BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basiaga Krzysztof (University of Economics in Katowice, Poland), Szkutnik Tomasz (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
The Application of Generalized Pareto Distribution and Copula Functions in the Issue of Operational Risk
Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareta i funkcji łączących w zagadnieniu ryzyka operacyjnego
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 133-143, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ryzyko operacyjne, Zasada Pareto
Operational risk, Pareto principle
Note
streszcz., summ.
Abstract
Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t-Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of modelling of operational risk in a bank. The area of analysis is related to two separate analytical areas composed of certain combinations of the Basel Matrix risk categories. The focus of interest is in the modelling of loss severity distributions in LDA models and in consideration of the power and character of dependences among the studied analytical areas. To model a single loss severity distribution, the authors used the approach based on extreme values theory EVT. GPD distribution was used to model the right tail. The t-Student copula function was used in the cases of consideration of power and character of dependences. The determined values describe the effects of the applied approach in relative scale.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chernobai A., Rachev S., Fabozzi F. (2007), Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models and Analysis, Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
  2. Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, Wiley & Sons, Chichester.
  3. Di Clemente A., Romano C. (2004), A copula-extreme value theory approach for modelling operational risk, [in:] M. Cruz (ed.), Operational Risk Modelling and Analysis. Theory and Practice, Risk Books, London.
  4. Embrecht P., Kluppelberg C., Mikosch T. (1997), Modeling Extremal Events, Springer-Verlag, Berlin.
  5. Embrecht P., Hoing A., Juri A. (2003), Using copulae to bound the Value-at-Risk for functions of dependent risks, Finance and Stochastics 7.
  6. Klugman S., Panjer H., Willmot G. (2008), Loss Models from Data to Decisions, Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu