BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmierkiewicz Maciej
Title
Opcje uwarunkowane
Path-Dependent Options
Source
Bank i Kredyt, 1999, nr 6, s. 17-32, wykr., przypisy
Keyword
Opcje, Opcje azjatyckie, Opcje amerykańskie
Options, Asian options, American options
Note
summ.
Abstract
Opcje uwarunkowane (ang. path-dependent options) to najstarsze i najpopularniejsze opcje egzotyczne. W roku 1967 zanotowano pierwsze transakcje opcjami barierowymi. Dochód z opcji uwarunkowanej zależy od cen instrumentu bazowego osiąganych w czasie całego życia opcji, a nie tylko od ceny w momencie jej wygasania. Zależność ta może przy tym mieć różny charakter; niektóre opcje bazują na wartości najwyższej lub najniższej osiągniętej przez instrument pierwotny w czasie życia opcji, inne na średniej cen instrumentu pierwotnego, w konstrukcji jeszcze innych kluczową rolę odgrywają arbitralnie ustanowione przez strony kontraktu wartości barierowe, których osiągnięcie staje się dopiero początkiem życia opcji lub - przeciwnie - powoduje ustanie opcji. W artykule opcje uwarunkowane zostały podzielone na dwie grupy: opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi (w tym także barierowymi) oraz wartościami średnimi. Opcje obu grup wystawia się obecnie na bardzo szeroką gamę aktywów bazowych: akcje, waluty, indeksy ekonomiczne, stopy procentowe, towary; najpopularniejsze z nich stały się przedmiotem obrotu giełdowego. Opcje uwarunkowane wartościami ekstremalnymi (ang. extremum-dependent options) to opcje, których wartość uzależniona jest od osiągnięcia w czasie życia opcji przez instrument bazowy pewnych wyznaczonych cen: pojedynczych, ekstremalnych wartości, których osiągnięcie diametralnie zmienia dochód z opcji i jej charakterystyki. W tej grupie znajdują się dwie opcje o najdłuższej historii i najczęściej wykorzystywane: opcje barierowe (ang. barrier options) i opcje wsteczne (ang. lookback options). Mniej znaczącymi - z praktycznego punktu widzenia - opcjami uwarunkowanymi wartościami ekstremalnymi są opcje drabinowe (ang. ladder options), zapadkowe (ang. ratchet options) i opcje na okrzyk (ang. shout options). Opcje uwarunkowane wartościami średnimi to opcje, z których dochód zależy od średniej wartości cen osiąganych przez instrument bazowy podczas życia opcji. Opcje te określa się czasem wspólnym mianem opcji azjatyckich (ang. Asian options). Najważniejszy podział opcji azjatyckich wyróżnia dwie ich grupy: opcje o średniej cenie (ang. average price options) oraz opcje o średnim kursie opcyjnym (ang. average strike options). Rodzaj średniej użytej w konstrukcji opcji to drugie kryterium ich podziału, pozwalające wyróżnić azjatyckie opcje arytmetyczne (ang. arithmetic Asian options) oraz azjatyckie opcje geometryczne (ang. geometric Asian options). (abstrakt oryginalny)

Path-dependent options are oldest and most popular exotic options. In 1967 first transactions in barrier options were recorded. A yield on a path-dependent option depends on the underlying instrument price during the whole life of the option, and not only on the price at the moment of expiration. At the same time, this interrelation may be of a various nature; some options base on highest or lowest values of the underlying instrument during life of the option; others on the average price of the underlying instrument; and in other cases the key role is played by the barrier values agreed between parties of the contract, at which life of the option begins or expires. In this article path-dependent options are divided into two groups: extremum-dependent options (including barrier options) and average value-dependent options. Options of both groups are based on a wide range of underlying assets: equity, foreign currencies, economic indices, interest rates, goods; most popular ones have been transacted on the stock exchange. Extremum-dependent options refer to options which value depends on certain agreed prices of the underlying instruments during life of options: individual, extremum values, which affect the yield and characteristics of the option. This group comprises two options with longest history and most frequently used, i.e. barrier options and lookback options. Ladder options, ratchet options and shout options are less important- from the practical point of view - extremum-dependent options. Average values-dependent options refer to options where the income depends on the average value of the underlying instrument price during the option's life. Such options have a common name "Asian" options. The basic breakdown of Asian options differentiates between average price options and average strike options. The type of average used in the construction of options represent the second breakdown criterion that differentiates between arithmetic Asian options and geometric Asian options. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu