BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysnarska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie funduszy ekologicznych dla bezpieczeństwa inwestycji w ochronę środowiska
The Role of Ecological Funds for the Safety of Investment in Environment Protection
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 339-355, tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Fundusze ekologiczne, Ochrona środowiska, Inwestycje ekologiczne, Bezpieczeństwo ekologiczne
Ecological funds, Environmental protection, Ecological investments, Environmental security
Note
summ.
Abstract
Celem tego opracowania jest przedstawienie znaczenia funduszy ekologicznych na tle innych źródeł finansowania inwestycji w ochronę środowiska w Polsce. Polski system finansowania ochrony środowiska ze swą specyfiką pozwala zachować bezpieczeństwo dla inwestycji tego rodzaju i spełnia swoją rolę jako gwarant zachowania walorów przyrodniczych pod warunkiem ciągłego udoskonalania i uwzględniania zmian o charakterze międzynarodowym i integracyjnym. Wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego wymusza tworzenie wielu instytucji, które będą określały cele i wyznaczały środki na ich realizację. (fragment tekstu)

The aim of this article is to estimate the sources of financing the protection of natural environment in Poland. The process of globalization of the economy results in increased interest in global responsibility. The institutions which implement the idea of sustainable development require an effective collaboration of financing ecological investments. In Poland coexist for example ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession), SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rual Development), PHARE (Poland Hungary: Assistance to Restructuring their Economics), Global Environmental Facility, Danish Cooperation for Eastern Europe and the new EEA Financial Mechanisms - environment. However, the Polish system of environmental protection is based on the national, provincial, district and communal funds of environmental protection and water management. Ecological funds play an important role in the financing of environmental protection in Poland. They cover up to 20 -25% of all investments in the field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Berbecka K., Prognozowanie zapotrzebowania na nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską, Ekonomia i Środowisko 2004, nr 1.
 2. Błaszczuk D., Prandecki K., The financing of environmental protection in Poland during the transformation period, [w:] Finance and natural environment. Experience of Poland against the background of developer market economies, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 3. Draniewicz B., Ochrona środowiska w Unii Europejskiej. Zarys ewolucji regulacji, Prawo i Środowisko 2005, nr 2.
 4. EOG na starcie. Wszyscy pytają: kiedy?, EkoFinanse 2005, nr 7-8.
 5. Famielec J., Kożuch M., Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017, Ekonomia i Środowisko 2005, nr 1.
 6. Fundusze EOG i NMF. Trzy miesiące na dobre wnioski, EkoFinanse 2005, nr 9.
 7. Górka K., The problem of the functioning of environmental funds in Poland, [w:] Finance and natural environment. Experience of Poland against the background of developer market economies, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 8. Kassenberg A., Zrównoważony rozwój a programowanie i wdrażanie funduszy strukturalnych, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2004.
 9. Nowe źródła finansowania ochrony Środowiska, EkoFinanse 2005, nr 5.
 10. Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 2003.
 11. Piontek F., Piontek W., System finansowania ochrony środowiska w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko 2005, nr 1.
 12. Przybylska-Kapuścińska W., Wojciechowski J., Bank Ochrony Środowiska S.A. as an element of an integrated financing system of Poland natural environment, [w:] L. Dziawgo, D. Dziawgo (ed.), Finance and natural environment . Experience of Poland against the background of developer market economies, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 13. Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2002.
 14. Stglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 253-290.
 15. Zawadzka Z., The financing of pro-ecological investments in Poland, [w:] Finance and natural environment . Experience of Poland against the background of developer market economies, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 16. Żylicz T., The polluter pays principle and the polish environmental funds system, [w:] Finance and natural environment . Experience of Poland against the background of developer market economies, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 17. Żylicz T., Trwały rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej, Ekonomia i Środowisko 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu