BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Prawne oraz instytucjonalne uwarunkowania rozwoju sekurytyzacji wierzytelności w Polsce
Legal and Institutional Conditioning of the Development of Securitisation Liabilities in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 305-317
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Wierzytelności, Sekurytyzacja aktywów, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania, Fundusze inwestycyjne, Prawo bankowe
Liability, Asset securitisation, Asset-Backed Securities (ABS), Investment funds, Banking law
Note
summ.
Abstract
Rynek finansowy w Polsce rozwija się dynamicznie od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyrazem tego jest zarówno wzrost liczby i wartości zawieranych w jego ramach transakcji, jak i pojawianie się na nim nowych instrumentów przemieszczania kapitału. Autor koncentruje się na analizie jednego z segmentów rynku finansowego, który w Polsce znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Jest nim obrót wierzytelnościami w formie sekurytyzacji aktywów. Omawia kolejno istotę transakcji sekurytyzacyjnych, bariery stwarzane dla nich w Polsce przez system prawny oraz udział w nich niektórych podmiotów. (fragment tekstu)

Securitization has been a quickly developing financing technique in the US and European capital markets for almost thirty years. In Poland, such kind of financial operation is still used very rarely. In practice, there have been conducted just few securitization transactions, mostly related to receivables from medical goods and services supplies. When analyzing the main barriers of securitization in Poland, one has to take into consideration the lack of concise legal regulations, the complicated nature of securitization itself and relatively high costs of agency. To omit the most severe obstacles in developing securitization in Poland, the Polish Parliament voted in the year 2004 several acts supporting the selling and transferring of receivables. The most important were: the amendment to the Polish banking law and the new investment funds act. These two acts implemented new solutions enhancing securitization of banking assets and enabled the establishing of securitization funds. Because the new regulations seem to have critical influence on the securitization development process, this paper presents theoretical and practical aspects of implementing the amended law. The paper also describes participation of investment funds and capital companies in the process of banking assets securitization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S., Nowa gałąź prawa, Gazeta Bankowa 22-28 sierpnia 2005.
  2. Jakubiak A., Sekurytyzacja w świetle prawa polskiego, [w:] Nowe regulacje bankowe, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
  3. Jaroński P., Gdzie jesteś sekurytyzacjo?, Bank 2005, nr 02.
  4. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001.
  5. Pyka I., Ryzyko kredytowe w procesie sekurytyzacji aktywów przedsiębiorstwa, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace naukowe AE we Wrocławiu Nr 974, Wrocław 2003.
  6. Styn I., Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, [w:] R. Szewczyk (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. III: Bankowość, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu