BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hnatyszyn-Dzikowska Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Title
Ponadnarodowy i państwowy szczebel regulacji polityki stabilizacji makroekonomicznej w warunkach europejskiej integracji gospodarczej
The Supranational and the State Level of Regulation of Macroeconomic Stabilisation Policy in the Conditions of Economic Integration
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 221-241
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Polityka stabilizacyjna, Polityka makroekonomiczna, Integracja gospodarcza państw z UE, Koniunktura gospodarcza
Stabilisation policy, Macroeconomic policy, Economic integration with the EU countries, Business trends
Note
summ.
Abstract
Proces pogłębiania europejskiej integracji gospodarczej wpłynął na coraz ściślejszą współzależność sfery państwowej i ponadnarodowej w aspekcie oddziaływania na mechanizmy rynkowe. Szczególnym przejawem wprowadzania do mechanizmów ekonomicznych Wspólnoty Europejskiej elementów interwencjonizmu (w węższym ujęciu rozumianych jako narzędzia i procedury stabilizacji makroekonomicznej) stało się stworzenie ponadnarodowych władz i instytucji o szerokim zakresie kompetencji i możliwości oddziaływania na politykę gospodarczą krajów członkowskich. Coraz bardziej zaawansowane stopnie proceduralnych i instytucjonalnych powiązań zmieniły perspektywę badawczą roli państwa w gospodarce zarówno w sferze regulacji, jak i realnej. W tym kontekście celem artykułu jest przybliżenie państwowego i ponadnarodowego szczebla regulacji ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na politykę stabilizacji makroekonomicznej w warunkach europejskiej integracji gospodarczej. Autorka podjęła próbę wskazania zalet i wad współzależności ponadnarodowego i państwowego szczebla regulacji oraz perspektywy i realizacji polityki stabilizacji makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty euro. (fragment tekstu)

The process of deepening European integration has affected on more close interdependence of national and supranational level within interacting on market mechanism. More advanced procedural and institutional relations between these two levels have changed the point of view on the economic role of state. Not only in the regulation area but also in the real area. In this context the reason for this article is to put closer national and supranational level of regulation especially affecting the macro economic stabilisation policy in European Monetary Union (EMU). The author of this article took a chance to point the advantages and disadvantages of the dual model of regulation sphere. As a result, two possible ways of conducting and regulating have been pointed out in the macro economic stabilisation policy in EMU, in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina A., Angeloni I., Etro F., The Political Economy of International Unions, CEPR Discussion Paper 2001, No. 3117; artykuł dostępny na stronie: http://www.nber.org/papers/ w 8645.pdf (z dnia 4.07.2003).
 2. Alesina A., Angeloni I., Schuknecht L., What Does the European Union Do?, Robert Schuman Center for Advanced Studies, EUI RSC Working Papers 2002.
 3. Arestis P., McCauley K., Sawyer M., An Alternative Stability Pact for the European Union, Working Paper 1999, No. 296, tekst dostępny na stronie: http://129.3.20.41/eps/mac/papers/ 0004/0004043.pdf (z dnia 18.01.2005).
 4. Bain K., Howells P.G.A., Government and the Economy, Longman, London 1987.
 5. Bean Ch., Economic and Monetarny Union in Europe, Journal of Economic Perspectives 1992.
 6. Begg I., Economic Policy coordination in the EU: economic & political rationales, paper prepared for the panel on "Three Modes of Economic Governance in the European Union: Increasing Synergies or Strange Worlds Apart?", EUSA biennial conference, Nashville, March 2003.
 7. Breuss F., Eller M., On the Optimal Assignment of Competences in a Multi-Level Governed European Union, European Integration online Papers (EioP) 2003, Vol. 7, No. 8; artykuł dostępny na stronie: http//eiop.or/at/eiop/texte/2003-008a.htm (z dnia 25.04.2005).
 8. Bröck T., Cors A., Zimmermann K.F., Zwiener R., Stability criteria and Convergence: The Role of the System of National Accounts for Fiscal Policy in Europe, German Institute for Economic Research, Discussion Paper 318, Berlin 2002, tekst dostępny na stronie: http://www.diw.de/deutsch/produkte/publikatio-nen/diskussionspapiere/docs/papers/dp318.pdf (z dnia 6.03.2005).
 9. Buci M., Roeger W., in't Veld J., Monetary and Fiscal Interactions under a Stability Pact, EUI Working Paper 2001.
 10. Buiter W., Corsetti G., Roubini N., Excessive Deficits, Sense and Nonsense in the Treaty of Maastricht, CEPR Discussion Paper 1992.
 11. Buti M., Eijffinger S., Franco D., Revisiting the Stability and Growth Pact: grand design or international adjustment, European Commission, Economic Paper 2003.
 12. Buti M., Nava M., Towards a European Budgetary System, EUI Working Papers 2003, No 8; artykuł dostępny na stronie: http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/03_08.pdf (z dnia 3.03.2004).
 13. Ciak J., Wypełnianie finansowych wymogów Traktatu z Maastricht przez kraje obszaru euro i Polskę w realizowanej polityce budżetowej, Bank i Kredyt 2003.
 14. Council Decision 2002/682/EC of 22 July 2002 adopting the Council's Rule of Procedure, OJ L 230/2002, dokument dostępny na stronie: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_230 /1_ 23020020828en00070026.pdf (z dnia 28.07.2005).
 15. Czerniewska-Rutkowska M., Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 16. De Grauwe P., Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Wyd. PWE, Warszawa 2003.
 17. Demertiz M., Hallett A.H., Central Bank Transparency in Theory and Practice, CEPR Discussion Paper 2002, No. 3639, artykuł dostępny na stronie: http://www.cepr.org/pubs/dps/ DP3639.asp (z dnia 15.03.2006).
 18. Dornbusch R., Fiscal Aspects of Monetary Integration, American Economic Review 1997.
 19. Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz, Sprawy Międzynarodowe 2003, nr 4.
 20. Eijffinger S.C., Geraats P.M., How Transparent Are Central Banks?, CEPR Discussion Paper 2002, No. 3188, artykuł dostępny na stronie: http://www.cepr.org/pubs/dps/DP3188.asp (z dnia 15.03.2006).
 21. Eusepi S., Does Bank Transparency Matter for Economic Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 22. Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, Ekonomista 2004.
 23. Grabowski T., Ekonomiczne mechanizmy integracji w Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Zeszyty Naukowe 2000, vol. 14, s. 20.
 24. Hein E., Truger A., Macroeconomk co-ordination as an economic policy concept- opportunities and obstacles in the EMU, WSI Discussion Paper 2004.
 25. Inman R.P., Rubinfeld D.L., Subsidiarity and the European Union, NBER Working Paper Series 1998, No. 6556, artykuł dostępny na stronie: http//www.nber.org/papers/w6556 (z dnia 20.04.2005).
 26. Jakóbik W., Dylematy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, Gospodarka Narodowa 2006.
 27. Jarmuzek M., Orłowski L.T., Radziwiłł A., Monetary Policy Transparency in Inflation Tare-ting Countries: the Chech Republic, Hungary and Poland, CASE Studia i Analizy 2005.
 28. Joerges C., Rödl F., "Social market Economy" as Europe's Social Model?, EUI Working Papers Law 2004.
 29. Kohler-Koch B., European governance and system integration, European Governance Papers (EUROGOV) 2005, No. C-05-01, artykuł dostępny na stronie http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-05-01.pdf (z dnia 15.12.2006).
 30. Kornai J., Anti-Equilibrium teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
 31. Łazowski A., Traktaty europejskie, Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 32. Majocchi A., Fiscal Policy Co-ordination in the European Union and the Financing of the Community Budget, SSI Working Paper 2003, No. 1, artykuł dostępny na stronie: http://www.ssi.unitn.it/ download/ Majocchi.pdf (z dnia 15.03.2006).
 33. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Wyd. PWE, Warszawa 1992.
 34. Młodkowski P., Konwergencja fiskalna w uniach walutowych w Afryce na tle rozwiązań europejskich, Gospodarka Narodowa 2006.
 35. Musgrave R.A., The Theory of Public Finance. A Study in Political Economy, New York 1959.
 36. Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej na lata 2005-2008, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dz.U. Unii Europejskiej (2006/C 88/16), z dnia 11.04.2006.
 37. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 38. Paluszak G., Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wyd. AE Poznań, Poznań 2002.
 39. Perspektywy finansowe na lata 2007-2013 Wartość dodana oraz narzędzia realizacji, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM (2004) 487 wersja ostateczna.
 40. Pisany-Ferry J., Fiscal discipline and policy coordination in the eurozone: assessment and proposals, paper prepared for the Group of Economic Analysis of the European Commission, April 2002, tekst dostępny na stronie: http://www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2002/211102/pisani-ferry.pdf (z dnia 16.01.2005).
 41. Public finance in EMU 2004, European Commission, European Economy 2004.
 42. Public finances in EMU 2006, European Economy 2006, No. 3, raport dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ european_economy/2006/ee306_en.pdf (z dnia 20.12.2006).
 43. Report of the Study Group on the role of public finances in European integration, European Commission, Economic and Financial Series, Brussels 1977.
 44. Stability?, Primary Job Marker Paper 12/15/2003, artykuł dostępny na stronie: http://repec.org/sce2004/up. 10672.1077839435.pdf (z dnia 15.03.2006).
 45. Strengthening co-ordination of budgetary policies, Communication from The Commission to Council and the European Parliament, COM (2002) 668 final, Bruksela 2002.
 46. Surdej A., Problemy optymalizacji alokacji uprawnień regulacyjnych w Unii Europejskiej, [w:] Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Zielona Księga, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 30-42.
 47. Szeląg K., Polityka gospodarcza w strefie euro: koordynacja czy centralizacja?, Bank i Kredyt 2004.
 48. Szeląg K., Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarczą UE. Implikacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2003, nr 9, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003, s. 11.
 49. The economic policy framework in EMU, Biuletyn Miesięczny EBC 2001.
 50. Walkowski M., Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Wyd. U AM, Poznań 1998.
 51. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka: teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 1990.
 52. Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa 2003.
 53. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego - Reforma Paktu na Rzecz Stabilności i Wzrostu, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ECO/160, Bruksela 15 luty 2006.
 54. Wzrost i zatrudnienie - zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008, COM (2005) 141 końcowy, Bruksela 2005; dokument dostępny na stronie: http://europa.eu.int/eurlex/lex/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 52005DC0141:PL:HTML (z dnia 12.08.2005 r.).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu