BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szapiel Jolanta
Title
Państwo w warunkach globalizacji ekonomicznej
The State in the Conditions of Economic Globalization
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 39-53, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Keyword
Integracja gospodarcza, Globalizacja gospodarki, Państwo, Rola państwa w gospodarce
Economic integration, Economic globalization, State, States' role in economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dyskusja o państwie, jego potencjale i aktywności wielokrotnie dzieliła teoretyków. Odżywa na nowo za sprawą nasilających się procesów integracji gospodarek narodowych i ich rynków. W samej ekonomii kwestie siły i jej źródeł oraz rola państwa w gospodarce były przedmiotem fundamentalnych sporów. W artykule uwaga zostaje skoncentrowana na omówieniu podejścia instytucjonalnego do państwa, reprezentowanego przede wszystkim przez nową ekonomię instytucjonalną. (abstrakt oryginalny)

Discussion about the state, its potential and how it has divided theorists' activity many times. It revives owing to processes of integrations of national economies again increasing and their markets. The problem of power and its sources in economy and the role of state was an object of fundamental dispute. In the article attention is drawn to a discussion of institutional approach to the state represented, first of all, by new institutional economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aoki M., Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge Mass. 2001.
 2. Arestis P., Sawyer M., The Economic Analysis Underlying the Third Way, "New Political Economy" 2001, no. 2.
 3. Berger S., Dore R., National Diversity and Global Capitalism, Cornell University Press, Ithaca 1996.
 4. Bonefeld W., Global Capital, National State and the International, Critique Editorial, Board website, 2008.
 5. Buchanan J. M., The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviatan, The University of Chicago Press, Chicago 1975.
 6. Buchanan J. M., Liberty, Market and the State. Political Economy in the 1980s, New University Press, Washington Square, New York 1985.
 7. Buchanan J. M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa 2005.
 8. Commons J. R., Institutional Economics, The University o Wisconsin Press, Madison 1959.
 9. Dunning J. H., Introduction, Governments and Macro-Organization of Economic Activity: A Historical and Spatial Perspective, [w:] Governments, Globalization and International Business, ed. J. H. Dunning, New York 1997.
 10. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 11. Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Wybór tematów, PIW, Warszawa 1973.
 12. Hayek F. A., Konstytucja wolności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Hirst P., Thompson G., Globalization in Question, Oxford Policy Press and Blackwells Publisher 1996.
 14. Hobson J. M., The Wealth of States: A Comparative Sociology of International Economic and political Change, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 15. Holcombe R. G., The Economic Foundations of Government, New York 1994.
 16. Kil S., Moon C., Understanding Korean Politics: An Introduction, Albany, NY: State University of N ew York 2001.
 17. Mises L., Liberalismus, Sankt-Augustin 1993 (1927).
 18. Moon C., An comparative Analysis of the Political Economy Korea and Japan, "The Journal of Asiatic Studies" 1999, no. 42 (1), s. 167-220.
 19. North D. C., Strukture and Change in Economic History, Norton, New York-London 1981.
 20. North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 21. Olson M., Why Poor Economic Policies Must Promate Corruption: Lessons from the East for All Countries, [w:] Institutions and Economic Organization in the Advanced Economies, ed. M. Baldassarri, L. Paganetto, E. S. Phelps., MacMillan Press, Houndmills 1998.
 22. Rodrick D., Development Strategies in the Next Century, [w:] Developing Economies in the Twenty-First Century. The Challenges od Globalization, ed. I. Yamazawa, JETRO, Chiba 2000.
 23. Schumpeter J., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 336-337.
 24. Sen A., Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Poznań 2002.
 25. Smith A., The Wealth of Nations, Oxford University Press, Oxford 1976 (1776).
 26. Smith A., Wykłady z filozofii prawa, Oxford University Press, Oxford 1978 (1763).
 27. Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 28. Williamson J., The Political Economy of Policy Reform, Institute for International Economics, Washington DC 1994.
 29. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 30. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1, s. 9-40.
 31. Woods N., Globalization, Inequality and Word Politics, Oxford University Press, Oxford 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu