BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Poziom życia w krajach Europy i Unii Europejskiej na podstawie Actual Indywidual Consumption per capita
Standard of Living in the Countries of Europe and the European Union on the Basis of Actual Individual Consumption Per Capita
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 399-411, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Poziom życia, Produkt krajowy brutto (PKB), Rozwój społeczny, Polityka regionalna
Living standard, Gross domestic product (GDP), Social development, Regional policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienia związane z poziomem życia ludności stanowią kluczowe aspekty w polityce regionalnej oraz strategiach rozwoju społecznego. Poziom życia jest bliskoznacznym pojęciem związanym z warunkami bytu, jakością życia i dobrobytem. Od wielu lat za podstawowa miarę poziomu życia uznawano PKB per capita. W 2012 roku Eurostat opublikował nową alternatywna miarę poziomu życia, którym jest faktyczne spożycie indywidualne per capita wyrażone w tzw. standardach siły nabywczej. W opracowaniu przedstawiono poziom życia ludności oraz jego przestrzenne zróżnicowanie w krajach Europy i Unii Europejskiej. Celem opracowania było przedstawienie różnic w poziomie życia w zależności od zastosowanego wskaźnika, a mianowicie tradycyjnego PKB per capita, oraz nowego AIC per capita. (abstrakt oryginalny)

Issues related to the standard of living are key aspects of regional policy and social development strategies. The standard of living is synonymous with the terms being, quality of life and well-being. For many years, the basic measure of the standard of living was GDP per capita. In 2012, Eurostat published a new alternative measure standard of living, which is the actual individual consumption per capita, expressed in purchasing power standards. The article presents the standard of living of the population and its spatial variation in the countries of Europe and the European Union. The aim of the study was to show the differences in standards of living, depending on the index used, namely the traditional GDP per capita, and the new AIC per capita. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 2. GDP per capita, consumption per capita and price level indices, Statistics Explainned, European Commission, Eurostat, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (13.02.2013 r.).
 3. GDP per capita varied by one to six across the Member States in 2011, Eurostat Newsrelease, 180/2012 -13 December 2012.
 4. Gutkowska K., Murawska A., Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości życia Polaków, "Handel Wewnętrzny", Konsumpcja a rozwój regionów, IBRKiK, Warszawa, styczeń-luty 2011.
 5. Kramer J., Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa 1980.
 6. Murawska A., Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa, (maszynopis niepublikowany), 2009.
 7. Narkiewicz J., Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, Wiadomości Statystyczne, nr 12, 1996.
 8. Nowa miara poziomu życia, Copyright 2012-2013, Biznes.pl, http://biznes.pl/wiadomości/kraj/nowa-miara-poziomu-zycia,5381980, (02.01.2013 r.).
 9. Panek T., Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, GUS i PTS, Warszawa, 2009.
 10. Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, GUS, Portal informacyjny, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie. Miejsce publikacji OJ L 31030.11.1996 p.1.
 11. Rachunki Narodowe, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840-11293_PLK_ HTML.htm (6.02.2013 r.).
 12. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J. P., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf (6.02.2013 r.).
 13. System Rachunków Narodowych (SRN) Tom II, GUS, Warszawa, Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, Miejsce publikacji OJ L 31030.11.1996 p. 1.
 14. World Development Indicators Database, Internet http://worldbank.org (6.02.2013 r.).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.030
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu