BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Wawrzyniec
Title
Równowaga finansów publicznych a proces europejskiej integracji walutowej w dobie globalnego kryzysu
The Public Finance Equilibrium and the Process of European Monetary Integration at a Time of Global Crisis
Source
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 353-369, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Keyword
Kryzys gospodarczy, Integracja monetarna Europy, Równowaga finansowa, Finanse publiczne, Strefa euro
Economic crisis, European monetary integration, Financial equilibrium, Public finance, Eurozone
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników analizy wpływu największego kryzysu ostatnich lat na stopień zrównoważenia finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej i, co z tym się wiąże, na proces dalszego rozszerzania strefy euro. W pierwszej części artykułu przypomniano istotę i interpretację fiskalnych kryteriów konwergencji, a także prezentowany w dostępnej literaturze teoretyczny wpływ depresji na wskaźniki budżetu państwowego. Następnie skupiono się na przebiegu zjawisk kryzysowych w gospodarkach krajów, które posługują się wspólnym pieniądzem, i wreszcie zasygnalizowano ich znaczenie dla państw, które jeszcze nie są pełnoprawnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej. Jako metody badawcze wykorzystano te najbardziej typowe dla nauk ekonomicznych, czyli analizę literatury i analizę statystyczną. Okres badawczy to lata 2008-2010, przedstawiono także prognozy na rok 2011 i 2012. (fragment tekstu)

In the paper, the author presents the effects of an analysis of the impact of the phenomena connected with the global economic crisis on the public finance equilibrium in the European Union member states. The subject matter is also the importance of this equilibrium for the process of the euro area enlargement. The consequences of the global depression for the fulfilment of the fiscal convergence criteria are presented and some forecasts for ensuing years are made. Significant disadvantages of monetary integration affecting the possibility of negative external economic phenomena amortisation are also indicated. The conclusion is that the global crisis seriously hampered the further growth of the euro area. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzers R., Determinants of Intra-Euro Area Government Bond Spreads During the Financial Crisis, "European Economy - Economic Papers" 2009, No. 388.
 2. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1998.
 4. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 5. Convergence Report May 2007, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2007.
 6. Convergence Report, European Monetary Institute, Frankfurt 1998.
 7. Ehrmann M., Fratzscher M., Gürkaynak R. S., Swansons E.T., Convergence and Anchoring ofYield Curves in the Euro Area, "ECB Working Paper Series" 2007, No. 817.
 8. Finanse Unii Europejskiej, red. B. Bernaś, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 9. General government data. Autumn 2010, Komisja Europejska, 2010, ec.europa.eu (data dostępu: 21.01.2011 r.).
 10. Gostomski E., Remedial measures for public finance in the European Union countries, [w:] The Mechanism of Functioning of EMU. Euro Zone Enlargement - the New Members' Perspective, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 13. KE nie będzie uwzględniać kosztów reformy emerytalnej przy liczeniu długu, www.bankier.pl (data dostępu: 21.01.2011 r.).
 14. Komunikat dot. porozumienia pomiędzy Komisją Europejską i Polską w sprawie uwzględniania kosztów emerytalnych, www.mf.gov.pl (data dostępu: 21.01.2011 r.).
 15. Koszty reformy emerytalnej nie będą wliczane do długu i deficytu publicznego, www.pb.pl (data dostępu: 21.01.2011 r.).
 16. Kryzys grecki - geneza i konsekwencje, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 17. Makroekonomia, red. M. Noga, Wyd. AE, Wrocław 1995.
 18. Müller A., Makroekonomia, PWSH, Warszawa 1996.
 19. Nosek A., Pietrzak A., Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów - na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego, [w:] Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, red. W. Michalczyk, Katedra MSG UE, Wrocław 2009.
 20. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 21. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006.
 22. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, www.nbp.pl (data dostępu: 04.01.2010 r.).
 23. Program konwergencji. Aktualizacja 2009, Rada Ministrów RP, Warszawa 2010.
 24. Protokół w sprawie kryteriów określonych w artykule 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 25. Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 26. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (OJ L 209, 02.08.1997, s. 6, z późn. zm).
 27. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ L 145, 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.).
 28. Samuelson P.A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 29. Słojewska A., Ostrowska K., Rząd wygrał w Brukseli batalię o koszty OFE, "Rzeczpospolita" 11.12.2010, s. B1.
 30. Sobczyński D., Euro. Historia,praktyka, instytucje, KiK, Warszawa 2002.
 31. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 32. Zgoda Barroso. Rząd wliczy koszty reformy emerytalnej do deficytu, www.money.pl (data dostępu: 21.01.2011 r.).
 33. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu