BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prewencyjny charakter środków informacyjnych nadzoru państwowego a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń
Preventive Nature of State Supervision Information Sources vs. Regulatory Assessment of Insurance Institutions Performance
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 947-958, tab.
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Nadzór ubezpieczeniowy
Insurance company, Performance evaluation of enterprises, Insurance supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest przedmiotowe i podmiotowe wyodrębnienie regulacyjnej oceny działalności zakładów ubezpieczeń w procedurze nadzorczej, identyfikacja środków informacyjnych będących w gestii nadzoru oraz wykazanie istoty ich prewencyjnego charakteru. Pochodną celów nadzoru są pełnione przez niego funkcje, a zasadniczą jest funkcja strzeżenia prawa, czyli weryfikowanie działalności zakładu ubezpieczeń z obowiązującymi regulacjami. Uzasadnia to wyposażenie organu nadzoru w różnego rodzaju instrumenty umożliwiające realizację tej funkcji, a jedną z łagodniejszych form tego instrumentarium są środki informacyjne. Umożliwiają one dokonanie regulacyjnej oceny działalności pozwalając na wykrycie odchyleń od działalności zgodnej z przepisami prawa a także pozwalają na stosowną reakcję organu nadzoru zapobiegającą niewłaściwym praktykom w przyszłości. Wyprzedzające działania prewencyjne są bardziej efektywne, aniżeli stosowanie środków represyjnych, dzięki czemu sprawniej przebiega cały proces nadzorowania zakładów ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The article distinguishes objective and subjective presentation of regulatory assessment of performance, as well as gives reasons for the supervision authorities' need to have suitable information sources of preventive nature at their disposal. From the point of view of the function played by such supervision, information sources used at the stage of monitoring and controlling facilitate effective performance of supervision tasks by means of imposing the duty on insurance institutions to transfer information according to uniform schemes and properly aggregated data. In consequence it facilitates regulatory assessment of performance by evaluating if the practices and methods applied by insurance institutions are adequate, and also allows for providing current information and the forecasted financial situation of insurance institutions. Additionally facilitates detecting possible deviations from the desirable state. Its proper implementation prevents from the application of repressive measures and imposing interference by supervision authorities, since undertaking supervision focused decisions, based on the mechanism of preventive influence on the supervised entity, turns out to be more effective than taking repressive decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijak W., Zewnętrzna ocena działalności zakładu ubezpieczeń, [w:] Podstawy ubezpieczeń - przedsiębiorstwo, tom III, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003, s. 294-295.
 2. Garbara W., Nadzór, [w:] Encyklopedia biznesu tom I, pod red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 556.
 3. Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2003, s. 284.
 4. Homa B.A., Nadzór państwa nad działalnością ubezpieczeniową w ustawodawstwie państw członkowskich EWG, Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 151, Warszawa 1992, s. 2.
 5. IAIS, Insurance Core Principles and Methodology (Główne Zasady Ubezpieczeń i Metodologii), marzec 2007 r., IAIS: www.iaisweb.org.
 6. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 15-24.
 7. Jeżak J., Bohdanowicz L., Nadzór korporacyjny, [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 358-359.
 8. Monkiewicz J., Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1990-2005. Wybrane aspekty - część I, za: http://www.polbrokers.pl/navigation/prasa/nadzor_ubezpieczeniowy.html.
 9. Monkiewicz J., Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1990-2005. Wybrane aspekty - część II, za: http://www.polbrokers.pl/navigation/prasa/nadzor_ubezpieczeniowy.html.
 10. Ofiarski Z., Prawo Bankowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 412.
 11. Stankiewicz R., Nadzór administracyjnoprawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, STUDIA IURIDICA XLV/2006, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 204.
 12. Wacinkiewicz D., Nowy sposób ujmowania nadzoru w prawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 398, Szczecin 2004, s. 155.
 13. Wałcerz D., Nadzór w krajach Unii Europejskiej, [w:] Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, praca zbior. pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2002, s. 250.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu