BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalesko Marian (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Instytucje a efektywność gospodarowania w rolnictwie
Institutions and Effectiveness of Economic Activity in the Agriculture Sector
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 407-421, tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Rolnictwo, Efektywność rolnictwa, Efektywność gospodarowania
Agriculture, Efficiency in agriculture, Business efficiency
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące znaczenia instytucji w rozwoju rolnictwa w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (1990-2005). Odpowiedni stopień instytucjonalizacji polskiego sektora rolnego wzmocni jego pozycję na arenie międzynarodowej, szczególnie w momencie pełnej konsolidacji naszej gospodarki ze strukturami Wspólnoty Europejskiej, której członkiem nasz kraj został w maju 2004 roku. (fragment tekstu)

A well-organized system of institutions is a very important factor influencing the normal functioning of the agricultural sector in Poland. Institutionalization had particular importance in the last years in Poland, i.e. during the transition period. It was the stage of preparation of our country for accession to the European Union. This required building or modernization of institutions (law, markets, and organizations) witch regulate the Polish economic activity on domestic and international market, especially in the agricultural sector. The aim of this process was to increase the effectiveness and competitiveness of Polish agricultural sector and to improve its absorption ability in the framework of the Common Agricultural Policy. Well-developed institutions strengthen the economic position of the EU members on the international stage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Borowiec J., Tokarzewski T., Budowa instytucjonalnej infrastruktury rynku rolnego w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] T. Tokarzewski (red.), Zagadnienia gospodarki żywnościowej i lokalnej, Studia i Materiały, t. IX, UMCS, Lublin 1995.
 2. Building Institutions for Markets, World Development Report 2002, The World Bank, Washington D.C. 2002.
 3. Chołaj H., Wstęp do teorii transformacji, Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 4. Hayami Y., Ruttan V., Agricultural Development an International Perspective, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1985.
 5. Herlemann H.H., Stamer H., Rolnictwo w dobie technizacji, PWRiL, Warszawa 1963.
 6. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Warszawa 1998.
 7. Keohane R.O., International institutions: two approaches, [w:] J. der Derian (ed.), International Theory: Critical Investigation, McMillan London 1995.
 8. Lipowski A., Dualizm transformacji: przypadek Polski 1990-1998, INE PAN, Warszawa 2000.
 9. Manteuffel R., Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987.
 10. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 11. Offe C., Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian, [w:] J. Hausner (red.), Narodziny demokratycznych instytucji. Studia nad systemem reprezentacji interesów, t. III, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1995.
 12. Rutherford M., Institutional Economics: Then and Now, Journal of Economic Perspectives 2001, No.
 13. Rutherford M., Institutions in Economics. The Old and the New Institutionalism, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 14. Sztyber W.B., Efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna w gospodarce rynkowej, [w:] J. Wilkin (red.), Efektywność a sprawiedliwość, Wyd. Key Text, Warszawa 1997.
 15. Wilkin J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie; dlaczego był, jest i będzie? Biuletyn Informacyjny ARR 2002, nr 9(135).
 16. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.
 17. Wilkin J., Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wyd. UwB, Białystok 2003.
 18. Wilkin J., Rolnictwo polskie w perspektywie integracji europejskiej, Gospodarka Narodowa 1998 (numer specjalny).
 19. Wilkin J., Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje Unii Europejskiej, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi, ISP, Warszawa 2000.
 20. Wilkin J., Szansa na "wielkie pchnięcie", Rzeczpospolita z 29-30 stycznia 2005.
 21. Wilkin J., Transformacja rolnictwa - inna perspektywa, [w:] M. Okólski, U. Sztanderska (red.), Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne, PWN, Warszawa 1996.
 22. Wilkin J., Wieś i rolnictwo polskie w obliczu modernizacji, [w:] E. V. Bowden, J. H. Bowden (red.), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacjna, Warszawa 2002.
 23. Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 1986.
 24. Woś A., Agrobiznes. Makroekonomia, t. I, Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 25. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 26. Woś A., Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych, Wyd. SGH, Warszawa 1994.
 27. Woś A., Zegar S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu