BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka-Strzałecka Anna (Polska Akademia Nauk)
Title
Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową
Ethical Pattern of Lobbying: An Analysis of the Lobbying Codes of Ethics
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 109-119
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Lobbing, Etyka działalności gospodarczej, Wartości i normy etyczne
Lobbying, Business activity ethics, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzona analiza etycznych kodeksów regulujących działalność lobbingową prowadzi do następujących wniosków. Aksjologiczną podstawę profesji lobbysty tworzą następujące wartości: uczciwość, rzetelność, prawość, zaufanie, integralność, profesjonalizm, odpowiedzialność obywatelska, otwartość, transparentność, jawność, przejrzystość, lojalność, szacunek, uprzejmość. Normy zawarte w kodeksach regulujących lobbing koncentrują się wokół następujących kwestii: legalizm, jawność działania, troska o reputację i godność zawodu, unikanie korupcji, konflikt interesów, relacje z klientami, relacje z decydentami i instytucjami publicznymi, powinności wobec społeczeństwa, relacje z podmiotami kształtującymi opinię publiczną. Słabym ogniwem samoregulacji lobbingu są systemy egzekwowania norm zawartych w kodeksach. (fragment tekstu)

Self-regulation initiatives are undertaken by many lobbing circles in various countries. The key element of those initiatives are codes of ethics including a postulated model of lobbying activities, a specific pattern of ethical standards of lobbying. The aim of the article is a reconstruction of this pattern on the basis of the analysis of eight codes representing American, Polish, British, European and German lobbying. The analysis leads to the following conclusions. An axiological base of the lobbyist profession is created by such values as honesty, reliability, integrity, trust, professionalism, civil responsibility, openness, transparency, loyalty, respect, courtesy. Norms included in the codes are concentrated on the following issues: legality, transparency of actions, care of reputation and dignity of profession, avoiding corruption, conflict o f interest, customer relationship, duties toward society, public relations. A weak element of lobbying self-regulation is a system of norm execution. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.appc.org.uk/
  2. http://www.alldc.org/ethicscode.cfm
  3. http://www.seap.be/html/code.html
  4. http://clanpa.eu/
  5. http://ec.europa.eu/transparency/docs/323_pl.pdf
  6. http://www.degepol.de/eng/
  7. A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
  8. http://www.seap.eu.org/linkdocs/code_faq.pdf
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1536
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu