BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiczek Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Instytucjonalne uwarunkowania zmian na rynku pracy
Institutional Conditioning of Changes on the Labour Market
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 125-136
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Instytucje rynku pracy, Ład społeczno-gospodarczy
Labour market, Unemployment, Labour market institutions, Social-economic order
Note
summ.
Abstract
Autor w artykule, zajmującym się instytucjonalnymi uwarunkowaniami zmian na rynku pracy, instytucje rynku pracy zostały zdefiniowane jako kolektywy organizacyjnie i systemowo związane z kształtowaniem ładu strukturalnego i społecznego w obrębie rynku pracy oraz związane z tym regulacje prawne. Kształtowanie ładu strukturalnego rozumiane jest z kolei jako ogół działań zmierzających do przywrócenia równowagi pomiędzy popytem a podażą pracy w warunkach zmian strukturalnych w gospodarce. Kształtowanie ładu społecznego obejmuje natomiast wszelkiego rodzaju regulacje stosunków pomiędzy pracobiorcami i pracodawcami. Autorka stawia między innymi tezę, że podstawowym warunkiem osiągnięcia pełnego zatrudnienia jest stworzenie ram instytucjonalnych dla wspólnej akcji międzynarodowej na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia i towarzyszących mu problemów socjalnych. (fragment tekstu)

In this article the author undertook a test of evidencing basic sources of changes on the labour market. In the first part the notion of institution was defined. Then one analysed the labour market as a system of the special regulation. Attention was drawn mostly to the technical and technological progress involving structural transformations, as well as the growing competition and processes of globalization which extort constant changes and the evolution of the institution of labour market. Then the costs of unemployment and institutional changes on the labour market were touched upon. At last, one considered whether long-lasting full employment could be achieved at present. Generally, international programmes could be conducive to the reducing of total unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
 2. Berman E., Bound J., Griliches Z., Changes in the demand for skilled labour within US manufacturing: Evidence from Annual Survey of Manufacturers, Quarterly Journal of Economics 1994, No. 109.
 3. Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki, Raport IPiSS nr 2, Warszawa 1992.
 4. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 5. Changa H.-J., Rowthorna B. (red.), The Role of the State in Economic Change, Oxford University Press, Oxford 1995.
 6. Cullis J., Jones P., Public Finance and Public Choice, McGraw-Hill, London 1992.
 7. Enhancing the Effectiveness of Active Labour Market Policies, OECD, Paris 1995.
 8. Garelli S., Competitiveness of Nations: The Fundamentals, World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne 2001.
 9. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN, Warszawa 1995.
 10. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Wyd. Scholar, Warszawa 1997.
 11. Kabaj M., Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji?, Gospodarka Narodowa 1998, nr 7.
 12. Meller J., Wiśniewski Z., Wyzwania globalizacyjne i integracyjne a polityka zatrudnienia i rynku pracy, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, PCZ, IPiSS, Warszawa 2001.
 13. Okoń-Horodyńska E. (red.), Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, AE, Katowice 1996.
 14. Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy start Strategii Lizbońskiej, omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej, Narodowy Plan Rozwoju 2007-2003, materiał opracowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
 15. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, Ekonomista 2002, nr 3.
 16. Rifkin J., The End of the Work, New York 1995.
 17. Stiglitz J., Economics of the Public Sector, New York 1988.
 18. Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej ekonomii, AE, Kraków 1988.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu