BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przesławska Gabriela (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej
The Economic Role of the State in the New Political Economy
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 35-48
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Ład społeczno-gospodarczy, Ekonomia polityczna, Polityka gospodarcza, Biurokracja, Nowa ekonomia, Teoria wyboru publicznego
Social-economic order, Political economy, Economic policy, Bureaucracy, New economy, Public choice theory
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszych rozważań jest ukazanie istoty działań państwa w sferze gospodarczej, a zwłaszcza jego agend, tj. rządu, administracji publicznej oraz partii politycznych z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Przegląd teorii składających się na nową ekonomię polityczną pozwoli dowieść, że pochodzący z demokratycznych wyborów politycy, zamiast służyć interesowi publicznemu, dążą do realizacji własnych celów i interesów wybranych grup nacisku. W efekcie prowadzi to do nieefektywnej polityki gospodarczej. W artykule przedstawione zostaną również rozwiązania, które nowa ekonomia polityczna proponuje w celu ograniczenia uznaniowej roli państwa i zapewnienia ładu polityczno-gospodarczego. (fragment tekstu)

The New Political Economy deals with human behaviour and responsiveness when it comes to the political aspects of public affairs. According to the New Political Economy all modern democratic tendencies create the foreground and make it possible for politicians, bureaucracy and political or social allies to implement particular interests, which, in turn leads to certain limits of economical freedom as well as economical stagnation and decline. The New Political Economy stands against the Government direct intervention, interference and intrusion into economic processes. It also stands for the least minimum influence of the Government deliberately using all the wide ranges of market techniques and methods. The New Political Economy additionally deals with both: the theory of political cycles and changes, as well as the public choice theory. The theory of political cycles points to the analogy and correspondence of government election cycles with politics of economy. According to the Public Choice Theory (especially to the constitutional political economy by J. Buchanan) a state keeps and possesses a double function when we consider state economics and assurance, and execution of constitutional rights and maintaining and assuring same time supplying of public goods. The main aim in assuring and protecting constitutional rules is minimising and diminishing the overall losses when it comes to the operativeness and functionality of the state bureaucracy, so in general, the economisation of the public sector. The constitution itself defines: the property rights and their enforcement, public and private limits as well as the rules of supplying public goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Alesina A., Macroeconomic Policy in a Two Party as a Repeated Game, Quarterly Journal of Economics, 1987, t. 102.
 3. Becker G., A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, Quarterly Journal of Economics 1983, No. 3.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 5. Buchanan J., Tullock G., Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962, cyt. za: A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003, nr 6.
 6. Downs A., An Economic Theory of Democracy, Harper Row, New York 1956.
 7. Filipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze, Ekonomista, 1992, nr 3.
 8. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 9. Godłów-Legiędź J., Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista 2005, nr 2.
 10. Hockuba Z., Państwo a proces transformacji gospodarki. Aspekty instytucjonalne. Ekonomista 1995, nr 3.
 11. Holcombe R.G.,The Economic Foundations of Government, New York 1994.
 12. Kalinowski M., Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice, Gospodarka Narodowa 2005 nr 7-8.
 13. Krueger A., The Political Economy of the Rent-Seeking Society, The American Economic Review 1974, vol. 64, No. 3.
 14. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, Ekonomista 2002, nr 2.
 15. Metelska-Szaniawska K., Ekonomia konstytucyjna - ekonomia polityczna ładu gospodarczego, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 16. Michalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthony'ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 17. Niskanen W., Bureaucracy and Representative Government, Aldine, Chicago 1971.
 18. North D.C., Institutional Change: A Framework of Analysis, [w:] S.E. Sjöstrand (red.), Theory and Empirical Findings, Institutional Change, M.E. Sharp, Armonk, New York-London 1993, cyt. za: A. Ząbkowicz, O recepcji Hayeka w Chile, Ekonomista 2001.
 19. Olson M., Dictatorship, Democracy and Development, American Political Science Review 1993, vol. 87, No. 3.
 20. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1965.
 21. Olson M., The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven and London 1982, cyt. za: P. Tłaczała, Analiza grup interesu, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 22. Posner R.A., The Social Costs of Monopoly and Regulation, Journal of Political Economy, 1975, No. 4.
 23. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 24. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J. Wilkin (red.), Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
 25. Tłaczała P., Podstawy ekonomicznej teorii biurokracji, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 26. Tullock G., The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft, Western Economic Journal 1967, No. 5.
 27. Wilkin J., Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 28. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityk, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej.
 29. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, Ekonomista 2001, nr 1.
 30. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu