BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności
Metropolitan Areas of Southern Poland and Population Migration Movement
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 489-506, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Migracja, Przyczyny migracji
Metropolitan area, Migration, Reasons for migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zbadano relacje między obszarami metropolitalnymi Polski południowej a krajowym przepływem migracyjnym ludności w okresie 2008-2010. Regiony Polski południowej wykazują niskie natężenie przepływów wewnątrzregionalnych w porównaniu do pozostałych części kraju, ale intensywne ruchy międzyregionalne w obrębie analizowanego obszaru. Największe przepływy migracyjne dotyczą Wrocławia i Krakowa, zarówno w odniesieniu do regionów sąsiadujących, jak i dalszych, co potwierdza ich potencjał gospodarczy oraz metropolitalny charakter. (abstrakt oryginalny)

The relations between metropolitan areas of southern Poland and domestic population migration flows in the period of 2008-2010 were discussed in this paper. Southern Polish regions demonstrate low intensity of intraregional population movements while interregional flows are quite significant, within considering territory. The majority of migration flows occur in relation to the cities of Wrocław and Cracow, as regards neighbouring as well as remaining regions of Poland, due to their economic potential and metropolitan character. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" 2011, nr 3-4, 300-322.
 2. Batten D.F., Network cities: creative urban agglomerations for the 21st century, "Urban Studies" 1995, 32 (2), 313-328, http://dx.doi.org/10.1080/00420989550013103.
 3. Domański B., Metropolitan areas as "switching points" in the networks of relationships, [w:] T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolises and metropolitan areas - structure, functions and role 2007, PAN, Warszawa, 232-244.
 4. Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., Trendy rozwojowe regionów, GEOPROFIT, Warszawa 2009.
 5. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitalne Warszawy, IGiPZ PAN, Warszawa 1998.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 7. Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, Scholar, Warszawa.
 8. Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, "Journal of Housing and the Built Environment" 2007, Vol. 22, No. 1, Globalization, Urban Systems, and Local Development, 51-68, http://dx.doi.org/10.1007/s10901-006-9066-1.
 9. Kupiszewski M., Rees P., Durham H. (1998), Internal migration and Urban Change in Poland, "European Journal of Population" 1998, Vol. 14, No. 3, 265-290.
 10. Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
 11. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 12. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, "Raporty i analizy EUROREG 1", Warszawa 2009.
 13. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny: teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 15. White M.J., Lindstrom D.P., Internal migration, W: D.L. Poston, M. Micklin (red.), Handbook of population, Springer, Berlin-Heilderberg, 311-345, 2006, http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2010.00841.x.
 16. Wilk J., Pietrzak M., Matusik S., Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce, W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), "Taksonomia. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" 2013, PN UE we Wrocławiu nr 20-21 (w druku).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.036
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu