BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Stanisław (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki Caritas in Veritate Benedykta XVI
Ethos of the Economic Activity in the Light of Encyclical Caritas in Veritate of Pope Benedict XVI
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 25-31
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Katolicka nauka społeczna, Ekonomia, Etyka działalności gospodarczej
Catholic social teaching, Economics, Business activity ethics
Note
summ.
Abstract
Aktywność i kreatywność na terenie ekonomii odgrywa fundamentalną rolę w codziennej egzystencji ludzi i społeczeństw. Niektórzy ekonomiści powołują się czasem na "obiektywne prawa życia gospodarczego" jako argument przeciw etycznej ocenie działalności przedsiębiorców. Należy jednak przypomnieć, że ekonomią rządzą nie automaty ale ludzie, którzy są zobowiązani do respektowania godności i elementarnych praw innych ludzi - pracowników i całych społeczności. Postulat całkowitej separacji życia gospodarczego i etyki jest przejawem mentalności deterministyczno-amoralnej. (fragment tekstu)

Liberalism and marxism are two forms of economism, which separate economic activity from ethics. The social teaching of the Church accepted continued by pope Benedict XVI recognizes the necessity of free market and limited intervention of the state in economy, but first of all postulates creativity of civil society in the field of economic life. The main arguments for observance of moral rules in the economic activity are following: 1. Every conscious and free men`s action is responsible for the effects - economic activity cannot be any exception; 2. The same ethics ought to be applied in the individual-private life and in the public domain - also economy; 3. Ethos of economic activity is connected with three virtues - truth, love and justice (also social justice); 4. Christian-perspnalistic ethics is based on the principles auxialiarity (personalism) and common good (solidarity). Economic activity completely separated from ethics is inhuman. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, Kraków - Znak 1998.
 2. T. Borkowski, Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2009, t. 12, nr 1, s. 109-118.
 3. F.A. von Hayek, Law, legislation and Liberty, t. II, The Mirage of Social Justice, London 1979, s. 65 nn.
 4. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice - UNIA 1995, s. 159-172.
 5. Cz. Strzeszewski, Integralny rozwój gospodarczy, Wydawnictwo ODiSS, Warszawa 1976.
 6. S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Redakcja Wydawnictwo KUL, Lublin 1998, s. 88-103.
 7. J. Majka, Etyka życia gospodarczego, ODiSS, Warszawa 1980, s. 71-77.
 8. P. Rogala, Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia małych i średnich przedsiębiorstw, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2009, t. 12, nr 1, s. 129-134.
 9. S. Kowalczyk, Personalizm i solidaryzm jako podstawowe wskazania społecznej nauki Kościoła, "Roczniki Nauk Społecznych" 19-20 (1991-1992), s. 161-176.
 10. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis (38).
 11. L.W. Zacher, Globalne problemy współczesności. Interpretacje i przykłady, Lublin 1992.
 12. Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm, Wrocław 1999.
 13. H. Schuman, H.P. Martin, Pułapki globalizacji, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1474
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu