BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Gospodarowanie kapitałem w dobie ekonomicznego i gospodarczego kryzysu na przykładzie wybranej inwestycji
Management of Capital in the Time of Economic Crisis on the Example of Chosen Investment
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 232-240, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kryzys gospodarczy, Gospodarowanie kapitałem, Inwestycje, Analiza falkowa
Economic crisis, Capital economizing, Investment, Wavelet analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ze względu na fakt, że rolą inwestora jest radzenie sobie w każdej sytuacji, zarówno w sprzyjających, jak i w niesprzyjających warunkach, można wnioskować, że jego funkcja polega zatem na szukaniu sprzyjających danemu okresowi inwestycji. Jedną z form inwestycji w okresie niekorzystnej dla inwestora sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej są produkty strukturyzowane. Celem artykułu jest próba oszacowania zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym. Przedmiotem badania jest lokata ustrukturyzowana, której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/ PLN ogłaszany przez NBP. Wycenę produktu strukturyzowanego wykonano autorskim modelem bazującym m.in. na własnościach sztucznych sieci neuronowych i analizie falkowej.(abstrakt oryginalny)

Due to the fact that the role of an investor is to deal in every situation, both in favorable and unfavorable conditions, it can be concluded that their role is to promote a given period of searching for investment. One form of investment for an investor during an unfavorable economic as well as economic and political situation, are structured products. Thus, the purpose of this article is an attempt to estimate the return on investment in structured products available on the Polish financial market. The object of the study is structured deposit which is the primary index of the fixing rate EUR/PLN announced by the NBP. The valuation of structured product was made using copyright-based model including the properties of artificial neural networks and the wavelet analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Wrocław 2008.
 2. Dyduch M., Analiza porównawcza produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001-2010, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Sympozja i Konferencje KKMU nr 6, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2011a.
 3. Dyduch M., Badanie atrakcyjności produktów strukturyzowanych o subskrypcjach zakończonych w 2009 i 2010 roku, Zeszyt Naukowy Ryzyko i Prognozy 24, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2011b.
 4. Dyduch M., Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych, [w:] Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktorskie '05, red. T. Trzaskalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE, Katowice 2005, s. 107-119.
 5. Dyduch M., Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Sympozja i Konferencje KKMU nr 5, Wydawca: Fundacja Studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futro, Kraków 2010a.
 6. Dyduch M., Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011c.
 7. Dyduch M., Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies, [w:] Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych, red. W. Szkutnik, Prace Naukowe UE Katowice, Katowice 2010b.
 8. Dyduch M., Sytuacja i rola produktów strukturyzowanych w Polsce, [w:] Ekonomia, Finanse, Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo UE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010c.
 9. Dyduch M., Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Krupowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 10. Krzywda M., Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, Gliwice 2010.
 11. Niewiadomski R., Inwestycje alternatywne receptą na kryzys, "Financial Future" 2011.
 12. Szkutnik W., Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 13. Szkutnik W. (red.), Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 57, Katowice 2009.
 14. Szkutnik W., Dyduch M., Rynek walutowy - model prognostyczny kursu euro, [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 15. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 16. Zaremba A., Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu