BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuchowska Dorota (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
Title
Aktywna polityka kursowa jako narzędzie wspierania konkurencyjności gospodarki na przykładzie Chin
Active Exchange Rate Policy as Instrument of Support for Economy Competitiveness on the Example of China
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 385-397, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Renminbi (RMB), Polityka kursowa, Protekcjonizm, Rozwój gospodarczy, Konkurencyjność gospodarki
Renminbi (RMB), Exchange policy, Protectionism, Economic development, Economy competitiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Aktywna polityka kursowa wykorzystywana jest do realizacji założonych przez władze monetarne celów gospodarczych. Jednym z nich może być wspieranie konkurencyjności gospodarki. W ostatnich latach interesującym przykładem prowadzenia aktywnej polityki kursowej są Chiny, które swoją obecną pozycję na rynku światowym zawdzięczają m.in. zorientowanej proeksportowo polityce kursowej. Celem artykułu jest analiza polityki kursowej Chin (decyzji chińskich władz monetarnych dotyczących zmian w polityce kursowej, kształtowania się nominalnego i realnego kursu renminbi i poziomu rezerw walutowych) oraz jej wpływu na konkurencyjną pozycję kraju na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

In recent years, China is an interesting example of an active exchange rate policy. Its current position on the world market is due to the export-oriented exchange rate policy. The article aims at analysing China's exchange rate policy (decision of the Chinese monetary authorities referring to modification of the exchange rate policy and shaping nominal and real exchange rates of the renminbi, the level of foreign currency reserves) and its impact on the competitive position of the country in the international arena. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Report, International Monetary Fund, Washington D.C., 2007.
 2. Bergsten F., Correcting the Chinese Exchange Rate: an Action Plan, Peterson Institute for International Economics, March 2010, www.iie.com (10.03.2012).
 3. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 4. Bilski J. (red.), Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2012.
 5. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996.
 6. Cline W. R., Williamson J., Estimates of Fundamental Equilibrium Exchange Rates, Peterson Institute for International Economics, "Policy Brief 10-15", May 2010.
 7. Ferguson N., Schularic M., Chimerica and global asset market boom, "International Finance" 10:3/2007
 8. Frankel J. A., Experience and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies, "NBER Working Papers", No. 10032/2003, ss. 1-39, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.413162.
 9. Galbis V., Currency Convertibility and the Fund: Review and Prognosis, "IMF Working Paper", WP/96/39.
 10. McKinnon R., Schnabl G., China's Exchange Rate Impasse and the Weak U.S. Dollar, Leipzig University, "Working Paper", No. 73/2008.
 11. Morrison M., Labonte M., China's Currency: An Analysis of the Economic Issues, "CRS Report for Congress", August 2011, s. 3, www.csr.gov (6.01.2012).
 12. Murray Ch.J., Pappel D.H., The Purchasing Power Parity Puzzle is Worse Than You Think, "Journal Business and Economic Statistics", No. 4, October 2005, ss. 783 - 790, http://dx.doi.org/10.1007/s00181-005-0261-9.
 13. Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 14. Pytkowska B., Wymienialność złotego a standard wymienialności Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "Bank i Kredyt", nr 7-8/1996.
 15. Rogoff K., The Purchasing Power Parity Puzzle, "Journal of Economic Literature", No. 24/1996.
 16. Yang J., Leatham D. J., Currency convertibility and linkage between Chinese official and swap market exchange rates, "Contemporary Economic Policy", Vol. 19, No. 3, July 2001, ss. 347-359, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.322681.
 17. Yu-Wei Hu, Management of China's foreign Exchange reserves: a case study on the state administration of foreign Exchange (SAFE), "European Commission Economic Papers", No. 421, Brussels 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu