BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji
Competitiveness of Enterprises in the Light of Globalization Process
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 507-516, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Globalizacja, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Globalization, Enterprises, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach globalizacji nowe sytuacje, nowe możliwości pojawiają się nagle, powodując wyzwania, którym sprostanie może być jedyną szansą zaistnienia lub utrzymania się na rynku. Przedsiębiorstwa muszą błyskawicznie wręcz reagować na rynek, bo to co jest efektywne dziś, jutro już takim być nie musi. Zmiany w gospodarce zachodziły zawsze, ale obecne ich tempo wydaje się nieporównywalne. Współczesne przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo ciągle wybiegające w przyszłość, poszukujące i rozwiązujące problemy, które jeszcze się nie pojawiły. To przedsiębiorstwo myślące kategoriami jutra. (abstrakt oryginalny)

Globalization creates new situation, new possibilities, which appear suddenly causing challenges, which enterprises should meet to start or continue their activity. Enterprises have to respond quickly on changing market condition as what is effective today, tomorrow it is not necessarily so. Changes in the economy always occurred, but the current pace of progress seems to be incomparable. A contemporary enterprise is the company continuously looking ahead, searching and solving problems that have not yet emerged. Thinking of better tomorrow is typical for such enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
  2. Gorczyńska A., Globalizacja jako czynniki współczesnego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] W. Caputa, D. Szwajca (red.), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CedeWu.pl, Warszawa 2010.
  3. Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. http://globalizacja.genialne.info/globalizacja_przedsiebiorstw.html (18.02.2013).
  5. Kubik K., Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 92/2012.
  6. Leśniewski M.A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2011.
  7. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8/2000.
  8. Talar S., Zmiany natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej, [w:] T. Sporka, S. Talar (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.
  9. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5 (37)/2010, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 (18.02.2013).
  10. Walczak W., Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.037
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu