BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerw Aleksandra
Title
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w świetle Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
An Electronic Platform for Gathering, Analysis and Distribution of Digital Resources on Medical Events in the Light of the Law on the Information System in Healthcare
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 189-209, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Keyword
Platformy internetowe, System informacyjny, Dostęp do informacji, Ochrona zdrowia, Ochrona danych
Internet platforms, Information system, Access to information, Health care protection, Data protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dnia 25 marca 2011 roku została uchwalona Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wchodzi ona w życie 1 stycznia 2012 roku. Ustawa zakłada utworzenie Systemu Informacji Medycznej (SIM), który umożliwi dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach zdrowotnych. Dane te będą przetwarzane i udostępniane w postaci elektronicznej. Elementem systemu teleinformatycznego przeznaczonym do obsługi SIM będzie Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Umożliwi ona dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej. Pozwoli również na wymianę danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości leczenia lub prowadzonego postępowania diagnostycznego. Założenia Ustawy są korzystne, zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych, możliwość zapisów przez Internet, wgląd do wyników badań, ewidencja odbytych wizyt i przyjmowanych leków, ułatwienie rozliczeń za usługi zdrowotne czy o wiele szerszy dostęp do danych służących opracowaniom statystycznym to tylko niektóre wypływające z niej korzyści. W przyjętej Ustawie nadal jednak pozostaje wiele niedoprecyzowanych kwestii, a nawet takich, które budzą poważne zastrzeżenia i obawy. Eksperci twierdzą, iż konsekwencją Ustawy może być stworzenie systemu, który nie będzie wystarczająco przejrzysty i nie będzie spełniał wymaganych kryteriów bezpieczeństwa gromadzonych danych. To natomiast z pewnością będzie skutkować brakiem zaufania pacjentów i dużym rozczarowaniem. (abstrakt oryginalny)

The new bill on the Information System in Healthcare was passed by the Polish Parliament on March 25, 2011. It will come into force on Jan 1st 2012. According to the new Law, The Medical Information System will be created. It will enable users to find out electronic information about performed and planned healthcare services. It will also make it possible to exchange information necessary for the continuity of diagnostic and treatment procedures between different healthcare providers. The new Law seems to be beneficial for individual patients as well as for the whole healthcare system in Poland. Easier access to healthcare services, on-line visits booking, access to laboratory results, history of treatment and prescribed drugs are the most important patient's benefits. The benefits for the healthcare system include easier access to the databases for statistical computations and a more unified system of financial settlements. Regardless of the many benefits of the new Law, there are some uncertainties causing serious concerns. Jeopardized data safety and lack of transparency are the issues most often brought up by the experts. This may result in patients' lack of trust and, finally, disappointment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl.
 2. Opinia do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (druk nr 1156), http://www. senat.gov.pl.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, http://www.nfz-poznan.pl.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, http://www.bil.bielsko.pl. Sprawozdanie Komisji Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2011 r., druk nr 1156 Z, http://www. sejm.gov.pl.
 5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, http://www.senat.gov.pl.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, http://www.giodo.gov.pl.
 7. Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, http://www.gif.gov.pl.
 8. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, http://biuletyn.net.
 9. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, http://www.uokik.gov.pl.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, http://lex.pl.
 11. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, http://www.bip.gov.pl.
 12. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym, http://www. nettax.pl.
 13. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, http://isap. sejm.gov.pl.
 14. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, http://www.legeo.pl.
 15. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, http://prawo- imedycyna.pl. http://biblioteka.mwi.pl. http://www.ezdrowie .gov.pl.
 16. http://www.gazetaprawna.pl.
 17. http://www.mz.gov.pl.
 18. http://www.portalsamorzadowy.pl.
 19. http://www.sluzbazdrowia.com.pl.
 20. http://www.uniaeuropejska.net.pl.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu