999, s. 203-204.
 16. Myczkowska A., Dynamiczny przyrost kont internetowych, Rzeczpospolita 2002, nr 244, s. 244.
 17. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, cz. II, Poznań 1992, s. 124-125.
 18. Robinson J.V., The Economics of Imperfect Competition, Macmillan, wyd. 2, Londyn 1969.
 19. Rosati D.K., Polityka kursu złotego w Polsce, Wyd. WSB, Poznań 2001, s. 7.
 20. Rynek kart płatniczych w Polsce, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2003, s. 6.
 21. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, WN PWN, t. 1, Warszawa 1995, s. 771.
 22. Schiller B.R., The Micro Economy Today, McGraw-Hill Publishing Company, wyd. 4, Nowy Jork 1989, s. 234-235.
 23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2002 roku, NBP, Warszawa 2003, s. 46.
 24. Sweezy P.M., Demand Under Conditions of Oligopoly, Journal of Political Economy 1939.
 25. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, Warszawa 2001, s. 55.
 26. von Stackelberg H., Marktform und Gleichgewicht, 1934.
 27. Wilczyński W., Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji. Studium krytyczne, PTE, Poznań 1960, s. 85-120 oraz 135-151.
 28. Zagórski J., Ogólna teoria konkurencji, Warszawa 1947.
 29. Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, UOKiK, Warszawa 2003, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu