BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Model człowieka gospodarującego i wyjaśnianie w ekonomii
The Model of An Economic Man and Its Explanation in Economics
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 23-37
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Ekonomia neoklasyczna, Badanie zjawisk ekonomicznych, System społeczno-ekonomiczny, Model REMM
Neoclassical economy, Economic phenomenon research, Social economic system, Resourceful, Evaluative, Maximizing Model (REMM)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie standardowych założeń ekonomii neoklasycznej w odniesieniu do modelu człowieka gospodarującego i do spójnego z nim sposobu wyjaśniania z założeniami modelu człowieka gospodarującego REMM, zaproponowanego przez M.C. Jensena i W.H. Mecklinga do wyjaśniania szerokiego obszaru zjawisk, nie tylko ekonomicznych, lecz różnych zjawisk społecznych, także zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji społecznych. W drugiej części artykułu zostanie zatem omówiony model człowieka gospodarującego w odniesieniu do sposobu wyjaśniania stosowanego w ekonomii neoklasycznej. Trzecia część artykułu jest poświęcona modelowi REMM i możliwościom jego zastosowania do wyjaśniania zjawisk społecznych. W ostatniej, podsumowującej części artykułu znajdują się wnioski dotyczące siły eksplanacyjnej i ograniczeń metody ekonomii neoklasycznej w odniesieniu do dwóch omówionych wcześniej modeli: neoklasycznego człowieka gospodarującego i człowieka REMM. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to compare two models of economic man: homo oeconomicus and "resourceful evaluating, maximising man" proposed by Jensen and Meckling. The results of this comparison are used to show the explanation possibilities of economics, especially in the framework of the logic of the situation. According to social phenomena this kind of explanation is constrained, as demonstrated in this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bentham J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Pickering, London 1823.
 2. Broome J., Utility, Economics and Philosophy 1991, No. 7.
 3. Davis J.В., The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism, Journal of Institutional Economics 2006, Vol. 2.
 4. Denzau A.T., North D.С., Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, Kyklos 1994, No. 47 (1).
 5. Drakopoulus S.A., Values and Economic Theory, Avebury 1990.
 6. Elster J., Ulyses and the Sirens, Cambridge Un. Press, Cambridge 1984.
 7. Griffin J., Sąd wartościujący, Fun. Aletheia, Warszawa 2000.
 8. Hamlin A.P., Individual Rationality, [w:] Ethics, Economics and the State, Wheatsheaf Books Ltd., Brighton 1986.
 9. Harsanyi J., Morality and the Theory of Rational Behavior, Social Research, Winter 1977.
 10. Hempel C.G, Podstawy nauk przyrodniczych, WNT, Warszawa 1966.
 11. Hirschleifer J., The Expanding Domain of Economics, American Economics Review Special Issue 1985, No. 75(6).
 12. Jensen M.С., Meckling W.H., The Nature of Man, Journal Applied Corporate Finance 1994, Vol. 7, No. 2.
 13. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, McMillan, London 1971.
 14. Kahneman D., Tverski A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 1979, No. 47.
 15. Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 1973.
 16. Klimczak В., Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 17. Langlois R.N., Rationality, Institutions and Explanation, [w:] Langlois R.N. (ed.), Economics as a Process: Essays in the New Institutional Economics, Cambridge Un. Press, Cambridge 1986.
 18. Latsis S., Situational Determinism in Economics, The British Journal for the Philosophy of Science 1972, No. 23.
 19. Meckling W.H., Values and the Choices of the Model of the Individual in the Social Sciences, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirschaft und Statistik Revue (Suisse d'Economie Politique et de Statistique), December 1976.
 20. Mill J.St., Utylitaryzm. O wolności, PWN, Warszawa 1959.
 21. Mueller D.С., Models of man: neoclassical, behavioural and evolutionary, Politics, Philosophy and Economics 2004, No. 3 (1).
 22. North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge Un. Press, New York 1990.
 23. Popper K., Nędza historycyzmu, wyd. Krąg, Warszawa 1989.
 24. Popper K., The Rationality Principle, [w:] D. Müller (ed.), Popper Selections, Princeton Un. Press, Princeton 1985.
 25. Radnitzky G., Bernholz P. (ed.), Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Traditional Areas of Economics, Paragon House, New York 1985.
 26. Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, McMillan, London 1932.
 27. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, McGrow-Hill BookXCo, New York 1994.
 28. Schnädelbach H., Rozum, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia, WP, Warszawa 1995.
 29. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 30. Schütz A., The Phenomenology of the Social World, Heinemann, London 1932.
 31. Stigler G., Becker G., De gustibus non est disputandum, American Economic Review 1977, No. 63.
 32. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu